BEKYMRA: Anne Merete Fjeldstad (Ap) likte ikkje at SFO-prisane får den prisauken som er føreslått frå neste haust.
BEKYMRA: Anne Merete Fjeldstad (Ap) likte ikkje at SFO-prisane får den prisauken som er føreslått frå neste haust.

– Eg synest ikkje at me skal ha det prishoppet

Politikarane i formannskapet har fått utgreiinga dei ynskte, og gjekk tysdag inn for å innføra femdagarsskule frå neste haust. Men ikkje alle var nøgde med auka SFO-prisar.
Publisert 05.12.2019 kl. 15.00. Oppdatert kl. 15.44.

Saka om å innføra femdagars veke i skulane på Tysnes starta opp i budsjettarbeidet førre haust. Då vedtok kommunen å starta arbeidet med å leggja om til skule fem dagar i veka.

Etter fleire utsetjingar ligg saka no klar for endeleg vedtak i kommunstyret 17. desember. Det gjekk politikarane i formannskapet inn for tysdag.


Eitt år

Etter budsjettvedtaket i fjor haust var det tenesteutvalet som fekk i oppgåve å følgja opp saka. I mars vedtok utvalet å senda saka ut på høyring, men grunna ein «teknisk svikt» vart ikkje høyringsdokumentet sendt ut til kvar einskild skule, og FAU og SU ved dei ulike skulane fekk dermed ikkje høve til å koma med sine tilbakemeldingar.

På bakgrunn av dette valde tenesteutvalet i juni å utsetja saka slik at FAU og SU skulle få nye høve til å koma med sine innspel. I september var saka klar til ny handsaming i tenesteuvalet, og politikarane var samstemte om å vedta å innføra femdagarsskule, trass i skeptiske tilbakemeldingar frå FAU både ved Uggdal skule og Tysnes skule.

Ved Tysnes skule var foreldra splitta i synet på å innføra femdagarsskule, medan foreldra ved Uggdal skule etterlyste meir informasjon om omlegginga, mellom anna kva konsekvensar det vil ha for SFO-tilbodet.

Då kommunestyret skulle vedta innføringa i sitt møte i slutten av september, sette Senterpartiet fram forslag om å utsetja saka til meir informasjon var på bordet. Eit samla kommunestyre støtta forslaget, og administrasjonen vart beden om å jobba fram hovudprinsipp for lengde på skuledagane, tal på friminutt, innhald og pris på SFO og opplegg for skuleskyss.

Les også: Kan bli fleire vegar til moderasjon


Nye timeplanar

Tysdag var saka oppe til ny handsaming, denne gongen i formannskapet, som no gjekk inn for å innføra femdagarsskule frå neste haust. Det er kommunestyret som fattar endeleg vedtak i saka.

Sidan kommunestyremøtet i september har tenesteutvalet hatt jamlege oppdateringar om utgreiingsarbeidet i saka, og formannskapet fekk tysdag presentert resultata. Som vedlegg til sakspapira låg mellom anna dei nye timeplanane til Uggdal og Onarheim skule frå hausten 2020.

Ved Onarheim skule er det lagt opp til at skuledagen skal starta klokka 08.10, og vara til klokka 14.00. Unntaka er måndagar der 1.-2. klasse sluttar klokka 12.00, onsdagar der 1.-4. klasse sluttar klokka 12.00 og fredagar der alle trinna sluttar dagen klokka 12.00.

Ved Uggdal skule er skuledagen sett opp med starttidspunkt 08.15 kvar dag. Måndagar skal 1.-2. klasse slutta 12.15/12.30 og 3.-4. klasse 14.00. Tysdagar og torsdagar går alle til 14.00, og onsdagar og fredagar sluttar alle 12.15/12.30.Kommunen har i forkant av møtet fått ny uttale frå FAU ved Uggdal skule, der dei no støttar omlegginga til femdagarsskule etter å ha blitt presentert administrasjonen sin plan. Men dei påpeikte at dei gjerne skulle ynskt at alle skuledagane var like lange for alle klassane, til dømes til klokka 13.00. Anne Merete Fjeldstad (Ap) tok opp dette innspelet i møtet.

Oppvekstsjef Aud Kaldefoss svarte at det ikkje er noko problem at alle klassene har like mange timar i veka, men at eit sluttidspunkt kring 13.00 vil skapa utfordringar med skuleskyssen.

– Eg ser for meg at viss skulen sluttar klokka 13.00 i Uggdal og klokka 14.00 andre stader, så har me eit kjempeproblem. Då vil ikkje bussane klara å køyra ut elevane klokka 13, og så rekkja tilbake igjen til klokka 14. Med lengre tid mellom sluttidspunkta vil Skyss kunne bruka same materiellet både klokka 12.15/12.30 og klokka 14.00, sa Kaldefoss.


Reagerte på SFO-pris

Ei anna problemstilling Fjeldstad tok opp, gjaldt dei nye prisane på SFO. Medan det i dag kostar 2.255 kroner per månad for 100 prosent SFO-plass, føreslår rådmannen å auka prisen for full plass til 2.800 kroner frå neste år. For 80 prosent plass aukar prisen frå 1.425 kroner til 2.400 kroner.

Fjeldstad uttrykte sterk motstand mot denne auken.

– Me vil gjerne ha ein gjennomgang av pristabellen. Slik eg les den kan foreldre risikera å betala 545 kroner meir for full plass, og 1.000 kroner meir for 80 prosent plass, kommenterte Fjeldstad.

– Eg tenkjer at me ligg lågt på pris samanlikna med andre kommunar, svarte rådmann Steinar Dalland.

I saksutgreiinga har administrasjonen samanlikna Tysnes sine SFO-prisar med prisar for inneverande skuleår i kommunane Stord, Fitjar, Bømlo, Os og Kvinnherad. I dag har Tysnes dei lågaste prisane blant desse kommunane, men med det nye forslaget klatrar dei forbi prisane både Os og Bømlo opererer med i år.

– Eg synest ikkje at me skal ha det prishoppet frå eit år til eit anna. Kan me gå for noko slik berre fordi me skal justera oss inn mot omliggande kommunar? Me burde kanskje heller reklamert med at me har veldig rimeleg SFO, og at me no jobbar med å få den veldig bra, sa Fjeldstad.

Ho ville akseptera ei viss prisjustering, men syntest den føreslåtte justeringa var for høg.


Forventar dobling av elevar

– Det handlar ikkje berre om å justera seg etter andre kommunar. På grunn av dei endringane me gjer no, forventer ein at fleire får behov for SFO. Då må ein ha høgare innbetalingar for å bemanna opp tilbodet, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

Administrasjonen ser for seg ei dobling av talet på barn i SFO, og at ein difor må auka talet på tilsette med kring 1,5 stillingar. Det vert føreslått å tilsetja ein eigen SFO-leiar som følgjer opp tilbodet ved begge skulane. Administrasjonen ser òg føre seg måtta kjøpa meir aktivitetsutstyr, og vil setja av 300.000 kroner til dette.

Kleppe skulle gjerne hatt ein oversikt over kva det ville kosta å innføra lengre skuledagar, samanlikna med billigare SFO.

– Uansett kva me gjer, så har det budsjettmessige konsekvensar. Det kan henda me ikkje får opp talet på elevar slik som me ynskjer, og det vil òg gå utover budsjettet, sa han vidare.

– Ja, og viss SFO blir betrakteleg dyrare, så er det nokon som vil velja det vekk grunna pris, skaut Fjeldstad inn.

– Og så er det nokon som i dag vel det vekk grunna kvalitet og innhald, kontra Kleppe.


Ambisjonar

Rådmann Dalland var oppteken av at det framleis kan gjerast endringar, og at ingen ting er hogd i stein.

– Det går litt på kva som er ambisjonar for innhald og gjennomføring. Kor mykje tid skal ein for eksempel setja av til planlegging av SFO-tilbodet? I dag har me ingen SFO-leiar, det ansvaret ligg hos rektorane. Det er mogleg å trekkja den ut viss det er ynskjeleg, kommenterte Dalland.

– Me meiner at desse prisane bør vera ei grei avspegling av dei ambisjonane som er lagt fram politisk i forhold til styrking av innhaldet i SFO-tilbodet. Men det ligg høve til å «fintuna» viss det er ynskje om lågare pris. Det er ikkje sikkert at ein treng å rekna nokre budsjettmessige konsekvensar, sa han vidare.

– Målet er å ha ein SFO med høg kvalitet, kommenterte Kleppe.

– Eg synest likevel ikkje at me kan gå for å påleggja enkelte familiar i kommunen å måtta betala 1.000 kroner meir i månaden for 80 prosent plass. Ein kan ikkje gjera slike hopp, sa Fjeldstad vidare.

– Så kva er forslaget ditt? Me har visst om desse prisane frå tenesteutvalet si handsaming. Det har vore litt tid til å tenkja gjennom, og eventuelt koma med eit anna forslag enn det som ligg her. Det er ikkje ei overrasking i dag at prisane er som dei er. Viss ein meiner noko med det, så må ein faktisk koma med eit anna forslag der ein seier noko om kvalitet og tal på elevar, svarte Kleppe.


Søskenmoderasjon

Politikarane gjekk til slutt inn for rådmannen si innstilling, og vedtok dermed å innføra femdagarsskule med utgangspunkt i premissa frå administrasjonen si utgreiing. Det vart også lagt inn eit tilleggpunkt om at ein på nytt kan vurdera høvet til å få inn felles tider for alle klassene ved Uggdal skule.

Vedtaket gjekk gjennom med rådmannen sitt prisforslag som utgangspunkt. Samtidig som det var føreslått auke i prisane, blei det òg føreslått å innføra søskenmoderasjon. Det inneber at kvart søsken får 25 prosent rabatt i prisen.

Det vart også informert om forslaga i statsbudsjettet om redusert foreldrebetaling, som inneber at SFO-prisen for eitt barn i full plass ikkje skal overstiga 6 prosent av den samla inntekta i husstanden.

Saka går no vidare til kommunestyret for endeleg vedtak.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.