IKKJE EINIG: Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe reagerer på uttalane til Nils Kristian Berge i førre utgåve av «Tysnes».
IKKJE EINIG: Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe reagerer på uttalane til Nils Kristian Berge i førre utgåve av «Tysnes».

– Søknaden kom for seint inn

Ordførar Kåre Martin Kleppe reagerer på utspela til Nils Kristian Berge i Fjord1 i saka om teknisk bygg på ferjekaien i Våge.
Publisert 22.11.2019 kl. 06.00.

– Fjord1 prøver å framstilla kommunen som den store stygge ulven. Det vert heilt feil i denne saka, seier ordførar Kåre Martin Kleppe, som no kastar seg inn i debatten kring det nye tekniske bygget på ferjekaien i Våge.

Fjord1 har endå ikkje fått godkjenning av kommunen til å byggja nytt teknisk bygg, som skal brukast for å handtera lading av den nye elferja som kjem på sambandet Våge-Halhjem.


Dårleg tid

I førre utgåve av «Tysnes» fortalde prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 at dei ikkje rekk å få på plass nytt teknisk bygg på kaien i Våge til nyttår. Ferja må dermed starta året med å gå på diesel i staden for straum.

– Planen var å ha teknisk bygg klart til planlagd rutestart med ny elferje frå 1. januar. No må me i staden gå fleire månader på diesel som ei følgje av at politikarane i Tysnes ikkje har godkjent det tekniske bygget. Det har forseinka oss. Me har tapt mykje tid. Det er svært beklageleg, sa Berge til «Tysnes» i førre veke.

Tysnes-ordføraren fortel at han vart overraska då han las saka, og reagerer på at Berge framstiller det som Tysnes sin feil at det tekniske bygget ikkje vert klart i tide.

– Det dei har tapt tid på, er at dei var altfor seint ute med å søkja, samt at dei ikkje har retta seg etter kommunen sine ynskjer, seier Kleppe.

Han meiner at Tysnes-politikarane, ved å kalla inn til ekstramøte midt i sommarferien, har bevist at dei var villige til å strekkja seg med tanke på tidsaspektet.

– Eg er glad for at me tok det møtet i sommar. Det viser at det ikkje er oss det har stått på når det gjeld tidsbruk. Søknaden kom for seint inn, slår Kleppe fast.


Enda hos Fylkesmannen

Saka om det tekniske anlegget til elferja har pågått sidan før sommaren. I slutten av mars var Fjord1, deira konsulentselskap iVest Consult, Skyss og fylkeskommunen på synfaring på kaien, og i mai fekk kommunen søknad om dispensasjon til oppføring av teknisk bygg og ladetårn.

Landbruk/teknisk handsama saka i juni, og politikarane i utvalet kom fram til at dei ikkje ville seia ja til planane om det nye tekniske bygget. Politikarane var ikkje nøgde med den planlagde plasseringa av bygget.

– Me ynskjer rett og slett ikkje å ha opp eit bygg som gjer så store inngrep på kaiområdet, sa Sp-politikar Øystein Dalland til «Tysnes» etter møtet i juni.

Han sat då som medlem i utvalet, men vart etter kommunevalet i haust vald som ny leiar for landbruk/teknisk.

Fjord1 klaga på vedtaket, og bad om at saka vart handsama på nytt. I ekstramøtet i juli valde politikarane å stå på sitt, og saka vart dermed sendt vidare til Fylkesmannen. Klagen førte fram. Fylkesmannen oppheva vedtaket, og sende saka tilbake til kommunen for ny handsaming.

Kleppe meiner at det kunne gått raskare dersom Fjord1 hadde endra søknaden etter det fyrste avslaget frå politikarane.

– Saka låg lenge hos Fylkesmannen. Hadde dei høyrt på kommunen i fyrste omgang, så hadde ikkje saka trunge å liggja inne til klagebehandling. Det har teke lang tid, fortel han.

Førstkomande tysdag er det nytt møte i landbruk/teknisk, der politikarane igjen skal handsama søknaden.

Kleppe reagerer på at Berge reknar med at søknaden denne gongen vert godkjend, spesielt med tanke på at rådmannen tidlegare har tilrådd søknaden.

– Det er politikarane han skal forhalda seg til, ikkje kva rådmannen har innstilt på tidlegare. Det viser mangel på rolleforståing.


Plassering

Tysnes-ordføraren reagerer også på at Berge uttalar at det «ikkje er andre alternativ til plassering enn det me har søkt om».

– Han seier at det ikkje er andre stader å plassera bygget, jo det er det, men det blir dyrare for Fjord1, meiner Kleppe tydeleg.

Ordføraren støtter dermed landbruk/teknisk-politikarane som meiner kommuneplanen opnar for å fylla igjen holet lengre ute på kaien, og dermed også flytta bygget lengre ut på kaien.

– Hadde dei sendt ein søknad med ei akseptabel plassering av bygget, så hadde dei sjølvsagt fått godkjent søknaden, fortel han vidare.


Skal sjå fint ut

Kleppe har også noko å påpeika når det gjeld Berge sin uttale om arkitekturen i området.

– I dag er det ein nokså brokete arkitektur i området rundt ferjekaien i Våge, me meiner at det tekniske bygget ikkje vil verka skjemmande, snarare tvert imot, sa Berge til «Tysnes» i førre veke.

Det meiner Kleppe ikkje har noko å bety i denne saka.

– Det er heilt irrelevant. Her manglar han den grunnleggjande forståinga for kvifor me har sagt nei. Denne søknaden er ikkje i samsvar med dei planane me har for området. Det er planar som skal gjera området finare som inngangsporten til Tysnes kommune. At han viser til den arkitektoniske framtoninga i dag, vert heilt feil, meiner ordføraren.

– Problemet med å godkjenna søknaden er at me øydelegg for framtidig utvikling av området, og det set kjeppar i hjula for dei utviklingsplanane me har, seier han vidare.

Sjølv om Kleppe sjølv ikkje sit i landbruk/teknisk, støttar han fullt ut dei vurderingane utvalet har gjort så langt i saka

– Eg må skryta av Øystein Dalland og resten av landbruk/teknisk for den jobben dei har gjort, avsluttar Kleppe.

LES OGSÅ: – Ladetårn og elferje-bygg uheldig for nytt bustadprosjekt


Siste saker Gå til framsida