KRITISK: Arild Kvamme reagerer på at han har måtta betala over 20.000 dispensasjonsgebyr til Tysnes kommune for søknaden om ny terrasse med hagestove. – Eg kan godta byggjegebyr på 3.626 og gebyr for fasadeendring på 2.586, seier han. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
KRITISK: Arild Kvamme reagerer på at han har måtta betala over 20.000 dispensasjonsgebyr til Tysnes kommune for søknaden om ny terrasse med hagestove. – Eg kan godta byggjegebyr på 3.626 og gebyr for fasadeendring på 2.586, seier han. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Meiner gebyrpolitikken i Tysnes er på villspor

Arild Kvamme reagerer på at Tysnes kommune skal ha nesten 27.000 kroner i saksgebyr for å godkjenna ein liten terrasse. Rådmann Steinar Dalland seier at gebyret er i samsvar med satsane som kommunestyret har vedteke.
Publisert 13.12.2019 kl. 06.00.

Det var tidleg vinter 2019 Arild Kvamme søkte Tysnes kommune om løyve til å riva gamal terrasse og byggja ein ny og større på det tidlegare bustadhuset i Gjersvik som i dag blir brukt til fritidsbustad av Arild Kvamme og famillien. Det var bestefaren til Arild som tidlegare eigde huset.

– Som den lovlydige personen eg er, søkte eg Tysnes kommune om å riva og renovera terrassen, forklarar han.

Den gamle terrassen var 30-35 kvadratmeter, den nye er kring 70 kvadratmeter. Han søkte også om å få byggja ei uisolert hagestove på delar av den nye terrassen.

I mars fekk han rekning frå Tysnes kommune på byggjegebyret på søknaden.

– Eg fekk sjokk då eg opna brevet frå kommunen. Nesten 27.000 kroner skulle dei ha i gebyr for å handsama søknaden, seier han oppgitt.


Over 20.000 i dispensasjonsgebyr

Ifølgje fakturaen frå kommunen var gebyret tredelt; byggjegebyr hytte på kr. 3.626, gebyr for fasadeendring på kr. 2.586 og gebyr for dispensasjon frå 100-metersbeltet i strandsona på kr. 20.768.

– Eg kan godta byggjegebyret og gebyret for fasadeendringa, men dispensasasjonsgebyret kan eg ikkje godta, slår Kvamme fast.

Kvamme har lagt fram det tinglyste over eigedomen, der avstand mellom hus og strandsone er meir enn 100 meter. Administrasjonen på teknisk etat har målt avstanden på kartet, og funne at det er 60 meter til sjø.

– Eg har vanskeleg å skjøna at avstanden no kan målast på ein annan måte enn tidlegare, seier Kvamme.Han meiner at funksjonell strandline er meir enn 100 meter. Å bruka funksjonell strandline får han ikkje gehør for.

Rådmann Steinar Dalland seier til «Tysnes» at avstand til sjø er ei objektiv sak. Anten ligg tiltaket i strandsona, eller så ligg det ikkje i strandsona.

– Ligg søkjeobjektet 60 meter frå strandlina, så ligg det i 100-metersbeltet og saka blir handsama etter det. Slik er lova, seier rådmannen.

Rådmannen peikar og på at dispensasjonsgebyret er det same anten saka er stor eller lita. Det reagerer Kvamme på. Kvamme meiner det bør vera forskjell på dispensasjonsgebyret, om det er ei stor eller lita sak.

Det er ikkje rådmannen samd i.

– Anten er det ei dispensasjonssak, eller så er det ikkje. Sakshandsamingsprosedyrane er dei same anten det er eit lite tiltak, eller om det til dømes er eit nytt bustadhus det er søkt om, poengterer rådmannen.

Byggjegebyret er derimot varierande. Byggjegebyr for hytte er kr. 22.600 og for einebustad kr. 15.000. Mindre tiltak, som til dømes tilbygg mellom 16 og 50 kvadratmeter, er kr. 3.626, som Kvamme har fått rekning på.


Uttale frå ytre etatar

Rådmannen forklarar at det i gebyra er teke høgde for at det kan bli ein lang saksgang for dispensasjonssaker, og at det er kommunestyret som har vedteke gebyra.

– Før me kan handsama ei sak som ligg i 100-metersbeltet, må me henta inn førehandsuttale frå ytre etatar. Så går saka til politisk behandling i Tysnes, eller saka blir handsama på delegasjon. Etter at vedtaket er gjort, må sakene tilbake til ytre etatar. Mange av desse sakene endar med klage frå Fylkesmannen, og må tilbake til ny handsaming i kommunen. Dersom kommunen opprettheld sitt vedtak, så må saka tilbake til Fylkesmannen enno ein gong. Viss Fylkesmannen held fast på sitt, går saka til settefylkesmann for endeleg avgjerd, forklarar rådmannen.

Han forklarar at gebyrsatsar og dispensasjonsgebyr er fastsette i forhold til dette.

– Alle saker som ligg i 100-metersbeltet er rekna som nasjonale interesser og ifølgje plan- og bygningslova krev det ei omfattande sakshandsaming, seier rådmannen.

Han legg til at det er mange byggjesaker i Tysnes som blir omfatta av dette, og som får dispensasjonsgebyr. Arild Kvamme er slett ikkje den einaste.

– Viss ein samanliknar med andre kommunar, vil ein sjå at Tysnes ikkje har spesielt høge gebyr på dette feltet.

Arild Kvamme peikar på at søknaden om terrasseutvidinga er ein svært enkelt søknad, og er handsama på delegasjon i kommunen.

– Det er ei sak som ikkje krev lang saksutgreiing. Ein kan difor ikkje samanlikna denne saka med andre ressursarkrevjande saker, seier Kvamme.

Han meiner kommunen har gått langt utover sjølvkostprinsippet i denne saka. Han viser til lovverket der det heiter at vesentleg avvik mellom standardisert sats og faktisk kostnad i ei enkeltsak er i strid med sjølvkostprinsippet, og at det i slike tilfelle må gjerast ei individuell vurdering og dokumenterast kva som er faktisk sjølvkost i den aktuelle saka.

– Har kommunen lagt til grunn ein sjølvkostkalkyle for denne type gebyr, spør han.


Brukte for lang tid

Fakturaen frå kommunen på kr. 26.980 er datert 26. februar. Arild Kvamme klaga på dispensasjonsgebyret den 5. mars i år. Fyrst 26. november fekk han svar på klagen. Det var avslag.

I kontakt med administrasjonen på teknisk etat etter at klagen blei avvist, fekk Kvamme inntrykk av at klagen ville bli teken opp til politisk handsaming i utval for landbruk/teknisk.

– Eg er skuffa over at klagen ikkje er blitt handsama politisk, seier han til «Tysnes».

Rådmannen opplyser til «Tysnes» at klage på gebyr ikkje er omfatta av vanleg klagerett, og at klagen difor er handsama administrativt.

– Det er heller ikkje eit enkeltvedtak, og gjev dermed heller ikkje klagerett i forhold til forvaltningslova, legg rådmannen til.

Kvamme fortel at han allereie på klagetidspunktet blei informert om at klagen ville bli politisk handsama, og at den truleg kom opp på utvalsmøtet 30. april. Men det skjedde ikkje.

Etter det har Kvamme etterlyst svar på klagen ei rekkje gonger. E-postar som han sende 27. mai og 25. juli fekk han aldri svar på. 8. oktober klaga han både på manglande svar på dei to e-postane, og manglande handsaming av klagen.

– Generelt skal det ikkje gå så lang tid å få svar på ein klage. Det bør gå fortare. Eg er usikker på kva som kan vera grunnen til det. Det må eg undersøkja nærare, kommenterer rådmannen.


Fryktar at folk ikkje søkjer

Arild Kvamme fryktar at over 20.000 i dispensasjonsgebyr for mindre saker vil føra til at folk ikkje søkjer om mindre tiltak.

Rådmannen er derimot oppteken av at alle skal bli handsama likt.

– Tysnes kommune er oppteken av å ha eit løpande fokus på tiltak som ikkje blir søkt om. Det er viktig at innbyggjarane opplever dette som rettferdig. Difor er me også opptekne av å ha jamnleg oppfølging av ulovlegsaker. Me har ei rekkje saker gåande der me ber tiltakshavar om å leggja fram dokumentasjon, seier rådmannen.


I GJERSVIK: Huset med den nye terrassen ser me bak i biletet. Kvamme reagerer på at kommunen seier at huset i 100-metersbeltet langs sjø. (Foto privat)
I GJERSVIK: Huset med den nye terrassen ser me bak i biletet. Kvamme reagerer på at kommunen seier at huset i 100-metersbeltet langs sjø. (Foto privat)

Siste saker Gå til framsida

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...

Desse hadde flest turar til Ramnanuten

Frank Hustad har igjen gjort ein stor skrifttydingsjobb, og kome fram til at det var desse 12 som gjekk mest til Ramnanuten i 2019: Ingunn Meland – 81Marita Nygård – 39Frank Hustad – 37Anette Kårstad – 24Kari Lande – 24Mathias Bakke – 23Oliver Fagerbakk – 19May-Lill Bergesen – 19Vibecke M. Gjerstad – 18Morten Bondhus –...