PLANAR FOR VÅGE: «Arkitektane til det nye bustadprosjektet og Fjord1 bør snarast snakka saman», skriv bladet Tysnes på leiarplass. (Teikning: Nordnes Eigedom)
PLANAR FOR VÅGE: «Arkitektane til det nye bustadprosjektet og Fjord1 bør snarast snakka saman», skriv bladet Tysnes på leiarplass. (Teikning: Nordnes Eigedom)

Leiar: Fjord1 bør tilpassa seg utbyggingsplanane i Våge

Publisert 23.11.2019 kl. 12.30.

Fjord1 skuldar politikarane i Tysnes for at ferjeselskapet ikkje har fått godkjent eit nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge. Det er ein dårleg strategi frå ferjeselskapet si side.

Det tekniske bygget på ferjekaien skal romma ladeutstyr til den nye elferja, som blir sett inn i ferjeruta mellom Våge og Halhjem frå komande årsskifte.

Forseinkinga med bygget fører til at det ikkje blir elferjedrift frå 1. januar. Ferja i staden kjem til å gå på diesel. Rett nok er ikkje Våge-Halhjem det einaste av dei 17 sambanda i Hordaland som blir forseinka med innføring av elferjedrift. Seks andre samband skal vera i same bås. Skyssdirektøren uttalte til NRK denne veka at eit halvt års utsetjing er innanfor akseptabel overgangstid. Dermed har Fjord1 litt tid på seg.

Me har stor sans for ordførar Kåre Martin Kleppe sitt utspel i avisa i dag. Her uttalar ordføraren at det blir heilt feil å framstilla kommunen som den store stygge ulven, som Fjord1 tok til orde for i avisa sist veke. Ordføraren slår fast at søknaden kom for seint inn.

Me har og sans for Sp-politikar Øystein Dalland sitt innspel allereie på junimøtet i utval for landbruk/teknisk. I etterkant av det møtet sa Dalland til «Tysnes» at ein ikkje ynskjer å ha opp eit bygg som gjer så store inngrep på kaiområdet.

Det burde vera klar tale til ferjeselskapet.

Det same synet blir følgt opp av ordføraren i avisa i dag. Her reagerer ordføraren på uttalen frå Fjord1 om at det ikkje er andre alternativ til plassering. Ordføraren støttar landbruk/teknisk-politikarane som meiner at kommuneplanen opnar for å fylla igjen holet i kaiområdet, og at ein dermed kan flytta bygget lenger ut på kaien.

Tysnes kommune hadde mange års arbeid med å få godkjent reguleringsplanen for Fjordlandsbyen Våge. Til slutt enda planen i departementet etter årelange motsegner frå Fylkesmannen. No er det vel to år sidan planen blei godkjent av kommunalminister Jan Tore Sanner. I tida etterpå har det skjedd lite i kaiområdet. Men i planane ligg det eit heilt nytt bustadkompleks på kaiområdet, eit tiltalande prosjekt på eit område som skal vera innfallsporten til Våge.

Det nye tekniske bygget til Fjord1 vil også bli ein del av innfallsporten til Våge. Det bør setja krav til Fjord1.

Det var ein skuffa Tore Andersland i Nordnes Eigedom som i avisa sist veke konstaterte at Fjord1 ikkje hadde teke omsyn til innspela deira. Tidleg i vår informerte Andersland Fjord1 om planane for bustadprosjektet på kaiområdet.

Me forstår godt Andersland sin frustrasjon. Me meiner at Fjord1 burde involvert og samarbeidd med Nordnes Eigedom om plasseringa og den arkitektonsike utforminga av den nye ladestasjonen og det nye tekniske bygget. Men det er jo sjølvsagt ikkje for seint.

Det er ikkje den til dels skjemmande arkitekturen på kaiområdet i Våge i dag som bør danna grunnlag for korleis eit nytt teknisk bygg bør sjå ut og plasserast. Fjord1 bør ha det same ansvaret kvilande på sine skuldrer som er lagt til grunn for andre utbyggjarar i Våge.

Arkitektane til det nye bustadprosjektet og Fjord1 bør snarast snakka saman.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...