AUKAR TILSKOT: Formannskapet gjekk i førre veke inn for å gje meir årlege midlar til idretten på Tysnes.
AUKAR TILSKOT: Formannskapet gjekk i førre veke inn for å gje meir årlege midlar til idretten på Tysnes.

Aukar kulturmidlane til idrett

Idretten på Tysnes får 24.300 kroner meir å rutta med gjennom kommunale kulturmidlar.
Publisert 26.11.2019 kl. 08.45.

I førre veke gjekk eit samla formannskap inn for å auka kulturmidlane til idrett i kommunen. Politikarane gjekk inn for dette etter å ha fått ein søknad frå idrettsrådet, der det vart påpeikt at kulturmideltilskotet ikkje har auka på 20-30 år.

– Når støtta står i ro over veldig mange år, så blir støtta i realiteten redusert, sa ordførar Kåre Martin Kleppe då saka var oppe i formannskapet.

I søknaden argumenterer idrettsrådet med at samstundes som kulturmidlane har lege på same nivå sidan 90-talet, har utgiftene til idrettslaga auka betrakteleg i same tidsrom. Ifølgje idrettsrådet sine berekningar dekka kulturmidlane 51,94 prosent av utgiftene til anlegg og 16,36 prosent av dei samla utgiftene til idrettsarbeid i 1994. I 2019 er dekningsprosenten høvesvis 4,8 og 8,15 prosent.

I fjor haust vedtok kommunestyret å innføra gratis leige av Tysneshallen i eit toårig prøveprosjekt. Det har vore diskutert om denne ordninga er rettferdig for alle idrettslaga.

– At politikarane no fann 130.000 kroner til hall-leige i Våge hjelper Tysnes idrettslag godt. Spørsmålet er om tilsvarande sum eller delar av summen bør koma alle laga i

idrettsrådet til gode, skriv idrettsrådet i søknaden.

Ordføraren tok også opp dette aspektet i formannskapet.

– Me har fått inn ekstra midlar til gratis leige av idrettshallen, som nok i hovudsak har hjelpt Tysnes idrettslag, sa han.

Politikarane gjekk dermed inn for å auka kulturmideltilskotet frå 125.700 kroner til 150.000 kroner i året. Det er no opp til kommunestyret å endeleg vedta å auka kulturmidlane.


Siste saker Gå til framsida