VIKTIG SAK: Geir Austvik (Sp) er svært oppteken av at Tysnes kommune skal ha eit godt SFO-tilbod, og meiner det er den viktigaste saka han er med på å behandla i tenesteutvalet. (Foto: Camilla Korsnes)
VIKTIG SAK: Geir Austvik (Sp) er svært oppteken av at Tysnes kommune skal ha eit godt SFO-tilbod, og meiner det er den viktigaste saka han er med på å behandla i tenesteutvalet. (Foto: Camilla Korsnes)

Kan bli fleire vegar til moderasjon

– Når me først satsar, så skal me få den beste SFO-ordninga i landet, ikkje sant?
Publisert 21.11.2019 kl. 06.00.

Han meir svarar enn spør, og får ingen protestar i fanget. Geir Austvik (Sp) ivrar for ei god etter skuletid-ordning for ungane på Tysnes.

– Dette er den viktigaste saka eg er med på i tenesteutvalet, framheva Austvik.

Det vil kosta, men er verdt det, og er noko som har vore etterlyst.

– Me må få eit innhald som gjer at dette blir attraktivt og noko som ein verkeleg vil vera med på, understreka Elisabeth Hatteberg (H).


Mykje å gjera på

– Eg er heilt imponert over kva som er lagt inn i SFO-ordninga på den korte tida de har hatt til å koma med eit konkret forslag til innhald, sa utvalsleiar Ingrid Restad (Ap).

Her skal vera ulike aktivitetar og mykje tid ute, med kurs og tema knytta til dei ulike årstidene, som til dømes fokus på bær og frukt om hausten, har Lena Epland Sløgedal nett orientert dei folkevalde om. Ho har vore med i gruppa leiar av rektor Bente Raknes ved Uggdal skule, med forslag til eit innhaldsrikt opplegg for ei utvida SFO-ordning fem vekedagar.

– Dette ser svært så lovande ut, det viktigaste me gjer no er å få tak i dei rette folka til å driva tiltaket. Me må først og fremst få på plass ein dyktig leiar, mann eller kvinne, meinte Austvik.

Han ser SFO som viktig, og ein del av arbeidet med å setja inn tidleg innsats for å få gode oppvekstkår på Tysnes.

– SFO er eit slikt tiltak, kan frivillig innsats vera med på å forsterka dette? Idrettslaget Njardar var inne ein gong i veka, kan til dømes bygdekvinnelag og andre bidra med å gjera SFO endå betre?

– Det er noko ein absolutt kan diskutera, alt frivillig arbeid er ein bonus, så lenge det er god styring på det som skjer, kvitterte Lena E. Sløgedal.

Det er i samband med førebuinga av femdagars skuleveke for alle på Tysnes det er kome ønskje om ei fullgod SFO-ordning. Ein plass der dei yngre kan trivast og veksa, ein plass der dei vaksne kan kjenna at her er det ein god og trygg stad fylt med innhald, og ikkje berre ein plass der elevane blir oppbevarte når den vanlege skuletida tar slutt og før dei blir henta frå skulen.

– Det gjeld å vera kreative, nytta uteområda aktivt og ikkje berre sitja inne og venta på henting, sa Kari Lande (H).


Søskenmoderasjon

– Me har rekna at det trengst 1,5 stilling ekstra for å få til den SFO-ordninga me gjer framlegg om, fordelt på fleire personar. Me har sett kva kommunar nær oss tek for dette tilbodet, og har landa på ein pris på 2.800 kroner månaden for kvar som brukar dette fullt ut. Her er varsla nødvendig utstyr til 250.000 kroner ved Uggdal skule, og vekene ein held SFO ope ekstra i samband med sommarferie er rekna til 1.200 kroner veka. Det kostar, men det er framleis billigare enn mange av kommunane me samanliknar oss med. Og så er det her rekna 25 prosent søskenmoderasjon frå barn nummer to som tek del, det er det ikkje alle kommunar som har, viste oppvekstsjef Aud Kaldefoss til.

– Kan ein risikera at det er foreldre som ikkje har råd til å vera med på dette, undrast Inge Malkenes (Sp), som også svært gjerne ser i retning næringar som jord- og skogbruk, og til dømes tar med eit drivhus som ein del av aktivitetane på SFO.

– Det ligg inne at dei med lågast inntekt kan få støtte til å ta del på same vis som i barnehagane i dag, opplyste rådmann Steinar Dalland.


På tvers

– Kva med dei som har ungar både i barnehage og skulefritidsordning, kan dei få moderasjon? Har ein sett på samanhengen mellom barnehage og skule her? ville ordførar Kåre Martin Kleppe (H) vita.

– Det vil ikkje vera umogeleg, men me har ikkje sett på det og kjenner heller ikkje til kommunar som har det på dette viset, kvitterte Aud Kaldefoss.

– Tysnes har berre kommunale barnehagar, så det går an å få til, følgde Lena E. Sløgedal opp.

– Då tenkjer eg at me bør tenkja på det som ordføraren sa. Har ein til dømes ein familie med to ungar i barnehage og ein på SFO blir det dyrt om ein ikkje får moderasjon, sa Elisabeth Hatteberg.

– No har eg ifølgje kommunelova fått forslagsrett på utvalsmøta, og løftar dette som ei eiga sak viss det er stemning for det, foreslo ordføraren.

Eit samrøystes tenesteutval ønskjer ei slik eiga sak, og dermed blir det tid for drøfting om denne spesielle moderasjonsordninga og kva det vil kosta. Utvalet har også andre saker dei ønskjer å diskutera før kommunebudsjettet skal opp i formannskapet 3. desember, og vil kalla inn til eit ekstramøte 25. november.

– Det er viktig at me set ei heller tidleg grense for kva tid foreldre melder seg på, og at dette er ei bindande påmelding. Det må til både for økonomien som skal til, og for å vita kva personale som trengst. Me har lagt inn ei dobling av talet på brukarar av SFO frå neste haust, skulle det enda med andre tal må me sjå nærare på korleis reknestykket går i hop og kor mange tilsette me treng for å yta denne tenesta, oppsummerte Aud Kaldefoss.


Siste saker Gå til framsida