PÅ TOMTA: Grunneigar og søkjar Erling Utne (t.h.) informerer. F.v. Eirik Wilhelmsen, Magne Storesætre, Eli Sandvik, Frode Storetvedt og Øystein Dalland.
PÅ TOMTA: Grunneigar og søkjar Erling Utne (t.h.) informerer. F.v. Eirik Wilhelmsen, Magne Storesætre, Eli Sandvik, Frode Storetvedt og Øystein Dalland.

Politisk semje om ja til nytt bustadhus i Kattanes

Politikarane i landbruk/teknisk gjekk samrøystes inn for nytt bustadhus i Kattanes.
Publisert 10.12.2019 kl. 06.00.

Erling Utne har søkt Tysnes kommune om løyve til frådeling av tomt på eigedomen sin i Kattanes. Det gjekk politikarane i utval for landbruk/teknisk samrøystes inn for i sist møte. Tomta skal nyttast til bustadføremål.

Før handsaminga var politikarane på synfaring til Kattanes. Etter synfaringa var dei tydelege på at dette var ein søknad dei ville støtta.


– Bør få bu der ein vil

– Eg vil at folk skal få byggja og bu der ein vil, sa Eli Sandvik (H), etter at utvalsleiar Øystein Dalland hadde opna for debatt.

Sandvik peika på at det er både hus og hytter i området frå før.

– Eg er einig. Det er ikkje dyrka mark, ikkje beite og det er hus ganske tett på, la Frode Storetvedt (H) til.

Magne Storesætre (H) var samd med dei to andre høgrepolitikarane. Han peika på at alle saker som dette bør få eit positivt vedtak. Han minna om at dette er eit punkt i samfunnsdelen i kommuneplanen og eit overordna mål i kommunen.

Eirik Wilhelmsen (FrP) peika på eit skriv frå kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland frå mai 2019 om at Fylkesmannen må ta omsyn til lokalt sjølvstyre i saker som dette.


Negativ innstilling

Rådmannen i Tysnes hadde i innstillinga si rådd frå å gje dispensasjon. Rådmannen peika på at området er avsett til LNF-føremål i kommuneplanen, og ikkje bustadføremål.

Før saka kom opp til handsaming i utvalet, har ho vore på høyring til Fylkesmannen i Vestland. Fylkesmannen peikar også på at tiltaket ligg innanfor området som i arealdelen i kommuneplanen er avsett til LNF-område, i tillegg til at området ligg innanfor 100-metersbeltet langs sjø. I oppsummeringa av saka peikar Fylkesmannen på at frådeling av bustadtomt på gnr. 120 bnr. 13 vil vera uheldig av omsyn til nasjonale interesser i strandsona, og rår frå å gje dispensasjon som omsøkt.

– Me viser til at kommunen ikkje bør gje dispensasjon dersom regional eller statleg styresmakt har uttala seg negativt til søknaden. Dersom det likevel vert gjeve dispensasjon, ber me kommunen senda vedtaket til Fylkesmannen for klagevurdering, heiter det i uttalen.


Til klagevurdering

Det positive vedtaket frå Tysnes kommune går no til uttale hjå Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Utvalet poengterer i vedtaket at frådelinga er tenkt til bustadføremål for fastbuande, at området er ikkje nytta til landbruksformål, og at det allereie er hytter og hus i området.

Dei kan heller ikkje sjå at saka vil skapa presedens for seinare saker og føra til ei utholing av kommuneplanen som styringsverktøy.

– Eit av hovudmåla i kommunen sin arealplan er at ein skal kunna busetja seg der ein høyrer til, ref. 2.1 i føresegnene i arealplanen. Ein viser også til Kommunalministeren sitt rundskriv av 03.09.2019 der «Det understrekes videre at hensynet til lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere framover. Det er også nevnt i selve rundskrivet, der det under pkt. 2.1.3 forutsettes at innsigelsesmyndighetene viser stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold», heiter det avslutningsvis i vedtaket, som var samrøystes.


Siste saker Gå til framsida

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...

Desse hadde flest turar til Ramnanuten

Frank Hustad har igjen gjort ein stor skrifttydingsjobb, og kome fram til at det var desse 12 som gjekk mest til Ramnanuten i 2019: Ingunn Meland – 81Marita Nygård – 39Frank Hustad – 37Anette Kårstad – 24Kari Lande – 24Mathias Bakke – 23Oliver Fagerbakk – 19May-Lill Bergesen – 19Vibecke M. Gjerstad – 18Morten Bondhus –...