FEIL MED O: «Gjer vedtak om at det skal vera Skår og Skåravågen», er «Tysnes» si oppmoding til Kartverket. (Kart: Norgeskart.no)
FEIL MED O: «Gjer vedtak om at det skal vera Skår og Skåravågen», er «Tysnes» si oppmoding til Kartverket. (Kart: Norgeskart.no)

Leiar: Kartverket på blåbærtur i namnesak om Skår

Publisert 18.11.2019 kl. 06.00.

Det er godt å høyra at innbyggjarane på Reksteren er klinkande klare i korleis skrivemåten av stadnamna Skår og Skåravågen skal vera. Skår og Skåravågen må skrivast med «å». Noko anna blir heilt feil. Å bruka «o» som Kartverket gjer framlegg om, vil bli totalt feil.

Det er ikkje fyrste gongen Kartverket blandar seg opp i skrivemåten av stadnamn på Tysnes. Denne gongen handlar det altså om Skår og Skåravågen på Reksteren. Stadnamnsaka har dukka opp som eit resultat av Tysnes kommune sine namnesaker i 2015. Då vedtok kommunen at adressenamnet skal vera Skåravågen med «å». Kartverket klaga på namnesaka frå Tysnes, og meinte at Skår måtte skrivast med «o», altså Skor.

Skår er eit kjent namn på Tysnes, ikkje berre på Reksteren. Ingen av dei lokale namna på Tysnes blir skrive med «o». Den einaste alternative skrivemåten som ein lokalt kjenner til, er at ein i tidlegare tider nytta to «a-ar» i staden for «å». Men den skrivemåten er for gamaldags i vår tid.

Anne-Karin Bruntveit seier til «Tysnes» at ho ikkje ser noko anna utfall enn at det må bli Skår med «å». Ho er ein av grunneigarane med tilknyting til Skår. Ho har aldri i si tid høyrt om Skor. Ho får full støtte av Helge Gjøvåg, som er leiar i Reksteren Øylag. Gjøvåg presiserer at Skor er fullstendig ukjent for folk på Reksteren. Det er ingen som har høyrt det før.

Gjøvåg viser til gards- og ættesoga for Tysnes, der garden Skår med gardsnummer 80 er omtala. Namnet skriv seg tilbake til 1600-talet, då garden blei teken opp att etter øydetida.

Gjøvåg er optimistisk. Han seier til «Tysnes» at han reknar med at innspela frå Reksteren blir tekne til etterretning, og at namnet blir Skår.

Me forventar at administrasjonen i kommunen lagar ei klar innstilling om at det ikkje er andre aktuelle skrivemåtar enn Skår og Skåravågen, og at politikarane i utval for landbruk/teknisk følgjer dette opp når saka skal handsamast der.

Korleis Kartverket vil takla eit så tydeleg innspel frå Tysnes, er me meir usikre på. Dette burde eigentleg ikkje vore sak i det heile. Rådet vårt til Kartverket er: Lytt til dei lokale, som kjenner staden og skrivemåten gjennom generasjonar. Gjer vedtak om at det skal vera Skår og Skåravågen.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...