FRAMLEIS AKTUELLE: Undervasskjera Horso/Gjerslingane, som blei tekne ut av «Merk Skjæret»-kampanjen etter protestar, er likevel ikkje gløymt av Kystverket. Frå 2020 er det Kystverket som får ansvar for merking i indre lei, og kommunen kan komma med innspel. Biletet viser grunnstøytinga på Horso i midten av oktober i år. (Arkivfoto)
FRAMLEIS AKTUELLE: Undervasskjera Horso/Gjerslingane, som blei tekne ut av «Merk Skjæret»-kampanjen etter protestar, er likevel ikkje gløymt av Kystverket. Frå 2020 er det Kystverket som får ansvar for merking i indre lei, og kommunen kan komma med innspel. Biletet viser grunnstøytinga på Horso i midten av oktober i år. (Arkivfoto)

Horso/Gjerslingane kan bli merkte

Ny hamne- og farvasslov gjeldande frå 2020 kan endra situasjonen for dei umerkte undervasskjera Horso/Gjerslingane.
Publisert 16.11.2019 kl. 14.00.

Ansvaret for merking i sjøen blir no endra med ny hamne- og farvasslov gjeldande frå 2020, slik at det no er Kystverket som skal merka eller godkjenna merking også i «indre lei».

Det opplyser Thor Messel, seniorrådgjevar i Kystverket Sørøst.


Kystverket får ansvaret

På Tysnes har det vore uteljelege grunnstøytingar på undervasskjera Horso og Horso SØ.

Til alt hell har det så langt ikkje oppstått alvorlege personskadar. Den siste episoden skjedde i midten av oktober, då ein familie, med to mindreårige om bord, gjekk på grunn på Horso utanfor Ve.

Til no har det vore eit kommunalt ansvar å sikra trygg ferdsel i indre lei, medan Kystverket har ansvar for hovud- og bilei. Når Kystverket får ansvar ansvaret for merking i indre lei frå 2020, kan det endra situasjonen for dei umerkte undervasskjera Horso/Gjerslingane.


Tatt ut, men ikkje gløymt

Gjennom den brukarstyrte kampanjen «Merk Skjæret», kartla Gjensidigestiftinga og Kystverket i 2015 dei 100 farlegaste skjera i indre lei i Norge.

– Brukarane av kysten spelte inn skjer og grunnar dei meinte burde merkast. Deretter gjekk Kystverket sine lokale nautikarar inn og prioriterte desse, opplyser Thor Messel.

Gjensidigestiftinga løyvde fire millionar kroner til merking av farlege undervasskjer i indre lei. Kystverket hadde ansvar for merkingsarbeidet, medan Gjensidige dekka kostnadane.

– Me fekk inn over 1.500 forslag, blant dei var området ved Horso/Gjerslingane som me i utgangspunktet valde ut, seier Messel. Eit samla formannskap i Tysnes kommune røysta for å applaudera prosjektet, men etter at naboar klaga på vedtaket, valde Kystverket og Gjensidige å ta Horso/Gjerslingane ut av kampanjen.

– Etter klage frå oppsittarane valde me å ta desse bort frå kampanjen, då kampanjen skulle ta hensyn til brukarane av området, og ønskte ikkje å skapa grunnlag for splid og misnøye, forklarar Messel.

– Det blir ikkje riktig å seia at Gjensidigestiftinga trekte støtta til desse spesifikke skjera. Me fekk relativt frie hender til å plukka ut dei me meinte var viktigast. Det var difor Kystverket som valde å ikkje merka desse skjera i denne omgang, men dei er ikkje gløymt, og skal liggja inne i framtidige vurderingar, held han fram.


Kan bli merkte

Av 100 skjer som var med i kampanjen, er cirka 95 merkte, ifølgje Messel.

– Nokre er trekt som beskrive, andre fordi det ikkje var høveleg å få til i det aktuelle området. Kampanjen blei avslutta formelt i 2018, men på grunn av arbeidssituasjonen til Kystverket sine skip har me tatt dei siste no i 2019, seier han.

Innspela frå kampanjen ligg framleis i Kystverket sin database, og ein del av innspela vil bli innlemma i Kystverket sine planar for framtida.

– Når det gjeld skjera på Horso/Gjerslingane, så har eg vore i dialog med kommunen om dette i 2017, og bede dei om å ta kontakt med vår lokale nautikar i Kystverket Vest. Me vurderte Horso/Gjerslingane som aktuelle og dei er fortsatt det, men dette må òg vegast opp mot dei innspela som kom i protestane, samt andre område som me etter kvart blir merksame på når fokuset og kunnskapen aukar, seier Messel.


Positivt

Ordførar Kåre Martin Kleppe seier det er positivt for Tysnes at Kystverket tek over ansvaret for merking og godkjenning av merking i indre lei. Han kjenner per no ikkje til ordlyden i den nye hamne- og farvasslova som trer i kraft, men er klar over at den er på plass frå nyttår. Han fortel at kommunen til no har vore avhengige av hjelp frå Kystverket til å finansiera merking.

– Eg håpar dei vil vera med på eit samarbeid om å danna ei oversikt over fleire farlege skjer i våre farvatn. Det er ikkje berre Horso som er ei utfordring. Me har òg andre område der eksisterande merking er øydelagt, fortel han.

«Tysnes» har vore i kontakt med Stian Revheim Sund i Kystverket Vest, som oppmodar kommunen om å komma med innspel til Kystverket, dersom det er spesifikke skjer som er ønskt merkte.

– Deretter vil me gjera vurderingar og setja inn tiltak, ut ifrå midlane som me har tilgjengeleg, seier han.


Vil optimalisera sikkerheita

Thor Messel i Kystverket Sørøst understrekar at sikkerheit for fritidsflåten er viktig for Kystverket, og at dei er med på ein del arbeid med dette for auge.

– I sommar blei handlingsplanen mot fritidsbåtulukker ferdig, og Kystverket er deltakar der. Som ei oppfølgjing av tiltak i planen jobbar Kystverket med å innhenta endå betre grunnlagsdata når det gjeld grunnstøytingar med fritidsbåtar for å kunna optimalisera merkinga, seier han.

– Eitt av prosjekta er i samarbeid med Redningsselskapet, der me får tilgang til deira database om kor og når grunnstøytingar skjer, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida