NY PLAN: Asbjørn Myklestad (Ap) meiner det må setjast i gang planarbeid for Uggdal sentrum før bygging av nye omsorgsbustader.
NY PLAN: Asbjørn Myklestad (Ap) meiner det må setjast i gang planarbeid for Uggdal sentrum før bygging av nye omsorgsbustader.

– Uggdal treng ny sentrumsplan

Ap-politikar Asbjørn Myklestad vil ha ny sentrumsplan for Uggdal.
Publisert 07.12.2019 kl. 12.30.

Myklestad meiner at det allereie i kommunebudsjettet for neste år bør setjast av 200.000 til oppstart av planarbeidet. Han meiner at ein ny kommunal sentrumsplan bør omfatta områda frå Reiso i nord til Eidet i sør. Planen bør ifølgje Myklestad grensa til allereie vedteken reguleringsplan for Uggdal bustadområde i sør.

– Eg trur at mykje av planleggingsarbeidet som følgjer av ein slik plan kan gjerast av planavdelinga i kommunen, seier han.


Butikk og servicesenter

Myklestad meiner det er naturleg å starta arbeidet med ein ny sentrumsplan som ei følgje av at framtidig trasé for E39 no er vald.

– Det er viktig å ha tanke for utviklinga som kan koma når den nye vegen skal passera rett sør for Uggdal sentrum, seier han.

Myklestad meiner og at ein må vurdera å setja av areal til ny butikk og servicesenter i området nær rådhuset og omsorgstenestene.

Han peikar og på at fortau og gangveg må gjerast komplett i området.


Helse- og omsorgstenester

Eitt av hovudmåla med ein ny sentrumsplan er ifølgje Myklestad å vidareutvikla Uggdal som kommunen sitt senter for offentlege tenester. Han trekkjer spesielt fram helse- og omsorgstenester, og viser til forprosjektet frå 2013 til det nye omsorgssenteret der dette blir trekt fram.

– I planen bør det setjast av areal til eit klyngjekonsept innan helse- og omsorgstenester, seier han.

Han peikar og på at ein bør vurdera å samla fleire PU-bustader i området, og meiner at det tidlegare Gerd Sunde-tunet, som kommunen no eig, bør kunna nyttast til den type funksjonar.

Myklestad peikar elles på at det alt i dag manglar fleire titals parkeringsplassar rundt omsorgssenter og sjukeheim, og at trongen for fleire parkeringsplassar vil auka når det blir ny aktivitet i den gamle sjukeheimen.


Utviding av skulen

Turvegar og andre universelle tilretteleggingar i nærområdet til omsorgssenteret er eit anna moment som han meiner bør med i ein ny plan.

Det same gjeld areal til eventuell framtidig utviding av Uggdal skule, eventuelt bygging av ny skule.

– For kommunen sin eigen del er det viktig med ein heilskapeleg plan for området før ein set i gang med nye utbyggingar, seier han, og viser til at det i langtidsbudsjettet er sett av 18 millionar til nye omsorgsbustader i området der omsorgssenteret ligg i dag.


Siste saker Gå til framsida

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...

Desse hadde flest turar til Ramnanuten

Frank Hustad har igjen gjort ein stor skrifttydingsjobb, og kome fram til at det var desse 12 som gjekk mest til Ramnanuten i 2019: Ingunn Meland – 81Marita Nygård – 39Frank Hustad – 37Anette Kårstad – 24Kari Lande – 24Mathias Bakke – 23Oliver Fagerbakk – 19May-Lill Bergesen – 19Vibecke M. Gjerstad – 18Morten Bondhus –...