FANN SAMAN: Sigfrid Haavik Tveit (t.v.), Ketil Skjolde og Rebekka Høgestøl er blant dei som har teke initiativ til å skipa Tysnes Turlag.
FANN SAMAN: Sigfrid Haavik Tveit (t.v.), Ketil Skjolde og Rebekka Høgestøl er blant dei som har teke initiativ til å skipa Tysnes Turlag.

Slår eit slag for lokalt turlag

Fleire har gått med same tanke for seg sjølve. No blir Tysnes Turlag endeleg ein realitet.
Publisert 02.11.2019 kl. 06.00.

Rebekka Høgestøl, Sigfrid Haavik Tveit og Ketil Skjolde er alle svært glade i å nytta tysnesnaturen til rekreasjon og trim. No håpar dei at eit lokalt turlag kan bidra til å gjera skogen og fjellet endå meir tilgjengeleg for andre, mellom anna ved betre merking av stiar.

– Eg stod nede på Årbakka (Handelsstad, red. merk), og såg at folk gjekk på tur frå kaien til Hovlandsnuten. Nokre rota seg vekk, og eg tenkte at det hadde vore greitt å få til betre merking der det manglar. Og jo fleire eg prata med, jo meir fann eg ut at...

– Me gjekk med same tanke, fullfører Sigfrid, for mange kjend som ivrig deltakar på SommarTrimTysnes.

Også Ketil har sakna funksjonar som eit lokalt turlag kan bidra med.

– Eg har fått spørsmål frå andre om det er merka sti til dømes frå Såto til Hovlandsnuten, som er ein tur mange vil gå. Her er litt merking, men ikkje god nok, og det kan vera vanskeleg å finna fram når det er dårleg vêr, seier karen som stadig vekk er å sjå på tur i Tysnesfjella.


Alle er velkomne

Så kom ein etter kvart i snakk – desse tre naturentusiastane og fleire andre. Facebookgruppa Tysnes Turlag blei oppretta, og ordet spreidde seg. På samling i OnarTun har initiativtakarane fått info frå Bergen og Hordaland Turlag, som Tysnes Turlag vil bli eit lokallag under. Dei vert også knytt til Den Norske Turistforeningen (DNT).

No er neste steg å danna eit interimstyre, og det skjer på oppstartsmøte i Tveit grendahus fyrstkomande måndag.

– Me håpar at mange kjem, seier Rebekka.

Dei tre vil gjerne understreka at Tysnes Turlag skal femna om heile øya, og at alle er velkomne på møtet for å høyra meir om planane.

– Dess fleire som er med, dess vidare spekter og større sjanse for å få dette til å fungera. Det er viktig å få mange med, slik at ikkje alt fell på nokre få, slår Ketil fast.

– Kva tilbakemeldingar har de fått så langt?

– Berre positive, seier dei nærmast i kor.


Fellesturar?

Tysnes Turlag skal fyrst og fremst driva med merking og vedlikehald av stiar, men på sikt kan det mellom anna bli aktuelt å arrangera fellesturar med turleiar, både på og utanfor Tysnes. Alt avheng av kor stor oppslutnad det blir om turlaget, og viljen til å driva med frivillig arbeid.

Men kva ein vil gjera ut av eit medlemskap i Tysnes Turlag er heilt opp til kvar enkelt. Nokre vil kanskje ta turleiar-kurs, medan andre kan setja av nokre timar til stimerking. Alle moner dreg.

– Eg har fått tilbakemeldingar frå folk om at det hadde vore kjekt å vera med på dugnad, seier Sigfrid.

– Dugnad er kjempesosialt. Å ta med lunsj og kaffi ut i skogen, og berre vera ute, seier ho litt drøymande.

Det er forresten ingen grunneigarar som treng uroa seg for at turlagsmedlemmar skal gå i gang med arbeid utan å ha løyve til det.

– Det blir ikkje gjort noko merking utan at me har avtalar. Det er veldig viktig at ein ikkje berre tek seg til rette, seier Ketil.


Siste saker Gå til framsida