BUDSJETTFRAMLEGG: I formannskapsmøtet sist torsdag la rådmann Steinar Dalland fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2020.
BUDSJETTFRAMLEGG: I formannskapsmøtet sist torsdag la rådmann Steinar Dalland fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2020.

La fram budsjettforslaget

Formannskapet vart i førre veke presentert for rådmannen sitt framlegg til kommunebudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.
Publisert 07.11.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.43.

– Me var eigentleg positive då me starta arbeidet med budsjettet. Vanlegvis må me byrja å leita etter pengar for å vidareføra normal drift, og det slapp me i år. Samtidig så har det vore eit vanskeleg budsjett likevel. Me ser mange ting som gjerne skulle vore gjort i drifta, men me har prøvd å gjera vårt beste.

Slik innleia rådmann Steinar Dalland då han presenterte sitt framlegg til nytt kommunebudsjett for politikarane i formannskapet. Sist torsdag la han fram budsjettforslaget, som dannar grunnlaget for dei vidare budsjettforhandlingane i haust.

Framlegget legg opp til ei vidareføring av driftsbudsjettet for i år, med nokre mindre justeringar innanfor dei ulike sektorane. Både driftsinntektene og utgiftene er forventa å auka jamt dei neste åra, og nokre budsjettmessige utfordringar må løysast av politikarane i forhandlingane i tida framover.

Den vidare prosessen er at partia skal drøfta framlegget, for så å eventuelt foreslå eigne endringar. Det endelege budsjettet skal vedtakast i kommunestyremøtet i midten av desember, det siste møtet i 2019.


2,2 millionar i pluss

Medan fleire av nabokommunane til Tysnes, mellom anna Stord, ligg an til store økonomiske kutt i drifta for det komande året, er budsjettframlegget på Tysnes prega av få kutt og ei vidareføring av drifta. Både rammetilskot frå staten og skatteinntektene er forventa å auka dei neste åra, og rådmannen har dermed kunna fordelt meir pengar ut i drifta. I budsjettframlegget vil kommunen gå med eit netto driftsoverskot på 2,2 millionar kroner i 2020.

Rådmannen budsjetterer med overskot dei to neste åra, men at dette vert snudd i 2022 og 2023. I dei åra vert det mellom anna lagt opp til meir utgifter knytt til nedbetaling av lån. Det er planlagt store investeringar som vil auka gjelda og gjeldsgraden til kommunen.

I framlegget til investeringsplan, er det sett av drygt 100 millionar kroner til det nye mellomtrinnet på Tysnes skule dei to neste åra, samt over 36 millionar kroner til ny barnehage på Onarheim i løpet av dei tre neste åra.

Etter at mellomtrinnet er ferdig finansiert, startar også investeringar i nye omsorgsbustadar ved omsorgssenteret. Til dette foreslår rådmannen å setja av ni millionar kroner årleg både i 2022 og 2023. Det ligg også inne 11 millionar i investeringsmidlar neste år til rehabilitering av den gamle sjukeheimen i Uggdal. Dette er eit resultat av vedtaket om å la Mestringshusene etablera seg i bygget.

Dei siste store foreslåtte investeringane i den komande økonomiplanperioden er å bruka drygt ni millionar på å byggja om garderobane i symjehallen i 2022, og bruka drygt fire millionar på nye tankbil til brannvesenet i 2021.


Høgare skatteinngang

Det er statsbudsjettet som legg grunnlaget for rammetilskota til kommunane, samt dei forventa skatteinntektene. Dei siste åra har derimot Tysnes opplevd høgare skatteinngang enn berekna på førehand. I fjor haust var det diskusjonar blant politikarane om dei skulle ta sjansen på å budsjettera med høgare skatteinngang enn det som rådmannen budsjetterte med i sitt framlegg, og dermed frigjera meir pengar til driftsbudsjettet. Tysnes har i år òg opplevd høgare skatteinngang enn budsjettert.

For 2020 er den forventa skatteinngangen skrudd opp eit hakk, noko som vart påpeikt i formannskapsmøtet.

– Me har tidlegare sett at budsjettet har vore konservativt i forhold til skatteinngang, sa økonomisjef Rolf Johan Lunde til formannskapet.

Han trur den forventa skatteinngangen har treft betre i år enn tidlegare år.

– Modellane til departementet har ikkje fanga opp det som faktisk har skjedd på Tysnes, men no gjer den det. Eg trur nok at dei tala me har no, er betre enn dei me har hatt tidlegare, sa Lunde.

Skatteinngangen rådmannen har budsjettert med, er likevel lågare enn den skatteinngangen kommunen har i haust.


Utfordringar

I tillegg til at Lunde og Dalland gjekk nøye og punktvis gjennom budsjettframlegget for politikarane, opplyste rådmannen om nokre av dei nye utfordringane kommunen må ta tak i. Mellom anna inneber det å få på plass psykologkompetanse i kommunen, som vert eit krav frå nyttår.

Rådmannen legg fram ei mogleg løysing på psykologutfordringa, nemleg «å lysa psykologkompetanse innanfor ledig stilling med fagområda folkehelse, kultur, friluftsliv og barne og ungdomsarbeid», som det står i framlegget.

Kravet om psykologkompetanse er ei av utfordringane politikarane må drøfta vidare i forhandlingane som kjem.


Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...