GLER SEG: Den alltid så engasjerte Olav Skjellevik ser fram til å få i stand lagslokale og utstillingar i det gamle tinghuset i Uggdal. (Alle foto: Camilla Korsnes)
GLER SEG: Den alltid så engasjerte Olav Skjellevik ser fram til å få i stand lagslokale og utstillingar i det gamle tinghuset i Uggdal. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Ser fram til nye tider i tinghuset

Tinghuset har husa eit mangfald av aktivitetar, men dei siste åra har huset stått tomt. No skal det på ny fyllast med liv.
Publisert 17.11.2019 kl. 06.00.

– Her kan det bli utstillingar som kan skiftast ut og fornyast, slik at det stadig skjer saker og ting på huset. Du mister fort interessa om det ikkje skjer noko nytt, har til dømes ein skuleklasse vore og sett på ei utstilling ein gong er dei på ein måte ferdige med det. I tillegg til stadige skifte, kan ein få til noko fast. Her kan me få plass både til lagsmøte og gjenstandar som no er spreidde på mange stader. Som du ser er det ein god del arbeid som må gjerast, men no er me i gang med å setja huset i stand til allsidig bruk, seier Olav Skjellevik entusiastisk.


Kulturløype

– I desse romma har eg gått på realskulen sjølv, og ser me eit godt stykke tilbake i tida gjekk mormor mi, Marta Gurine, født Amland, på skule her. Ho var elev ved Sønhordland Amtsskole i 1913, så det er stas når me på ny kan ta i bruk skulen det er knytt så mange minne til. Det skal bli utstillingar, og eg ser for meg at arbeidet me no er i sving med kan inngå som ein del av den kulturløypa fleire arbeider for å få til, der det gamle tinghuset i Uggdal blir ein sentral møteplass, seier Bjørg Espevik i Tysnes Bygdekvinnelag.

Ho ruslar rundt i dei tomme lokala, og mimrar om åra 1968-1970 då ho gjekk realskulen her i eit hus fylt med liv og læring.

– I dette huset håpar me at me igjen kan samla skuleklassar og fortelja om tradisjonar av ymse slag. Bygdekvinnelaget sitt føremål er mellom anna å samla kvinner som ser meininga i aktive bygdemiljø og primærnæringa, og Norges Bygdekvinnelag vart i 2018 akkreditert til UNESCO som rådgjevande organisasjon innan tradisjonsmat i Noreg. I så måte kan det gamle tinghuset bli ein stasjon i ei framtidig kulturløype frå Haaheim Gaard om Uggdal til sjøen ved Ole Vaage-huset, der stoppet her kan nyttast til å fortelja om og visa utstyr og reiskapar som har vore i bruk. Og kanskje visa korleis ein lagar tradisjonsmat frå Tysnes, seier Espevik.


Pengestøtte

Det manglar ikkje på idear om kva tinghuset kan brukast til.

– Tinghuset blei brukt til kommunale møte til slutten av 1980-talet, då den nye fløyen på rådhuset kom. No er me glade for å få hjelp frå kommunen til å på ny ta vare på bygget, og for tida søkjer me fleire stader både lokalt, frå fylket og på sentralt hald om å få tak i pengar for å setja huset i stand til det me ønskjer. Blant anna har eg snakka så vidt med tidlegare biblioteksjef Knut Rage om å få ei Johannes Heggland-utstilling her. Me veit frå før at bygdekvinnelaget er flinke til å laga utstillingar, her kan me få lokale til å gjera meir av slikt, seier Sigurd Bjordal, leiar i Tysnes sogelag.

– I første etasje, der me står no, så ser du er eit luftig og flott lokale som kan nyttast både til kåseri og biletutstillingar. Eg får stadig spørsmål om gjenstandar som fortel ei historie, om me kan ta vare på dei. Til slikt treng me ein synleg plass, kjem det frå Skjellevik, som er med både i sogelaget og Tysnes muselag.

Han ser gjerne at fleire lag kan nytta seg av tinghuset.

– Me må få på plass nødvendige fasilitetar i huset, blant anna må høveleg toalett, også handikaptoalett som er tenkt her, på plass. Første dugnaden på huset var 28. september, ein kan alt sjå resultat av innsatsen, viser Skjellevik.

– Eg har teke med ein del panel i dag, så her skjer det noko heile tida, skyt Bjordal inn.– Kva tid vil de opna første utstillinga?

– Går ting som me planlegg, kan det skje alt til våren, seier Bjørg Espevik, og får optimistisk støtte frå resten av dugnadsgjengen.

Tysnes kraftlag har ytt 50.000 kroner til prosjektet, noko Sigurd Bjordal er glad for. Det same er støtta frå kommunen, og på budsjettet dei folkevalde i Tysnes drøftar i desse dagar står posten «Tinghuset – ferdigstilling» oppført med 200.000 kroner for 2020.

– Av dette skal sogelaget yta eit bidrag tilsvarande 100.000 kroner, me har von om å få arbeidet meir eller mindre ferdigstilt no i haust, men om me ikkje lukkast med det har me trong for å få midlane med oss inn i 2020, står det i budsjettframlegget.


Kino og rett

Odd Tveit har skrive eit hefte med minne frå det gamle tinghuset i Uggdal, der står det mellom anna at huset har vore nytta som skule, kommunestyremøte og andre kommunale møte, rettslokale, auksjonslokale, kinolokale, likningslokale, bank, kornlager og fast lagslokale for alt som skjedde i Opdal ungdomslag.

– Eg meiner siste kommunestyremøte i tinghuset var vårmøtet i 1988, første møtet etter ferien var i september 1988, då i den nye fløyen i rådhuset, fortel mangeårig ordførar Helge Hauge.


FRÅ FARNE TIDER: Det har dukka opp litt av kvart i det gamle bygget, mellom anna amperemeter.
FRÅ FARNE TIDER: Det har dukka opp litt av kvart i det gamle bygget, mellom anna amperemeter.
HAR BYRJA OPPUSSINGA: Kva som skal vera i dei ulike romma er ikkje spikra i stein enno, men Olav Skjellevik, Sigurd Bjordal og Bjørg Espevik har mange planar og idear.
HAR BYRJA OPPUSSINGA: Kva som skal vera i dei ulike romma er ikkje spikra i stein enno, men Olav Skjellevik, Sigurd Bjordal og Bjørg Espevik har mange planar og idear.
PÅ KJØKENET: Desse har kanskje vore i bruk i tidlegare kommunestyremøte?
PÅ KJØKENET: Desse har kanskje vore i bruk i tidlegare kommunestyremøte?
DUGNAD: Mange arbeidstimar ventar for Sigurd Bjordal og kompani.
DUGNAD: Mange arbeidstimar ventar for Sigurd Bjordal og kompani.

Siste saker Gå til framsida