DISKUTERTE KRAFTLINETRASÉAR: Haugaland Kraft Nett skal byggja ny 60 kV-kraftline frå Langeland til Austevoll. I sist veke hadde kraftselskapet open dag om planane. F.v. Vidar Sagen-Roland frå Haugaland Kraft Nett, grunneigar Fredrik Landeråen, Paul Landeråen og Kai Nybakk frå Norconsult som jobbar med prosjektet.
DISKUTERTE KRAFTLINETRASÉAR: Haugaland Kraft Nett skal byggja ny 60 kV-kraftline frå Langeland til Austevoll. I sist veke hadde kraftselskapet open dag om planane. F.v. Vidar Sagen-Roland frå Haugaland Kraft Nett, grunneigar Fredrik Landeråen, Paul Landeråen og Kai Nybakk frå Norconsult som jobbar med prosjektet.

Vil kjempa for sjøkabel Landrøyo-Austevoll

Fredrik Landeråen vil ha ny kraftleidning til Austevoll i sjøkabel mellom Landrøyo og Austevoll. Det vil ikkje utbyggjar Haugaland Kraft Nett.
Publisert 20.11.2019 kl. 13.16.

Haugaland Kraft Nett har søkt om konsesjon for bygging av ny 60 kV-kraftline frå Langeland til Flygansvær og vidare til Austevoll. Sist veke var det ny open dag i Grendatun om kraftlineplanane.

Fredrik Landeråen var ein av dei som stilte på open dag. Eit av alternativa for den nye lina går gjennom skogen til Landrråen.

– Ein ny kraftlinjetrasé parallelt med ein framtidig ny E39-trasé gir for stort inngrep på produktiv skog og forringing av verdifull naturressurs, seier Fredrik Landeråen.


Ynskjer alternativ med sjøkabel

Landeråen ynskjer at det blir utgreidd alternativ med sjøkabel frå Landrøyo direkte til Austevoll. Det tok han opp på open dag.

– På spørsmål om utgreiing av alternativ sjøkabel frå Landrøypynten eller Varaneset direkte til Austevoll, var svaret frå konsulent at sjøkabel her blir eit for kostbart alternativ, seier Landeråen, og legg til:

– Med referanse til ny planlagt sjøkabel frå Hardanger til Skottland og nye vindmølleprosjekt til havs, bør eigentleg ein større del av linjetraséen til Austevoll kunna byggjast som sjøkabel utan at det skulle bli for «dyrt».

Han peikar på at i denne vurderinga bør ein også vektleggja at ein sparar Bårdsund for skjemmande luftspenn.

– Frå grunneigar sitt syn er det derfor ynskjeleg at alternativet som fylkeskommunen har bede om blir nærare vurdert ut frå nyaste økonomiske og tekniske løysingar.


Søknad til NVE

Vidar Sagen-Roland i Haugaland Kraft reknar med at planane deira vil vera klare til innsending til NVE i fyrste kvartal 2020. Kva alternativ dei kjem til å søkja om konsesjon for, er ikkje endeleg bestemt. Planane som blei lagt fram på ope møte sist veke er stort sett dei same som er presentert tidlegare.

– Me har hatt mange personar på feltarbeid i dei ulike traséane i sommar. Me har no kartlagt alle område som me er pålagde av NVE. Det gjeld både arealbruk og andre private interesser, næring og samfunnsinteresser, naturmangfald, friluftsliv og rekreasjon, og kulturminne. Desse faktorane skal no vektast opp mot kvarandre før me tek ei endeleg avgjerd for kva alternativ me går for, seier Sagen-Roland.

Frå Statens vegvesen har Haugaland Kraft Nett fått krav om at dei må ha minst ein avstand på hundre meter frå midtlina til ein mogeleg ny E39.

Roland-Sagen stadfestar at dei har konkludert med at dei ikkje går inn for sjøkabel frå Landrøyo til Austevoll.

– Me meiner at kostnadene blir for høge, seier han.


Vidare saksgang

Når Haugaland Kraft har sendt inn søknad om konsesjon til NVE, reknar Sagen-Roland med at det vil gå kring eitt år før dei får svar. NVE vil ha full runde med informasjon til grunneigarar og partar som vedkjem saka før dei tek ei endeleg avgjerd til søknaden. Truleg vil svaret frå NVE koma i 2021. Vedtaket skal så på høyring.

Dersom det kjem inn klage på avgjerda til NVE, vil klagesaka gå til Olje- og energidepartementet for endeleg avgjerd.


Siste saker Gå til framsida