BUDSJETTMØTE: Tenesteutvalet diskuterte måndag fleire budsjettsakar saman med rådmann Steinar Dalland. Tenesteutvalet sine tilrådingar vert sendt vidare til formannskapsmøtet 3. desember.
BUDSJETTMØTE: Tenesteutvalet diskuterte måndag fleire budsjettsakar saman med rådmann Steinar Dalland. Tenesteutvalet sine tilrådingar vert sendt vidare til formannskapsmøtet 3. desember.

Tilrår ny psykologstilling, men ikkje to nye sjukepleiarar

Måndag tok tenesteutvalet opp att budsjettsamtalane, og sende sine tilrådingar vidare til formannskapet.
Publisert 28.11.2019 kl. 06.00.

– Skal me ta ei sak om gongen, og så koma med endelege innspel til formannskapet? spurde Ingrid Restad (Ap) då ho innleidde møtet i tenesteutvalet måndag.

Det er formannskapet som 3. desember skal ha klart eit endeleg budsjettframlegg, som kommunestyret til sjuande og sist skal vedta to veker seinare. I år har også politikarane i tenesteutvalet kome tett på budsjettforhandlingane, og måndag var det sett opp ekstramøte for å diskutera ulike budsjettpostar innanfor tenesteutvalet sine ansvarsområde.

Møtet resulterte i at utvalet sende fleire av sine anbefalingar vidare til formannskapet.


Psykologkompetanse

Ei av budsjettutfordringane, som også vart diskutert på førre utvalsmøte, handlar om at kommunane i 2020 blir pålagde å ha psykologkompetanse tilgjengeleg i kommunen. I Tysnes har ein endå ikkje bestemt korleis ein løyser denne utfordringa, ein skal kjøpa psykologtenester av andre eller tilsetja eigen psykolog, og kva slags psykolog ein i så fall skal tilsetja.

I rådmannen sitt budsjettframlegg er ikkje psykologkompetansen lagt inn, men rådmannen har opna for å tilsetja ein person med psykologkompetanse i ei ledig stilling knytt til folkehelse, ungdomsarbeid, friluftsliv og kultur. Rådmannen har peikt på at å nytta ei eksisterande stilling ikkje vil skapa store ekstrautgifter for kommunen. Fleire av partia har likevel uttrykt motstand mot dette forslaget.

– I vår gruppe er utgangspunktet at me treng stillinga som folkehelse- og kulturkoordinator slik den er i dag, sa Restad, som henviste til Ungdata-undersøkinga, og at dei vil prioritera arbeid mot barn og unge.

Både rådmannen og politikarane la samtidig vekk tankane på å tilsetja ein klinisk psykolog, og det var semje om at ein ynskjer at ei eventuell ny stilling skal jobba særleg inn mot barn og unge.

– Eg tenkjer at ein psykolog kan jobba tverrfagleg inn mot barn og unge, og barnevern, sa Elisabeth Hatteberg (H).


Ein eller to stillingar

Diskusjonen enda dermed opp med å handla om ein ynskte å tilsetja psykolog i den ledige eksisterande stillinga, eller oppretta ei heilt ny stilling.

– Me må ha tilgang på psykolog, så då har me tenkt at me kan bruka ledig stilling innanfor kultur og folkehelse. Det me har lagt opp til er eigentleg ikkje ei styrking av organisasjon, bortsett frå ei kompetansemessig styrking. Det andre alternativet er at me bør styrka med ei psykologstilling mot barn og unge gjennom tverrfalgeg innsats. Det fyrste forslaget er ei vidareføring av drifta, medan det andre er styrking, oppsummerte rådmann Steinar Dalland.

– Eg meiner me må ha to stilingar. Viss den med psykologkompetanse skal inn og jobba i eksisterande stilling, så er det noko anna det vert mindre av i den stillinga. Eg er veldig klar på styrking, repliserte Else Marit Særsten (Ap).

– Eg er samd. Me treng styrking innanfor førebyggjande arbeid med barn og unge, sa Kari Lande (H).

– Skal me ha ei eller to stillingar? spurde Restad.

– Det er det det er snakk om. Det er alltid ein fordel å styrka tenestene, men det er vanskeleg, sa Geir Austvik (Sp).

Politikarane tok innover seg at ei ny stilling vil gje budsjettmessige utfordringar.

– Det er utfordringar i andre seksjonar òg. Eg er litt usikker på om to stillingar her er det me treng mest, sa Beate Storesætre (Sp).


Anbefalar ny stilling

Geir Røssland (H) lufta tanken om ein kan tilsetja psykolog i 50 prosent stilling.

– Eg trur det vil vera vanskeleg å rekruttera i 50 prosent stilling, sa Dalland, som samtidig lanserte eit nytt aspekt.

– Ein kan òg vurdera om ein vil selja delar av stillinga til andre kommunar, sa rådmannen vidare.Tenesteutvalet kom til slutt fram til ei anbefaling til formannskapet. Tenesteutvalet rår til å oppretta ei ny stilling der ein psykolog skal arbeida inn mot barn og unge, og på tvers av avdelingsgrenser. Tenesteutvalet ynskjer samtidig å få lagt fram ein plan for stillinga før den vert endeleg skipa.I tilrådinga vart det også opna opp for å vurdera å selja deler av stillinga vidare til andre kommunar.


To nye sjukepleiarar

Eit anna punkt som vart tatt opp, var basert på innspelet i førre formannskapsmøte om å tilsetja to nye sjukepleiarar i kommunen. Tanken er at desse stillingane skal dekkja ein del av vikarbruken innanfor omsorgssektoren.

Kommunen er i gang med eit prosjekt for å auka grunnbemanninga i omsorgstenestene, og har mellom anna sett til Sveio der dei har gode erfaringar frå eit tilsvarande prosjekt. Tanken med prosjektet er å minska vikarbruk ved å alltid ha nok eigne tilsette til å dekkja fråvær.

Ordførar Kåre Martin Kleppe har varsla at ein i løpet av neste år vil tilsetja ein prosjektkoordinator for prosjektet, og at bemanningsauken ikkje vil verta eit budsjettmessig tema før neste haust.

– Me er litt utolmodige. Det er eit heilt år til dette skal tre i kraft, sa Særsten då tenesteutvalet starta diskusjonen.


Inga anbefaling

Rådmann Dalland uttrykte skepsis til å tjuvstarta på bemanningsprosjektet, og allereie no auka grunnbemanninga.

– Me er i gang med eit prosjekt for å auka grunnbemanninga. Det skjer i eit tett samarbeid med tillitsvalde og vernetenesten. Me har vel fire tilsetterepresentantar i prosjektgruppa. Eg tenkjer at det er litt uheldig å gjera formelle skipingsvedtak uavhengig av den medverknaden me har lagt opp til. Me bør gjera som me har tenkt frå 2021, basert på det prosjektgruppa kjem fram til. Det er mine refleksjonar, sa han.

Rådmannen gjekk likevel med på at det er behov for å kutta ned på vikarutgifter allereie frå neste år.

– Vikarkostnadane er nok for store, men det ligg som forutsetnad i budsjettframlegget at me må kutta i vikarutgiftene neste år, sa han.

Tenesteutvalet vart til slutt samd om å ikkje tilrå å skipa til to nye sjukepleiarstillingar, men å heller vektleggja arbeid med å reduksjon i bruken av eksterne vikarar i 2020.


Nattevakt

Det vart også drøfta innspel knytt til nattevakttenester. I formannskapet sist veke foreslo arbeidarpartiet å sjå på høve for å få inn ei ekstra nattevakt på omsorgssenteret, som i utgangspunket skal vera knytt til open omsorg.

– Grunnen til at dette er foreslått er fordi det er komen bekymringar frå tilsette om at avstandane er for store, og at ein ved enkelte tilfelle har behov for to personar for å dekkja eit behov hos brukarane, sa Restad.

Høgre-representantane Hatteberg og Røssland ville sjå tal som viste behovet for ekstra nattevakt.

– Eg tenkjer at det er viktig å synleggjera behovet. Det ein person opplever som vanskeleg, er ikkje nødvendigvis det same som ein annan person opplever som vanskeleg, sa Hatteberg.

– Kor ofte er det behov? Kor ofte er nattevaktene ute? Kor ofte er det behov for å fysisk vera to personar? spurde Røssland.

Ap-representantane Særsten og Restad ynskte å tilrå formannskapet å sjå på høva for å få inn ei ekstra nattevakt, men fekk ikkje med seg resten av tenesteutvalet i tilrådinga.


Siste saker Gå til framsida