BUDSJETTVEDTAK: Formannskapet gjekk tysdag inn for eit endeleg budsjettframlegg. Framlegget skal ut på høyring før endeleg vedtak i kommunestyret midt i desember.
BUDSJETTVEDTAK: Formannskapet gjekk tysdag inn for eit endeleg budsjettframlegg. Framlegget skal ut på høyring før endeleg vedtak i kommunestyret midt i desember.

Skal tilsetja to nye sjukepleiarar

Tysdag vedtok formannskapet eit endeleg budsjettframlegg. Framlegget inkluderte mellom anna at kommunen opprettar to nye faste sjukepleiarstillingar.
Publisert 06.12.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 12.17.

I slutten av oktober vart rådmannen sitt framlegg til nytt budsjett og økonomiplan fyrst presentert for formannskapet. Sidan den gong har budsjettet blitt diskutert to gongar i tenesteutvalet, og éin gong i formannskapet. Tysdag var saka oppe til ei siste handsaming i formannskapet, der det endelege framlegget vart vedteke. No skal framlegget ut på høyring, før kommunestyret skal gjera endeleg vedtak i sitt møte 17. desember.

Framlegget som vart vedteke, var basert på rådmannen sitt framlegg, i tillegg til ein del endringar basert på innspel frå politikarane. Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) la fram ei liste der ei rekkje nye budsjettpunkt var med. Desse punkta var basert både på Kleppe og hans parti sine ynskje, samt innspel frå andre parti.

– Dette er eit framlegg der me har kome andre parti i møte, sa Kleppe, og fekk støtte frå resten.

– Det er mange punkt her som me er fornøgde med, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap).


Nye sjukepleiarar

Eit av punkta handla om å tilsetja nye sjukepleiarar for å dekkja over for kommunen sin vikarbruk. I formannskapsmøtet i november føreslo Arne Leite (Sp) å oppretta to nye faste sjukepleiarstillingar. Dei skulle etter planen finansierast gjennom mindre utgifter til eksterne vikarar. Desse stillingane skal sjåast i samband med kommunen sitt prosjekt om å auka grunnbemanninga i omsorgstenestene.

Forslaget vart sendt vidare til tenesteutvalet, som i førre veke drøfta fleire budsjettpunkt for å koma med sine tilrådingar til formannskapet. Dei valde derimot ikkje å tilrå dei to nye sjukepleiarstillingane.

– Me er i gang med eit prosjekt for å auka grunnbemanninga. Det skjer i eit tett samarbeid med tillitsvalde og vernetenesta. Me har vel fire tilsetterepresentantar i prosjektgruppa. Eg tenkjer at det er litt uheldig å gjera formelle skipingsvedtak uavhengig av den medverknaden me har lagt opp til. Me bør gjera som me har tenkt frå 2021, basert på det prosjektgruppa kjem fram til. Det er mine refleksjonar, sa rådmann Steinar Dalland i tenesteutvalet sist veke.


«Frå hausten»

I Kleppe sitt forslag var likevel dette punktet med. Han føreslo å oppretta to faste stillingar frå hausten 2020. Anne Merete Fjeldstad såg derimot ikkje poenget med å venta til neste haust.

– Me vil gjerne ha vekk «frå hausten», sa ho.

Rådmann Steinar Dalland såg ikkje noko problem med å tilsetja sjukepleiarane på eit tidlegare tidspunkt enn neste haust, men var oppteken av å forholda seg til prosjektet om auka grunnbemmaning.

– Eg trur ikkje det vil ha så mykje å seia om me tilset no eller til hausten. Det viktigaste er at prosjektet får tid til å meisla ut retningslinjer for fleksibiliteten til desse stillingane. Det vil vera veldig dumt viss me no skal involvera både tilsette, verneteneste og tillitsvalde i dette prosjektet, og så går me fyrst åleine og utlyser to stillingar utan at det blir forankra, meinte han.

– Det handlar om korleis desse nye skal jobba. Skal dei berre jobba på omsorgssenteret? Skal dei gå fritt mellom avdelingane? Skal dei jobba både i open omsorg og institusjon? Det er dei diskusjonane me må ta med dei tilsette, og finna ut kva som er hensiktsmessig, sa han vidare.

Formannskapet vart samde om å fjerna «frå hausten» og vedtok å oppretta to nye faste sjukepleiarstillingar for å dekkja vikarbruk.


Fleire punkt

I tillegg til sjukepleiarstillingane, vedtok formannskapet at det vert sett av 420.000 kroner til ny psykologstilling. Denne stillinga skal vera på plass innan siste halvår 2020, og tenesteutvalet skal vurdera plan for stillinga.

Formannskapet gjekk også inn for setja av 1,5 millionar kroner til tilskot til vegutbetring og oppfølging av trafikksikringsplanen. Det reagerte Magnar Solheim (FrP) positivt på.

– 1,5 millionar til vegutbetring er positivt. Vedlikehaldsetterslepet er så stort at det kanskje burde vore meir, men det er ein god start, sa han.

Til vegane skal kommunen i tillegg søkja medfinansiering frå kraftlaget og fylkeskommunen.

Politikarane vil også gje 500.000 i tilskot til oppføring av telefonmast mellom Onarheim og Uggdal. Også til dette prosjektet skal det søkjast om medfinansiering hos andre, mellom anna kraftlaget.

Ein del av dei ekstra utgiftspostane blir budsjettert dekka inn ved å auka forventa skatteinngang, som vil gje 1,6 millionar ekstra til driftsbudsjettet. Totalt sett vil politikarane budsjettera med eit netto driftsresultat kring null, til forskjell frå rådmannen sitt framlegg som budsjetterte med eit positivt driftsresultat på 2,2 millionar kroner.


Siste saker Gå til framsida

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...

Desse hadde flest turar til Ramnanuten

Frank Hustad har igjen gjort ein stor skrifttydingsjobb, og kome fram til at det var desse 12 som gjekk mest til Ramnanuten i 2019: Ingunn Meland – 81Marita Nygård – 39Frank Hustad – 37Anette Kårstad – 24Kari Lande – 24Mathias Bakke – 23Oliver Fagerbakk – 19May-Lill Bergesen – 19Vibecke M. Gjerstad – 18Morten Bondhus –...