MILLIONINVESTERINGAR: Tor Magnus Hauge (t.v.) i Tysnes Maskin AS og Simen Bruntveit i Bruntveit Maskin AS har satsa millionar på nytt utstyr i samband med den femårige kontrakten med Mesta.
MILLIONINVESTERINGAR: Tor Magnus Hauge (t.v.) i Tysnes Maskin AS og Simen Bruntveit i Bruntveit Maskin AS har satsa millionar på nytt utstyr i samband med den femårige kontrakten med Mesta.

Har sikra seg femårige brøytekontraktar

Tysnes Maskin og Bruntveit Maskin tek over ansvaret for brøyting og strøing av dei fylkeskommunale vegane i Tysnes for dei komande fem åra.
Publisert 13.11.2019 kl. 09.38.

Kontrakten som dei to lokale entreprenørverksemdene har inngått med Mesta, gjeld frå oktober 2019 til august 2024.

Tor Magnus Hauge i Tysnes Maskin AS og Simen Bruntveit i Bruntveit Maskin AS satsar på eit utstrekt samarbeid for å halda så god kvalitet som mogeleg på vintervegane på Tysnes.

– Me samarbeider om vaktordninga, og om både brøyting og strøing, forklarar dei.


Million-investeringar

Bruntveit Maskin AS har investert i ein flunkande ny lastebil, 2019-modell, som følgje av den nye kontrakten med Mesta. Tysnes Maskin AS har bygd om ein av to lastebilar som firmaet eig frå før.

– Det er ein nyare og god lastebil som fint klarar fem år med brøyting og strøing, seier Tor Magnus Hauge.

Simen Bruntveit forklarar at det i dei nye kontraktane er krav om at strekkja frå Stussvik om Lunde til Våge og vidare til Hodnanes skal brøytast med lastebil.

– Tidlegare har ein kunna brøyta både med lastebil og med traktor på denne strekkja, informerer han.

I tillegg til dei to lastebilane som er rusta for strøing og brøyting, har Tysnes Maskin investert i ein flunkande ny pick-up som også er utstyrt for brøyting og strøing, medan Bruntveit Maskin har ein traktor i maskinparken som skal nyttast til dei same oppgåvene.

– Me har investert ganske tungt for å kunna ta på oss dette oppdraget. Det er snakk om millioninvesteringar for begge, seier Simen Bruntveit.

Brøyte- og strøutstyret på lastebilane er Mesta si eige, medan alt utstyret til pickupen har Tysnes Maskin kjøpt sjølv.

– Målet er å kunna tilby tenester med pickupen til private og butikkar eller anna lokalt næringsliv når me har utført våre plikter overfor Mesta. Pickupen har mykje ledig kapasitet, seier Tor Magnus Hauge.


Hovudvegar og sidevegar

Dei to har ei rekkje vegstrekkjer på Tysnes som dei har fått ansvar for. Hovudstrekkja er mellom Stussvik om Lunde og Våge til Hodnanes, og frå Hodnanes via Onarheim til Nymark og vidare til Lunde.

I tillegg har Bruntveit Maskin ansvar for fleire andre fylkesvegstrekkjer; mellom Uggdal-Onarheim, gjennom Nordbustaddalen og Søreidsvågen-Neshamn, som vil bli brøyta med traktor. Tysnes Maskin har ansvar for fylkesvegen til Godøysund og Tysnes, frå kaien i Våge til Teigland, og fotgjengarfelta langs fylkesvegen, som vil bli brøyta med pickup-en.

Fylkesvegen til Reksteren er det Harald Frøkedal som har brøytinga på, medan Simen Bruntveit har salting. Simen Bruntveit har i tillegg avtale med Tysnes kommune om både brøyting og salting av kommunevegane mellom Færavåg og Kaldafoss.


Nytt utstyr for salting

Ein heilt ny type salteutstyr er teke i bruk i år. Den tidlegare ordninga med saltlake er det slutt på.

– I spreiaren bak på bilen er det montert ei kvern som knuser saltet i høgt tempo før det blir tilsett vatn og spreidd på vegbanen. Denne blandinga skal vera meir effektiv på mindre trafikkert veg og skal vara lenger, forklarar dei.

Det som også er nytt er at saltblandinga, som blir kalla slurry, kjem ut meir konsentrert og skal bli spreidd ut berre i ein køyrebane om gongen. Det fører til at dei må køyra med to bilar der ein tidlegare køyrde med ein. Nyordninga medfører auka beredskap i høve til tidlegare år.

– Med den nye løysinga er det mindre fare for saltsprut på anna trafikk, forklarar dei.

Det nye utstyret er datastyrt med GPS, slik at det blir sprøyta ut rett mengde salt i høve til kor brei vegen er. På utfordrande stadar der det normalt er ekstra glatt kan dei overstyra systemet og salta litt ekstra.

Saltet skal og køyrast ut i korrekt fart på strøbil, ikkje for snart og ikkje for seint.

– Me vil oppfordra anna trafikk til å vera forsiktige med forbikøyringar og ta omsyn. Det er stort sett ein grunn til at me held den farten me held, seier Hauge og Bruntveit.

Dei oppfordrar også folk til å vera forsiktige med forbikøyringar når dei har snøplog på.

– Då er breidde på bil og plog frå tre meter og oppover, og passering av brøytebil og personbil vil bli som om to lastebilar skal passera kvarandre, og kanskje med dårleg sikt og føre i tillegg, poengterer Hauge.


– Utakknemleg jobb

Dei to erkjenner at det er ein utakknemleg jobb dei har teke på seg.

– Det er lange ruter som skal brøytast og strøast, og det vil normalt vera trafikkantar som ikkje er nøgde med den jobben me gjer. Men me kan ikkje vera alle stader samstundes.

Ei utfordring som dei er klar over at dei vil få, er at det kan vera store skilnader på verforhold og store varisjonar i snømengder mellom Stussvikhovda, Våge-Uggdal, Skjellevikmarka og Nymark.

– Me vil alltid gjera vårt beste, og me køyrer heller ein gong for mykje enn ein gong for lite, seier dei.

Dei er båe godt nøgde med å ha sikra seg femårig kontrakt med Mesta.

– Det er slik i denne bransjen at det kan vera lite arbeid med graving vinterstid, og det blir ein del ledig kapasitet. Då er det greitt å ha anna arbeid å supplera med, seier dei.


Nymark-Hodnanes er oppgradert

Statens vegvesen har frå og med i haust oppgradert vegstrekkja mellom Nymark og Hodnanes til vinterdriftsklasse DKC. Tidlegare hadde denne strekkja vinterdriftsklasse DKD. Dette tyder at strekkja Stussvik-Våge-Uggdal-Hodnanes og Hodnanes-Nymark no har vinterklasse DKC og skal brøytast og strøast fyrst. Dei andre fylkesvegane på Tysnes har vinterdriftsklasse DKD.

Nytt frå i haust er at det er Mesta som har teke over driftsansvaret for fylkesvegane i Sunnhordland og Midthordland. Tidlegare hadde NCC denne kontrakten.

Prosjektleiar i Mesta, Sven Ole Tveit frå Baldersheim, stadfestar at Mesta har inngått kontrakt med Tysnes Maskin og Bruntveit Maskin fram til august 2024.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein spelemessig god kamp

Trenar Terje Sløgedal skrytte av spelarane sjølv om det blei tap for Viking TIF 2 i Tysneshallen fredag.– Me møtte eit godt lag i dag, fortel trenar Terje Sløgedal.