ALLE STADER FÅR SKILT: Målet er at alle dei 3.205 adressene på Tysnes skal vera ferdig skilta innan årsslutt. Vegadresseskilt skal sikra at det blir enklare å finna fram for utrykkingskjøretøy, postverk, heimesjukepleie og andre tenester. (Illustrasjonsfoto)
ALLE STADER FÅR SKILT: Målet er at alle dei 3.205 adressene på Tysnes skal vera ferdig skilta innan årsslutt. Vegadresseskilt skal sikra at det blir enklare å finna fram for utrykkingskjøretøy, postverk, heimesjukepleie og andre tenester. (Illustrasjonsfoto)

Snart i mål med adresseskilting

Kommunen har som mål å bli ferdig med vegadresseskilting før året er omme.
Publisert 15.11.2019 kl. 15.00.

– Det låg i økonomiplanen at det skulle gjennomførast skilting i år, og håpet er å vera stort sett ferdig i løpet av året, seier rådmann Steinar Dalland.

Tidlegare i år byrja det å komma opp nye vegskilt på Tysnes, som ein del av det nasjonale adresseringsprosjektet til Kartverket. Prosjektet starta for fleire år sidan, med mål om å sikra liv og helse. Ei presis adresse er mange stader ein føresetnad for at ambulanse og andre utrykkingskøyretøy skal finna raskt fram, ifølgje Kartverket sine heimesider. Verdifulle minutt og i verste fall liv kan gå tapt på grunn av uklår køyreforklaring. Vegadresser er òg til hjelp for andre verksemder, som drosje og postverk, heimesjukepleie og vareleverandørar.


Fleirårig prosjekt

Det er kommunane som fastset offisielle adresser til eigedommar i Norge. Kartverket hjelper kommunane med dette, og har i ei årrekkje vore ein sterk pådrivar for å innføra vegadresser der dette har mangla. Årsaka til at ein del kommunar ikkje er komne lenger i adresseringsprosjektet er at arbeidet mange plassar konkurrerer med andre viktige føremål som skule og eldreomsorg. I tillegg er ikkje vegadresser påbode ved lov, ifølgje Kartverket.no.


God nasjonal dekning

Kartverket har ei oversikt over vegadressar på landsbasis. 200 kommunar av i alt 422 kommunar i Norge har i praksis full dekning av vegadresser. 139 av dei resterande kommunane nærmar seg full dekning, med mellom 90 og 98,9 prosent vegadresser. Heile landet til saman har 95,5 prosent vegadresser, viser tal frå Kartverket.no.

Der det ikkje finst vegadresse, er den offisielle adressa ei talrekkje som byggjer på gards- og bruksnummeret, og som vert kalla matrikkeladresse. Den er ikkje spesielt eigna til å finna fram med, og endå vanskelegare å hugsa. Etter kvart er matrikkeladresser bytte ut med vegadresser i kommune etter kommune, skriv Kartverket.

Dei har òg ei oversikt over vegadresser og matrikkeladresser på fylkes- og kommunenivå. Oversikta er oppdatert 1. oktober 2019, og viser at Tysnes kommune har i alt 3.205 adresser. 96 prosent av desse er vegadresser, og 4 prosent er matrikkeladresser.


Siste saker Gå til framsida