IKKJE AKTUELT: Ifølgje prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 er det ikkje eit alternativ å fylla ut holet på kaien i Våge. Her frå synfaringa på tysdag.
IKKJE AKTUELT: Ifølgje prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 er det ikkje eit alternativ å fylla ut holet på kaien i Våge. Her frå synfaringa på tysdag.

Svært overraska over avslaget

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 er svært overraska over at søknad om byggjeløyve for nytt teknisk bygg på kaien i Våge er avslått nok ein gong.
Publisert 27.11.2019 kl. 15.13.

– Ja, me er både skuffa og overraska. No må me bruka litt tid på å setja oss inn i vedtaket, er den fyrste kommentaren hans.

Han er likevel heilt klar på at Fjord1 vil klaga på vedtaket.


Hadde venta positivt vedtak

Berge er tydeleg på at Fjord1 hadde venta eit positivt vedtak i landbruk/teknisk denne gongen.

Etter at dei såg innstillinga til rådmannen, blei det måndag sendt inn eit tilleggsnotat.

– Ut frå informasjonen som kom fram i tilleggsnotatet, hadde me forventa at den negative innstillinga blei snudd til eit positivt vedtak, seier Berge.

Dei hadde venta at ein i vedtaket hadde teke størra nota av vedtaket frå Fylkesmannen.

Berge set samstundes pris på at dei blei inviterte til å vera med på synfaring før møtet.

– Der hadde me ein god dialog, og der fekk me forklara ein del av dei momenta som me har jobba mykje med. Ut frå det er sjølvsagt utfallet i saka skuffande, legg han til.

Berge er klar på at Fjord1 er djupt usamde med lokalpolitikarane om at det tekniske bygget vil føra til avgrensa tilkomst til området.


– Trafoen må koma ein stad

Berge forklarar at dei har jobba mykje med å finna ei optimal plassering av trafoen på kaien, og at dei har hatt tett kontakt med BKK.

– Trafoen må koma ein stad, og plasseringa som me har søkt om er den beste løysinga, slår Berge fast.

Han legg til at dei også har jobba mykje med løysingar for utfylling i sjø, og at det ikkje er mogeleg.

– Det som er trist no, er at tida går og me får ytterlegare forseinkingar. Det tyder seinare oppstart av eldrift frå Våge, negative miljøkonsekvensar på grunn av lengre tid med dieseldrift enn lagt til grunn, og kostnader knytt til forseinkinga. Det synest me er veldig beklageleg, seier Berge.

– Me må likevel ha respekt for lokaldemokratiet, og det skal me ha, legg han til.


Vil gå i dialog

Berge er ikkje overtydd om at det er vesentlege nye moment i vedtaket.

Han er likevel klar på at Fjord1 vil gå i dialog med kommunen for å prøva å finna ei løysing.

Fjord1 har bygt ladestasjon og tekniske bygg på over 40 kaiar kringom i Norge. Stort sett har det gått greitt over alt. På to plassar har det ifølgje Berge vore utfordringar, det er på Hareid og i Våge.

Det er fylkeskommunen som skal ta over og eiga ladestasjon og teknisk bygg når prosjektet er ferdig bygt, men det er Fjord1 som står som utbyggjar.


Siste saker Gå til framsida