NYTT BUSTADPROSJEKT: Skisse over bustadprosjekt på kaiområdet i Våge laga i 2013 i samband med reguleringsplanen for Våge. (Teikning: Nordnes Eigedom)
NYTT BUSTADPROSJEKT: Skisse over bustadprosjekt på kaiområdet i Våge laga i 2013 i samband med reguleringsplanen for Våge. (Teikning: Nordnes Eigedom)

– Ladetårn og elferje-bygg uheldig for nytt bustadprosjekt

Eit nytt bustadprosjekt på kaipynten i Våge var planlagt å bli innfallsporten til Våge. Det var før elferjeplanane kom på bordet.
Publisert 14.11.2019 kl. 13.55.

Det er Nordnes Eigedom AS ved Tore Andersland som har utarbeidd planane for eit heilt nytt bustadprosjektet på kaiområdet i Våge. I dag står det eit stort næringsbygg med frisørlokale, leilegheiter og lager på delar av dette området.

Eit heilt nytt bustadprosjekt på kaipynten har «lagt i planane» i fleire år, og blei spelt inn til Tysnes kommune under arbeidet med reguleringsplanen for Våge, som det blei arbeidd med i fleire år. Ifølgje Andersland ynskte kommunen eit signalbygg på området.

Reguleringsplanen gjekk til slutt heilt til departementet, der den blei endeleg godkjent i juli 2017 av dåverande kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.


Er kritisk til ladestasjon

Nordnes Eigedom og Tore Andersland er kritisk til Fjord1 sine planar om ladetårn og teknisk bygg på kaien i Våge.

– Basert på mellom anna planskildring og føresegner i reguleringsplanen for Våge, kan me ikkje akspetera at det blir etablert denne type anlegg som det her er søkt om, skreiv Andersland allereie i slutten av april til konsulentselskapet iVest Consult AS, som har utarbeidd planane for Fjord1.

Merknaden frå Nordnes Eigedom låg også som vedlegg til byggjesøknaden då utval for landbruk/teknisk handsama søknaden frå Fjord1 på møte i juni.

Allereie tidleg i prosessen informerte Andersland om bustadprosjektet til iVest Consult, og skisser for det planlagde bygget blei sendt til konsulentselskapet.

Andersland er skuffa over at konsulentselskapet og Fjord1 ikkje har teke omsyn til planane.

– Me kan ikkje sjå at det er teke omsyn til dei planane me har. Det er og skuffande at me i prosessen ikkje har blitt kontakta av partane i prosjektet før me no får tilsendt nabovarsel. Eit så dominerande prosjekt på naboeigedomen vår burde føra til at me blei meir involvert. Me kan ikkje akseptera eit prosjekt som reduserer verdien på prosjektet vårt, skriv Andersland i sakspapira.


Samla plan

Andersland viser også til reguleringsplanen for Våge der det heiter at det skal utarbeidast ein samla situasjonsplan og teknisk plan for området før utbygging.

– Av den grunn kan me ikkje akseptera at det blir godkjent eit teknisk bygg og ladetårn utan at alt blir gjennomført, heiter det i skrivet som ligg ved saka.

Han peikar også på at det ifølgje reguleringsplanen er krav til både konsekvensutgreiing, og risiko og sårbarheitsanalyse med tiltak.

Og han fryktar no at knapp tid vil føra at saka blir pressa gjennom.

– Rekkefølgjekrava som kommunen har lagt inn i planen, må gjelda like mykje for ferjeselskapet som for private utbyggjarar, seier han.


Ny handsaming

Signal frå utvalsleiar i landbruk/teknisk, Øystein Dalland, er at saka om ladestasjonen kjem opp til ny handsaming i utvalet 26. november.

Landbruk/teknisk gav 11.06.19 dispensasjon til oppføring av eit 11-meter høgt ladetårn, medan søknaden om eit teknisk bygg på 142 kvadratmeter blei avslått.

iVest Consult har klaga avslaget inn for Fylkesmannen i Vestland, og Fylkesmannen har oppheva vedtaket. Fylkesmannen peikar på at kommunen sitt vedtak er mangelfullt grunngjeve.

– Søknad om dispensasjon for oppføring av teknisk bygg blir sendt attende til kommunen for ny handsaming. Fylkesmannen vil presisera at me med vedtaket vårt ikkje har meint å leggja føringar for resultatet ved ei ny hansaming i kommunen, heiter det i avslaget.


Siste saker Gå til framsida