YNSKJER TO NYE STILLINGAR: Arne Leite (Sp) trur to nye sjukepleiarstillingar vil dekka opp for mykje av vikarbruken i 2020.
YNSKJER TO NYE STILLINGAR: Arne Leite (Sp) trur to nye sjukepleiarstillingar vil dekka opp for mykje av vikarbruken i 2020.

Ynskjer ekstra omsorgsbemanning

Budsjettforhandlingane er godt i gang, og i formannskapet måndag tok Arne Leite (Sp) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) til orde for å sjå på høva for å få fleire stillingar inn i omsorgstenestene.
Publisert 21.11.2019 kl. 12.00.

Måndag var formannskapet på nytt samla for å diskutera kommunebudsjettet for neste år, og politikarane fekk høve til å koma med innspel til dei ulike budsjettpostane. Då helse- og omsorgstenesta skulle diskuterast, var det fleire parti som la forslag på bordet.


To nye sjukepleiarar

Arne Leite i Senterpartiet ville sjå på høva for å tilsetja fleire sjukepleiarar for å dekka opp for vikarbruk i 2020, som ein tjuvstart på kommunen sitt prosjekt med å auka grunnbemanninga i omsorgstenestene.

Leite stilte spørsmål ved budsjetterte utgifter knytt til vikarbruk.

– No skal me til å starta dette prosjektet, men likevel vert vikarbruken så stor neste år? spurde Leite.

– Det var eit innspel frå diskusjonen i tenesteutvalet om å tilsetja to sjukepleiarar i 100 prosent stilling, ha ein overkapasitet som kan dekka vikarbruk, og få ned store vikarutgifter, sa han vidare.

Han la dermed fram eit forslag om å sjå på høva for å utvida omsorgstenestene med to nye stillingar.

Ordføraren forklarte at han trur det er fyrst og fremst i budsjettforhandlingane neste haust at ein byrjar å diskutera auking i grunnbemanning.

– Me har starta prosjektet med å auka opp grunnbemanninga. I fyrste omgang er det foreslått å tilsetja ein koordinator som skal driva prosjektet.


For høgt vikarbruk

– Det er for høgt vikarbruk i dag, og tilbakemeldingane er at dette må jobbast med, sa rådmann Steinar Dalland vidare i drøftinga.

Anne Merete Fjeldstad i Arbeidarpartiet kasta seg inn i diskusjonane.

– Me er utolmodige med tanke på å koma i gang med prosjektet som skal auka grunnbemanninga. Eg synest forslaget til Senterpartiet er spennande, sa ho.

Det vart diskutert om ein kan leggja inn to nye stillingar utan å utvida budsjettrammene. Då er tanken at desse skal brukast til å spara inn tilsvarande midlar på vikarbruk.

– Innanfor dagens budsjettramme så kan ein kanskje henta inn to årsverk ekstra, men då må ein sikra at ein klarer å utnytta dei best mogleg, sa rådmannen.

– Me trur det er bra å ha eigne folk, så ein får kontinuitet og slepp tilreisande vikarar. Me ynskjer å foreslå to sjukepleiarstillingar til å begynna med, sa Leite.

– Innanfor eksisterande rammer? spurde ordførar Kleppe.

– Ja, me trur det er eit plussrekneskap, svarte Leite.

– Me veit at me har eit sjukefråvær på kring sju prosent i sektoren, så innanfor den ramma skulle det vera mogleg å henta inn dette. Slik som eg tolkar dette, så er forslaget ei føring på korleis me nyttar oss av dei budsjettrammene me har, og ikkje forslag om nye rammer, kommenterte Dalland.

Politikarane og rådmannen fortsette å diskutera korleis ein skulle definera forslaget.

– Eg foreslår at administrasjonen fram mot desember ser på moglegheita for å auka opp med to stillingar innanfor dagens rammer med mindre bruk av innleigde vikarar. Då får me kanskje ei framstilling på korleis me kan løysa det, sa Kleppe.

Det var Sp-toppen einig i.

– Bestillinga blir at rådmannen ser på korleis ein kan løysa dette og kva det vil kosta. Det blir i grunnen ei ganske open bestilling, konkluderte Leite.


Ynskjer ekstra nattevakt

Anne Merete Fjeldstad la i tillegg fram sitt eige forslag til auke innanfor omsorgstenestene. Partiet hennar er bekymra for talet på nattevakter knytt til omsorgssenteret og open omsorg.

– Me vil jobba for å betra vilkåra i open omsorg, og har tidlegare sett på dette med nattevakta, som me synest er eit for dårleg tilbod, sa ho.

I dag er det tre nattevakter som alle er stasjonert på omsorgssenteret. Éin av desse er dedikert til open omsorg.

– Det er i realiteten berre to nattevakter på omsorgssenteret når den tredje køyrer ut på oppdrag. I tillegg har me forstått det slik at dei som er nattevakter på omsorgssenteret også er tilkallingsvakter på Haugen bufellesskap, sa Fjeldstad.

Ho ynskte ei utrekning på kva det vil kosta å få inn ei fjerde nattevakt.

– Me har gått til val på betre vilkår i omsorgssektoren. Det burde vera fire nattevakter slik at det kan vera to som køyrer ut samtidig. Det er vårt innspel, og me ynskjer å bestilla frå administrasjonen kva det vil kosta å få inn éi nattevakt til, avslutta Fjeldstad.


Siste saker Gå til framsida