PROTEST: Grunneigarane med tilknyting til Skår og Skåravågen er ikkje einige med Kartverket som vil endra namna Skår og Skåravågen til Skor og Skoravågen. (Kart: Norgeskart.no)
PROTEST: Grunneigarane med tilknyting til Skår og Skåravågen er ikkje einige med Kartverket som vil endra namna Skår og Skåravågen til Skor og Skoravågen. (Kart: Norgeskart.no)

– Skor har eg aldri høyrt om

Tilbakemeldingane er einsidige i høyringsinnspela som er komne inn til Tysnes kommune i namnesaka om Skåravågen.
Publisert 09.11.2019 kl. 16.00.

16. januar i år reiste Kartverket namnesak for naturnamnet Skoravågen/Skåravågen og primærnamnet Skor/Skår på Reksteren. Samstundes oppretta Kartverket namnesak for fleire naturnamn i Lundegrend.

Bakgrunnen for at det er oppretta namnesak, er at Tysnes kommune i 2015 vedtok adressenamnet Skåravågen. Kartverket oppretta klage på vedtaket 24. november 2015. Klagen blei oppretta fordi adressa hadde fått ein skrivemåte som skilde seg frå naturnamnet Skoravågen, og at vedtaket difor ikkje følgde normeringsreglane etter lov om stadnamn.

Kommunen sende klagen vidare til Klagenemnda for namnesaker, og 30. november i fjor vedtok nemnda at det skulle reisast namnesak for Skåravågen, og samstundes for fleire naturnamn i Lundegrend.


– Heilt framandt

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gards- og bruksnamn og for naturnamn. Før det blir gjort eit vedtak i saka, har kommunen rett til å uttala seg. Eigarar og festarar har rett til å uttala seg om gards- og bruksnamn, og lokale organisasjonar har rett til å uttala seg om skrivemåten av namn som dei har særleg tilknyting til.

1. november var fristen for å senda inn høyringsinnspel til kommunen. Det er kome inn to høyringsinnspel.

– Rett namn er Skår/Skåravågen/Skårastølen. Dei som har budd på Skår, har skrive Skaar, men Skor er heilt framandt, skriv ein av dei to som har sendt inn høyringsinnspel til kommunen.


Har aldri høyrt om Skor

Reksteren Øylag representerer det andre høyringsinnspelet som er kome inn.

– Eg ser ikkje noko anna utfall enn at det blir Skår med «å», seier Anne-Karin Bruntveit, medlem i øylaget.

Ho er ein av grunneigarane med tilknyting til Skår som har signert høyringsinnspelet, og ho fortel at ho aldri i si tid har høyrt Skor.

– For meg vil det alltid vera Skår. Når du har eit namn som har blitt brukt i alle år, går du ikkje og forandrar på det, seier ho. Det er Helge Gjøvåg, leiar i Reksteren Øylag, som har sendt innspelet til kommunen på vegner av øylaget og grunneigarane som har tilknyting til Skår.

– Kartverket meiner namnet skal vera Skor. Dette er me heilt ueinige i, for Skor er fullstendig ukjent for oss, og det er ingen her som har høyrt det før, seier Gjøvåg.


Historisk namn

I høyringsinnspelet er det lagt ved dokumentasjon som øylaget meiner må vera god nok for å kunna stadfesta at namnet skal vera Skår og Skåravågen, og at namnet har historisk bakgrunn.

Dokumentasjonen er henta frå Tysnes Gards- og ættesoge bind to. På side 610 kan ein lesa om garden Skår med gardsnummer 80.

– Namnet Skår tyder ei lita flate under fjell, slik lendet godt kan skildrast der husa på garden står. Namnet skriv seg tilbake til 1600-talet, då garden vart teken opp att etter øydetida. Det daglege namnet på garden var Skåro. Matrikkelen sitt namn på garden er Skår, seier Gjøvåg.


Optimistisk til vedtaket

Kart- og oppmålingsansvarleg i Tysnes kommune, Janine Freyboth, opplyser at høyringsinnspela skal bli gjennomgått av kommunen, og at landbruk/teknisk kjem med ein uttale frå kommunen sin side.

Deretter vil innspela bli sendt inn til Kartverket, som til slutt tek ei endeleg avgjerd.

– Eg er optimistisk, og eg reknar med at innspelet vårt blir teke til etterretning, og at namnet blir Skår, avsluttar Helge Gjøvåg.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...