NYTT BYGG: Skisse over teknisk bygg som Fjord1 har søkt om på kaiområdet i Våge.
NYTT BYGG: Skisse over teknisk bygg som Fjord1 har søkt om på kaiområdet i Våge.

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.
Publisert 14.11.2019 kl. 13.55.

– Planen var å ha teknisk bygg klart til planlagt rutestart med ny elferje frå 1. januar. No må me i staden gå fleire månader på diesel som ei følgje av at politikarane i Tysnes ikkje har godkjent det tekniske bygget. Det har forseinka oss. Me har tapt mykje tid. Det er svært beklageleg, seier Berge.


– Me stiller

Neste møte i utval for landbruk/teknisk er planlagt til 26. november. Ifølgje Berge har Fjord1 så langt ikkje fått invitasjon til å møta politikarane for å informera om saka eller delta på synfaring på kaien i Våge.

– Viss me får invitasjon, ynskjer me sjølvsagt å stilla for å informera om søknaden, seier Nils Kristian Berge, og legg til at dei tidlegare har hatt møte med kommunen.

Han reknar med at når saka kjem opp att, så vil politikarane godkjenna søknaden. Berge poengterer at rådmannen i Tysnes tidlegare har tilrådd søknaden.

Berge viser også til vedtaket frå Fylkesmannen i Vestland av 9. oktober. Der opphevar Fylkesmannen vedtaket som gjeld avslag på søknaden om dispensasjon for oppføring av teknisk bygg.

– Saka vert sendt tilbake til kommunen for delvis ny handsaming, heiter det avslaget frå Fylkesmannen.

Fylkesmannen skriv at kommunen sitt vedtak er mangelfullt grunngjeve, og kjem med ei lang utgreiing for at vedtaket skal kunna bli i samsvar med plan- og bygningslova.

Avslutningsvis skriv Fylkesmannen at ein ikkje kan sjå bort frå at den mangelfulle grunngjevinga kan ha hatt betydning for innhaldet i vedtaket, og at Tysnes kommune truleg feilaktig har lagt til grunn at tiltaket er reguleringspliktig.


– Eit fint bygg

Fylkesmannen peikar og på at det tekniske bygget er planlagt 5,9 meter frå grensa til Nordnes Eigedom, og at storleiken på det tekniske bygget er planlagt med minimum av det som er naudsynt for å få plass til alt teknisk utstyr til elferjedrifta.

Det same peikar Nils Kristian Berge på. Bygget må vera så stort som det er søkt om.

Han peikar vidare på at søknaden som dei har sendt inn er innanfor dei planar og byggjegrenser som gjeld for området.

– Det er ikkje andre alternativ til plassering enn det me har søkt om, seier han.

Han peikar vidare på at dei har vurdert ulike byggetekniske løysingar for både ladestasjon og teknisk bygg, og at arkitektonisk byggjestil også er vurdert.

– Ja, me har teke omsyn til det og laga materialval som gjer at teknisk bygg vil framstå som eit fint bygg. I dag er det ein nokså brokete arkitektur i området rundt ferjekaien i Våge, me meiner at det tekniske bygget ikkje vil verka skjemmande, snarare tvert imot.


Ny handsaming

iVest Consult har på vegner av Fjord1 sendt inn utfyllande kommentarar i samanheng med at saka skal til ny handsaming i utval for landbruk/teknisk etter at Fylkesmannen gav Fjord1 medhald i sin klage på kommunen sitt vedtak.

– Etter vår vurdering er ikkje omsøkt teknisk bygg i strid med lovverket for å gje dispensasjon. Etter ei samla vurdering er fordelane klart større enn ulempene, heiter det.

Konsulentselskapet peikar elles på at det vil vera mogeleg å tilretteleggja ferdselssone for gåande på austsida av teknisk bygg. Dei peikar og på at det ikkje er behov for eigne permanente parkeringsplassar, men at det er lagt opp til fire parkeringsplassar for ferjemannskap.

Det blir og peika på at bygget ikkje vil gje særlege begrensingar for vidare utvikling av Våge sentrum.

– I dag er området stort sett nytta til parkering og for bosskontainerar, heiter det i søknaden.


Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...