NY LAKSESKATT: Eit regjeringsutnemnt skatteutval føreslår å innføra ein ny grunnrenteskatt for norsk oppdrettsnæring. Næringa er kritisk.
NY LAKSESKATT: Eit regjeringsutnemnt skatteutval føreslår å innføra ein ny grunnrenteskatt for norsk oppdrettsnæring. Næringa er kritisk.

Ein ny lakseskatt kan bli innført i Norge

Eit regjeringsutnemnt skatteutval føreslår å innføra grunnrenteskatt for norsk oppdrettsnæring.
Publisert 04.11.2019 kl. 10.50.

Måndag klokka ti la utvalet fram innstillinga si til finansminister Siv Jensen.

Havbruksskatteutvalet blei oppnemnt i fjor haust. Karen Helene Ulltveit-Moe har vore leiar av utvalet. Dei har vurdert korleis eit skattesystem for havbruk bør utformast.

– Utvalet slår fast at naturgitte fortrinn og reguleringar har gitt opphav til ei betydeleg grunnrente i havbruksnæringa, og at fellesskapet bør få ein del av denne, skriv sysla.no på si nettside.

Ifølgje sysla.no har fleirtalet i utvalet føreslått at grunnrente i havbruksnæringa bør hentast inn gjennom ein overskotsbasert og periodisert grunnrenteskatt, etter inspirasjon frå petroleumsnæringa og kraftsektoren, men mindretalet meiner at det ikkje bør innførast ein grunnrenteskatt for havbruksnæringa.

Utvalet er derimot samde om at når det blir gitt nye konsesjonsar eller nye løyve, så bør desse auksjonerast ut i staden for å bli tildelt til fast pris.

Det er ifølgje sysla.no politisk usemje om det bør innførast ein ny lakseskatt. Både Venstre og Høgre sine landsmøte har sagt nei. FrP skal også vera kritiske.

Det nye forslaget blir ikkje populært motteke i næringa. Administrerande direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge seier til Fiskeribladet at ein statleg grunnrenteskatt vil svekka eller avvikla Havbruksfondet og at det vil vera eit brot med norsk industripolitikk og distriktspolitikk.

Robert Eriksson i Sjømatbedriftene uttalar til sysla.no at distrikta vil bli hardt ramma og at forslaget er distriktsfiendtleg politikk.

I dag er det 174 havbruksselskap i Norge, mange av dei små og mellomstore med lokalt eigarskap. Dei fleste er organisert i Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...