GØY: Vegard Stien Instøy, Isak Mathias Holme og Sarina Sakhi Zade i 5. klasse er fornøgde med prøveprosjektet «Heimstaden», der Tysnes skule har teke i bruk nye læremetodar, som eit forsprang til dei nye læreplanane som kjem i 2020. (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland).
GØY: Vegard Stien Instøy, Isak Mathias Holme og Sarina Sakhi Zade i 5. klasse er fornøgde med prøveprosjektet «Heimstaden», der Tysnes skule har teke i bruk nye læremetodar, som eit forsprang til dei nye læreplanane som kjem i 2020. (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland).

Har prøvekøyrt nye læreplanar

Neste år blir det innført nye læreplanar i skulen, men elevane i femte klasse på Tysnes skule har tjuvstarta litt.
Publisert 03.11.2019 kl. 06.00.

Frå skulestart i 2020 blir alle læreplanar i skulen fornya, med mål om temabasert læring med meir djupne.

– Me har på ein måte hatt eit lite prøveprosjekt, der me har prøvd oss på å jobba litt meir tverrfagleg, og tenkt at me skal jobba litt meir med eitt emne over ein periode. Vegen har blitt litt til medan me har gått, seier Marita Lie Nesse, kontaktlærar for klasse 5A.

Dei tre overordna læreplanmåla som skal styra skulekvardagen frå neste år er demokrati og medborgarskap, folkehelse og livsmeistring, og berekraftig utvikling.

– Me har jobba med lokalvalet, demokrati og korleis kommunen vår blir styrt, og så har me gått meir inn på tema om heimstaden vår, fortel Lie Nesse.


Litt annleise skuledagar

Prøveprosjektet har gått ut på å finna ut ulike ting med fokus på å bruka lokalkunnskap. Sarina Sakhi Zade, Isak Mathias Holme og Vegard Stien Instøy er elevar i 5A. Dei fortel at prosjektet om heimstaden har vore veldig kjekt.

– Eg synest det er flott, fordi det var gøy å få skriva om heimstaden min, seier Sarina.

Isak meiner at det gøyaste med prosjektet var å få jobba med leire, for då slapp dei å sitja og skriva. Sarina fortel at det gøyaste var då dei skulle laga ei oversikt over kor alle i klassen budde, ved å henga opp eit bilete av seg sjølv på eit kart over Tysnes.

– Eg synest òg det var gøy å finna ut kor me budde. Leire var òg gøy å jobba med, seier Vegard.


Blei endå meir kjent

Ei anna oppgåve har gått ut på å skriva litt om kva som er bra med heimstaden, kva som er mindre bra, korleis ein bur, og kven i klassen som bur nærast skulen. Sarina bur på Gjerstad, og fortel at huset hennar har tre etasjer og ein garasje, og ein stor hage.

– Eg synest det er fint heime, smiler ho.

Isak bur på Holma, og har cirka ti kilometer til skulen, som svarar til 20-25 minutt med buss. Vegard bur i byggjefelt i Våge, og har éin kilometer til skulen. Han synest det er mykje bråk heime, fordi dei bur i nærleiken av ein leikeplass.

– Huset mitt er grått og har éin etasje, med mykje skog og hus rundt, fortel han.

Dei tre fortel at klassen blei litt meir kjent undervegs, og kom litt tettare på kvarandre.


Ser fleire samanhengar

Lie Nesse fortel at dei forsøker å gå vekk frå det tradisjonelle «Les side x og x og svar på desse faktaspørsmåla», og heller gå over til å innføra «Finn ut om x».

– Me har forsøkt å gjera små endringar på vekeplanen. Lekse til neste veke er «Finn ut kva namnet på heimplassen din betyr», seier ho.

Tom Erik Instøy er kontaktlærar for klasse 5B. Han synest det har vore ein kjekk måte å jobba med elevane på.

– Det verkar på oss som at elevane har sett meir samanhengen i ting, seier han.

– Ved å jobba med reiseveg, kor dei bur og sin eigen identitet, har dei òg blitt meir kjent med kvarandre på ein annleis måte. Det har vore veldig kjekt å jobba slik, der me har knytt saman ulike fag og sett at dei kan kryssa kvarandre, smiler han.


HEIMSTADEN: Ein del av prosjektet «Heimstaden» som elevane på 5. trinn har vore i gang med i nokre veker, var å laga ein modell i leire av heimen.
HEIMSTADEN: Ein del av prosjektet «Heimstaden» som elevane på 5. trinn har vore i gang med i nokre veker, var å laga ein modell i leire av heimen.
TVERRFAGLEG: Prosjektet har gått på tvers av faga samfunnsfag, musikk, kunst- og handverk og norsk. Her viser Isak, Sarina og Vegard fram teikningar dei har laga med utgangspunkt i den lokale visa «Beltestadviso». Kvar teikning illustrerer eitt vers i visa.
TVERRFAGLEG: Prosjektet har gått på tvers av faga samfunnsfag, musikk, kunst- og handverk og norsk. Her viser Isak, Sarina og Vegard fram teikningar dei har laga med utgangspunkt i den lokale visa «Beltestadviso». Kvar teikning illustrerer eitt vers i visa.
KLASSEKART: Noko av det gøyaste syntest elevane var å setja opp eit kart over kor alle i klassen bur på Tysnes.
KLASSEKART: Noko av det gøyaste syntest elevane var å setja opp eit kart over kor alle i klassen bur på Tysnes.
MEIR LOKALKUNNSKAP: I forkant av valet lærte elevane om lokalpolitikarane, valet og korleis kommunen vår blir styrt.
MEIR LOKALKUNNSKAP: I forkant av valet lærte elevane om lokalpolitikarane, valet og korleis kommunen vår blir styrt.

Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...