DISKUTERTE ALTERNATIV: F.v. utvalsleiar Øystein Dalland diskuterer alternative løysingar med Odd Bjarte Johnsen frå Fjord1 og Anders Lien frå iVest Consult. Til høgre: planansvarleg i Tysnes kommune Morten Anthonessen og utvalsmedlem Eli Sandvik. Servicebygget i bakgrunn skal rivast for å gje plass til det nye tekniske bygget. Fjord1 ynskjer å bruka delar av området mellom servicebygget og personane på biletet til det nye bygget.
DISKUTERTE ALTERNATIV: F.v. utvalsleiar Øystein Dalland diskuterer alternative løysingar med Odd Bjarte Johnsen frå Fjord1 og Anders Lien frå iVest Consult. Til høgre: planansvarleg i Tysnes kommune Morten Anthonessen og utvalsmedlem Eli Sandvik. Servicebygget i bakgrunn skal rivast for å gje plass til det nye tekniske bygget. Fjord1 ynskjer å bruka delar av området mellom servicebygget og personane på biletet til det nye bygget.

Ny ladestasjon: Søknad om teknisk bygg avvist nok ein gong

Utval for landbruk/teknisk skisserte ulike alternativ for å kunna godkjenna Fjord1 sitt tekniske bygg på ferjekaien i Våge, men innsend søknad blei ikkje godkjent.
Publisert 27.11.2019 kl. 08.00. Oppdatert 28.11.2019 kl. 12.15.

Tysdag stod søknaden frå Fjord1 om teknisk bygg på ferjekaien i Våge på ny på sakslista til politikarane i landbruk/teknisk. Før saka blei handsama, var det synfaring.

Representantar frå både Fjord1, konsulentselskapet iVest Consult som har utarbeidd utbyggingsplanane for ladestasjon og ladetårn, Skyss og fylkeskommunen deltok på synfaringa i lag med lokalpolitikarane. Med på synfaringa var også rådmann Steinar Dalland, planansvarleg Morten Anthonessen, einingsleiar for forvaltning Laila Hope, sakshandsamar Johan Løve Gjersvik, og Atle Andersland som representerte naboeigedom Nordnes Eigedom.


– Ikkje mogeleg å fylla i kaiholet

På synfaringa informerte utvalsleiar Øystein Dalland om prosessen så langt og bakgrunnen for vedtaket der utvalet gjekk imot å godkjenna søknaden for plasseringa av det tekniske bygget. Odd Bjarte Johnsen, som er prosjektleiar i Fjord1, informerte om saka frå ferjeselskapet si side. Anders Lien frå konsulentselskapet kom med ei rekkje moment om kvifor bygget er plassert som omsøkt. Han argumenterte også med at det ikkje var mogeleg å fylla ut i «holet» på ferjekaien, sidan det er skråhellande botn og 20-30 meters djupne. Øystein Dalland viste på si side til at det i delar av holet er sju meter djupne.

Heile bygget medrekna trafoar og batteripakkar er ifølgje Lien på 550 tonn, og med ei slik tyngde poengterte han at ein vil kunna risikera utrasing av massar på sjøbotnen, og at det difor er uaktuelt å flytta det tekniske bygget over det opne sjøområdet på kaien.

Øystein Dalland skisserte ei løysing med plassering av trafo i området bak det gule lagerbygget, for dermed å minska storleiken på det tekniske bygget på kaien. Det hadde han diskutert med eigar av området som ei mogeleg løysing. Plassering av trafo i hjørnet av oppstillingsplassen, opp mot Haugland sitt bygg, blei også kasta fram som eitt alternativ.

Sjølv om Fjord1 og konsulentselskapet avslo framlegget om å fylla ut i holet på kaien på grunn av tyngda på trafoen, meinte fleire av lokalpolitikarane at det bør vera mogeleg å flytta det tekniske bygget litt lenger mot nord. Magne Skartveit var ein av dei som tok opp dette. Rådmann Steinar Dalland informerte om områdereguleringsplanen for Våge sentrum frå 2017, og peika mellom anna på at det ikkje er lagt fram risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) saman med søknaden.

I nærare ein time var det synfaring på kaien.


– Ei vanskeleg sak

– Dette er ei vanskeleg sak. Me må få innspel frå heile utvalet, uttrykte Øystein Dalland i møtet etter synfaringa.

– Eg føler me har ein klamp om foten for å få bygget realisert. Me må prøva å finna ei løysing som kan få fart i saka, til det beste for tiltakshavar, la han til.

Magne Skartveit meinte at det mest ideelle frå kommunen si side ikkje er gjennomførbart, og at det ein kan oppnå er ei alternativ plassering av trafo og BKK sine komponentar utanom bygget, og at ein då kan redusera storleiken på det tekniske bygget og i tillegg trekkja det litt lenger mot nord.

– Eg ser føre meg at me bør prøva å oppnå eit kompromiss, sa Skartveit.

Magne Storesætre meinte ein burde kunna flytta bygget ein del lenger mot nord, og det ikkje bør vera noko problem.

Øystein Dalland viste til informasjon frå Det Norske Veritas, og meinte at det bør leggjast fram dokumentasjon om brann- og eksplosjonsfare ved eit teknisk bygg, og viste mellom anna til batterieksplosjonen nyleg på ei elferje. Han følgde og opp innspelet frå rådmannen om at det manglar risikoanalyse.

– Eg tenkjer at ROS-analyse er viktig, poengterte rådmannen.

Eli Sandvik meinte det var viktig å koma med innspel som ein kan godta for å få løyst saka.

– Ja, eg ynskjer heller ikkje at Fylkesmannen skal oppheva vedtaket vårt, svara Øystein Dalland.


Vedtak:

Etter ein uvanleg lang diskusjon på ei enkeltsak, kom utvalet til slutt fram til eit framlegg til vedtak som blei samrøystes vedteke. Det lyder slik:

Med heimel i § 19-2 i plan- og bygningslova vert det ikkje gjeve dispensasjon frå føresegn i områdereguleringsplanen Våge Sentrum pkt. 2.11.8, jfr PBL § 12-4 og 12-7, - Området skal planleggjast og søkjast under eitt, og det skal utarbeidast samla situasjonsplan og teknisk plan for området før utbygging.

Omsyna bak føresegna det dispenserast frå vert vesentleg tilsidesett gjennom det omsøkte. Det er i denne saka ikkje ei føreliggjande ROS-analyse som viser om reguleringsføremålet kan gjennomførast slik det ligg føre i det heile. På denne måten set tiltaket potensielt heile planføremålet i spel og må reknast som ei vesentleg tilsidesetjing.

I utgangspunktet er det slik at om føremålet det vert dispensert frå vert vesentleg sett til side skal det ikkje gjevast dispensasjon.

Subsidiært vert det også grunngjeve ut mot fordelar og ulemper ved tiltaket. Etter ei samla vurdering vil ikkje fordelane ved å gje dispensasjon vera klart større enn ulempene.

Landbruk/teknisk syner til at etablering av el-ferje kjem som følgjer av strenge utsleppskrav til ferjeaktørane, og vil vera til fordel for miljøet. Landbruk/teknisk er også klar over at det trengst naudsynte tekniske anlegg for å etablera lading for el-ferje. I utgangspunktet må føremonen for miljø og klima seiast å vera særskilt vesentleg, det er likevel ikkje slik at om søknad til foreslått plassering ikkje vert stetta at dette føremålet faktisk vert tilsidesett.

Under synfaring og i tidlegare saksførehaving er det peika på alternative plasseringar som vil ivareta klimaføremålet like godt og som kan ivareta planføresegnene det vert dispensert for på ein betre måte. Det er ikkje gjort alternative vurderingar knytt til plassering av trafo, det er heller ikkje lagt fram vurderingar knytt til å skyva bygget fram på kaifront eller dokumentert tilhøve ved sjøbotn som gjer alternativ om utbygging nordover umogleg. Det er såleis ikkje i søknaden tilstrekkeleg grunnlag for å seia at ulempene ved tiltaket ikkje kan endrast.

Dersom tiltakshavar ikkje gjer ei ny vurdering, må tiltaket eventuelt avklarast nærare gjennom reguleringsendring med dei krav som då følgjer til KU og medverknad.

Søknad om dispensasjon kan takast opp til ny vurdering om det vert lagt fram ei nærare ROS-analyse der det særskilt vert vurdert risiko opp mot eksisterande og planlagde bustad og servicebygg. Forutan dette vert det føresett at det vert lagt fram alternativ plassering der det mellom anna vert vurdert ny plassering av trafo, framskyving på kaifront samt eventuelt ei uavhengig vurdering på mogleg utfylling i sjø.

Utvalet viser utover dette til opphavleg vedtak i saka.

Landbruk/teknisk vil frå si side gjera merksam på at det den 27.07. 2017 vart vedteke områdereguleringsplan for Våge sentrum.


IVRIG DISKUSJON: F.v. Øystein Dalland, Odd Bjarte Johnsen og Anders Lien.
IVRIG DISKUSJON: F.v. Øystein Dalland, Odd Bjarte Johnsen og Anders Lien.
FERJEINFO: Odd Bjarte Johnsen frå Fjord1 (i midten) informerer under synfaringa. F.v. utvalsmedlemene Magne Storesætre og Heidi Røssland, og til høgre: utvalsmedlemene Eirik Wilhelmsen og Magne Skartveit.
FERJEINFO: Odd Bjarte Johnsen frå Fjord1 (i midten) informerer under synfaringa. F.v. utvalsmedlemene Magne Storesætre og Heidi Røssland, og til høgre: utvalsmedlemene Eirik Wilhelmsen og Magne Skartveit.
KAIOMRÅDET: Det er i dette området at lokalpolitikarane i Tysnes helst ynskjer at det nye tekniske bygget skal bli plassert. Anders Lien i iVest Consult fortalde på synfaringa at det er umogeleg å få til.
KAIOMRÅDET: Det er i dette området at lokalpolitikarane i Tysnes helst ynskjer at det nye tekniske bygget skal bli plassert. Anders Lien i iVest Consult fortalde på synfaringa at det er umogeleg å få til.

Siste saker Gå til framsida