LAUSE STEINBLOKKAR I SKJEPAVIKA: Biletet viser staden der kommunen planlegg reinsking av rasfarlege steinmasser i første omgang. (Foto: Torfinn Kongsvik)
LAUSE STEINBLOKKAR I SKJEPAVIKA: Biletet viser staden der kommunen planlegg reinsking av rasfarlege steinmasser i første omgang. (Foto: Torfinn Kongsvik)

Ønsker å fjerna rasfarlege steinblokkar

Kommunen har vore på synfaring ved Skjepavikvegen for å vurdera fjerning av rasfarlege steinblokkar.
Publisert 19.11.2019 kl. 06.00.

Skjepavikvegen passerer eit berg som skrånar ned mot vegen. Teknisk etat har fått eit brev der innsendarar med tilknyting til området har gjort kommunen merksam på at det ligg fleire lause steinblokkar i området, som kan vera til fare for passerande langs vegen.


Svært utrygt

Kommunen skal for nokre år tilbake ha utført eit stort oppreinskingsarbeid i ei steinur på Kjærafjord innmark, fordi det ofte kom ras ned i vegen.

– Men no viser det seg at ei lita klynge med stor og mindre stein står att øvst i bråtet. Før vaks det nokre trer rundt desse steinane, men dei er no rotvelta og steinane ser ut til å liggja svært utrygt, skriv innsendarane.

Innsendarane trekkjer fram ein episode der ein person som jogga i området for nokre år sidan var vitne til at ein steinblokk, som truleg vog fleire tonn, rasa ned i vegen framfor ho.

– Kommunen kom og rydda opp i vegen, men i fjellsida ligg det framleis store blokkar, og særleg ein av dei ser ut til å liggja svært utrygt, står det i brevet.


Planlegg reinsking

Ei veke etter at brevet kom Tysnes kommune i hende, var kommunen på synfaring i området. Torfinn Kongsvik i teknisk etat er ein av dei som møtte på synfaringa. Han stadfestar at dei har sett på problemstillinga.

– Me må først snakka med vår entreprenør som me har kontrakt med om kva som skal til, før me veit meir om kva me skal gjera, seier Kongsvik.

Kongsvik opplyser at det er to stader med laus stein som kommunen vurderer tiltak opp mot. Den eine staden er avklart med grunneigarar.

– Me vil starta arbeidet når me får koordinert dette med entreprenør, seier Kongsvik.

Den andre staden dei har sett på, ventar dei med eventuelle tiltak før ei grundigare vurdering er gjort.


BLIR VURDERT: Lengre nede i vegen i området kommunen har vore på synfaring, ønskjer ein å gjera ei grundigare vurdering før eventuelle tiltak blir gjort. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
BLIR VURDERT: Lengre nede i vegen i området kommunen har vore på synfaring, ønskjer ein å gjera ei grundigare vurdering før eventuelle tiltak blir gjort. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...