AKTIV I DEBATTEN: Sp-politikar Inge Malkenes (i midten) var tydeleg bekymra for ståa hos tysnesungdommen, og etterlyste handling. T.v. for han sit Else Marit Særsten (Ap), og t.h. Sam van Schaik. (Alle foto: Camilla Korsnes)
AKTIV I DEBATTEN: Sp-politikar Inge Malkenes (i midten) var tydeleg bekymra for ståa hos tysnesungdommen, og etterlyste handling. T.v. for han sit Else Marit Særsten (Ap), og t.h. Sam van Schaik. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Tøffe tak med mange krav

Kroppspress. Einsemd. Skulestress. Mobbing.
Publisert 14.11.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.11.

Det er først og fremst jentene som strevar, viser undersøkinga gjennomført av alle ungdomsskuleelevane på Tysnes i vinter.

Ei av fire jenter gruar seg ofte til å gå på skulen. Ei av fire jenter seier at dei ikkje har faste vener, ein ven som du kan stola fullstendig på og fortelja om alt til. Berre ei av tre jenter seier dei er litt nøgde eller svært nøgde med utsjånaden. 62 prosent av jentene meiner dei blir stressa av skulearbeidet.

På spørsmålet om dei kjenner seg utafor og triste og treng nokon å snakka med, svarer fjerdekvar jente at dei ikkje har nokon dei vil snakka med om problema sine. Og nesten ei av tre jenter svarer at dei er mykje plaga med depressive symptom, og har det tungt og vanskeleg. Tek ein med gutane, som slit mindre med dette enn jentene på same klassetrinn, kjem Tysnes like fullt dårlegare ut samanlikna med elevar i resten av Hordaland, og endå dårlegare samanlikna med snittet i landet.

Dette viser undersøkinga Ungdata, utført i veke 6–8, og der 88 prosent av ungdomsskuleelevane på Tysnes svara.


Fleire slit no

Ser ein åtte år tilbake i tid, til 2011 og sist det blei gjennomført ei tilsvarande undersøking på Tysnes, viser tala at det er dobbelt så mange som slit og har det tungt no samanlikna med dei som gjekk på ungdomsskulen her då.

Det er langt fleire som kjenner seg einsame, annakvar jente svarer dei kjenner seg einsame ofte eller av og til, også dette meir enn dobling frå svara frå Tysnes-elevane for åtte år sidan. Nesten annakvar jente har svart at dei opplever mykje press eller svært mykje press i kvardagen når det gjeld å sjå bra ut eller ha ein fin kropp, berre tre prosent av gutane svarer det same.


Alarmerande funn

– Svært alarmerande, er den første reaksjonen frå Ingrid Restad (Ap), leiar i tenesteutvalet, der denne undersøkinga blei presentert på møtet tysdag.

– Eg er veldig bekymra med det som kjem fram, med all den einsemd og utanforskap me kan sjå i undersøkinga, følgde Inge Malkenes (Sp) opp.

Han er nestleiar i utvalet som fekk presentert dei nedslåande resultata på desse felta. Før det hadde eit samla elevråd ved Tysnes skule fått resultatat av undersøkinga, det skjedde i slutten av oktober og enda opp med eit gruppearbeid der tema mellom anna var å sjå på kva område det skal satsast på framover for og med ungdom i Tysnes kommune.


Fritidsklubb

– Me ønskjer oss ein ungdomsklubb der me kan koma og vera utan noko spesielt program, berre ein plass der me kan vera saman på fritida. Me har i utgangspunktet ikkje ein slik plass, og trur Vonheim kan vera rette staden for klubben, seier Anna Haaland Haugsgjerd.

– Viss ikkje du er med i korps eller idrett, er det svært lite å gjera på, difor ønskjer me ein ungdomsklubb som dette, følgjer Karoline Støle opp.

– Og så må me få det lettare å koma til og frå plassen der me bur, og til dei aktivitetane me vil vera med på. Dette med transport, er eit av dei punkta me unge er veldig opptekne av, føyer Sam van Schaik til.

Dei tre ungdomane representerte elevrådet då Ungdata-undersøkinga blei presentert i tenesteutvalet, og saman med dei var inspektør Synnøve Vines ved Tysnes skule.

– Det har naturleg nok blitt ein god del prat på lærarrommet etter at resultatet av undersøkinga blei lagt fram på skulen. Me hadde håpt det ikkje skulle vera så store utslag som det er på nokre område, men dette med aukande einsemd ser ut til å vera i tråd med samfunnsutviklinga generelt, seier Vines.

– Me er nok ikkje så flinke på lågterskel fritidstilbod, kommenterte Geir Austvik (Sp).

– Dette peikar mot tilbodet om ein fritidsklubb der ein ikkje har bestemte krav for å vera med, og ein treng heller ikkje koma kvar gong, seier Else Marit Særsten (Ap).


Felles løft

– Denne undersøkinga må følgjast opp, det er det ikkje tvil om. Er det planar om eit ekstra foreldremøte? For her må foreldre engasjera seg og gjera ein felles dugnad, understreka Inge Malkenes.

– FAU må ta det vidare og få det ut til alle foreldre, kanskje ein då får dei til å vakna. Skulen må ta sin del, det same må foreldre og resten av Tysnes-samfunnet, sa Kari Lande (H).

– Trivst ikkje ungdommen på Tysnes, kjem dei heller ikkje så lett tilbake, så her må det gjerast noko, sa Ingrid Restad, og la til eit ekstra punkt i vedlegget der dette med å følgja opp blei ekstra punkt.

Heile resultatet av undersøkinga kan du lesa her.


Fleire pluss

På plussida er her også fleire punkt, blant anna dette:

100 prosent av gutane fortel at dei er litt eller heilt einige i at lærarane sine bryr seg om dei. 95 prosent av gutane føler dei passar inn blant elevane på skulen. Ni av ti gutar er nøgde med lokalmiljøet der dei bur, og seks av ti unge likar å vera saman med foreldra sine.


FRÅ ELEVRÅDET: Sam van Schaik, Anna H. Haugsgjerd og Karoline Støle svarte på spørsmål frå politikarane, og kom med nyttige innspel.
FRÅ ELEVRÅDET: Sam van Schaik, Anna H. Haugsgjerd og Karoline Støle svarte på spørsmål frå politikarane, og kom med nyttige innspel.
NEGATIV UTVIKLING: Samanlikna med undersøkinga i 2011, var det i år langt fleire ungdomsskuleelevar som svara at dei er mykje plaga med depressive symptom. (Graf: KoRus Vest)
NEGATIV UTVIKLING: Samanlikna med undersøkinga i 2011, var det i år langt fleire ungdomsskuleelevar som svara at dei er mykje plaga med depressive symptom. (Graf: KoRus Vest)
UTVALSLEIAREN: Ingrid Restad (Ap) meiner funna i undersøkinga er svært alarmrande.
UTVALSLEIAREN: Ingrid Restad (Ap) meiner funna i undersøkinga er svært alarmrande.
PRESENTERTE TALA: Det var inspektør ved Tysnes skule, Synnøve Vines, som la fram resultatet frå Ungdata-undersøkinga for tenesteutvalet.
PRESENTERTE TALA: Det var inspektør ved Tysnes skule, Synnøve Vines, som la fram resultatet frå Ungdata-undersøkinga for tenesteutvalet.

Siste saker Gå til framsida