MEIR INFO: Torstein Fjeldet Lunde var ikkje nøgd med utgreiinga i saka om innføring av femdagarsskule, og la fram eit alternativt vedtaksframlegg.
MEIR INFO: Torstein Fjeldet Lunde var ikkje nøgd med utgreiinga i saka om innføring av femdagarsskule, og la fram eit alternativt vedtaksframlegg.

– Ikkje ei forsvarleg saksutgreiing å fatta eit vedtak på

Tysnes kommune innfører femdagarsskule frå hausten 2020, men politikarane vil framleis vita meir om omlegginga.
Publisert 19.12.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.24.

I eitt år har politikarane og administrasjonen jobba med å gjera klart for eit endeleg vedtak om å innføra femdagars skuleveke frå hausten 2020. Tysdag gjorde kommunestyret eit endeleg vedtak om innføringa, men administrasjonen fekk likevel i oppgåve å greia ut meir om innhaldet i den nye skulekvardagen.

For to veker sidan gjekk formannskapet inn for vedtaket med dei utgreiingane som er gjort, men i kommunestyret tysdag gjekk Torstein Fjeldet Lunde (H) på talarstolen og etterlyste meir informasjon om innhaldet i skulen.


Ikkje nøgd med utgreiinga

– Eg er av dei som har vore positive til innføring av femdagarsskule frå starten av, innleia høgrepolitikaren frå talarstolen.

Deretter påpeikte han at han ikkje meinte saksutgreiinga var god nok for å fatta eit endeleg vedtak om å innføra femdagarsskule.

– Eg meiner at det som ligg i bordet per i dag, ikkje er ei forsvarleg saksutgreiing å fatta eit vedtak på, sa han tydeleg.

Fjeldet Lunde følte at saksutgreiinga ikkje stod i stil med politikarane si bestilling.

– Slik eg forstår saksutgreiinga, har dette gått frå å vera ei sak om organiseringa av innhaldet i, og lengd på skuledagen, til i større grad å bli ei sak om organisering av det som skjer før og etter skuledagen, nemleg organiseringa av SFO. Det meiner eg er ein bom på den bestillinga som i si tid blei gitt til administrasjonen, uttala Høgre-politikaren.


Vil ha fleire alternativ

Fjeldet Lunde stilte mellom anna spørsmålsteikn ved om kvifor ikkje fleire alternative organiseringar av skulane var greidd ut.

– Saksutgreiinga som ligg føre er alt for overordna. Den går ikkje nok inn i detaljar om kva alternativ me har føre oss, og kva alternativ som vil gje ymse resultat for utdanninga i Tysnes. Ein av tre skular er ikkje i det heile tatt nemnd i utgreiinga. Tysnes skule har i dag firedagarsskule annankvar veke for femte til sjuande klasse. Dei skal formodentleg òg omfattast av endringa som me no kjem med, sa han.

Han ytra òg ynske om at kommunen skulle nytta dette høvet til å sjå på korleis ein kan gjera skulane på Tysnes endå betre.

– Når me får opp ei sak om handsaming av skulekvardagen for ungane våre, og omorganisering av heile modellen for korleis grunnskulen i Tysnes er organisert, så gjer det oss eit stort handlingsrom for og gå inn å sjå på tiltak for å gjera skulen endå betre. Korleis kan me organisera skuledagen i lengd og i innhald for å få eit endå betre læringsutbytte for ungane våre, sånn at dei er i betre stand til å handtera kunnskapsutfordringane dei møter på seinare i livet? Korleis kan me nytta denne omlegginga til å skapa eit endå betre pedagogisk grunnlag for å få inn god læring? spurde Fjeldet Lunde.

Han var også skeptisk til føresetnaden i innstillinga som går ut på at talet på barn i SFO antagelegvis vil doblast med innføringa.

– Kvar har me det talet frå? Det er ikkje gjennomført noko undersøking blant foreldre eller elevar om det er interesse av å nytte seg av det nye SFO-tilbodet, sa han.


Nytt vedtaksframlegg

– Det er mykje lause trådar og det er mykje som burde vore med i utgreiinga, som ikkje er med. Det hadde gjeve oss eit langt betre grunnlag for å fatta eit endeleg vedtak i dag om korleis denne femdagarsskulen skal sjå ut, meinte Fjeldet Lunde, før han la fram eit nytt vedtaksforslag for kommunestyret.

Forslaget gjekk ut på å framleis vedta å innføra femdagarsskule, men at administrasjonen likevel skal greia ut ein rekkje nye punkt i saka. Forslaget innebar mellom anna at administrasjonen skal greia ut eit organiseringsalternativ der lengre aktivitetspausar fører til like lang skuledag for alle elevane, ei vurdering om å innføra leksehjelp ein eller fleire dagar i veka, døme på organisering av femdagarsskule andre stader, samt ei foreldreundersøking knytt til bruk av SFO.

Fjeldet Lunde ynskte at dette skulle vera på plass allereie til fyrste kommunestyremøte i 2020, med ei innstilling frå tenesteutvalet. Det betyr i utgangspunktet at utgreiingane må vera klare til 21. januar, som er dato for neste tenesteutvalsmøte.

Rådmann gjekk så på talarstolen for å svara på innlegget til Fjeldet Lunde, og sa seg einig i at spørsmåla til Høgre-representanten var relevante.

– Det er ei rekkje gode moment som blir dratt fram her, og me har heilt klart sett meir på dei praktiske konsekvensane av innføringa. Eg tenkjer at i den grad dette er ynskjeleg, så har me fullt høve til å ta denne saka tilbake.


Tenkepause

Innlegget til Fjeldet Lunde kom som ei overrasking på dei andre politikarane, men både Arne Leite (Sp) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) uttrykte støtte til innlegget. Begge partia ba om gruppemøte for å diskutera saka internt.

Politikarane brukte fyrst kring 15 minutt på å diskutera innad i partia, før gruppeleiarane gjekk på bakrommet og diskuterte seg imellom i kring ti minutt. Deretter var det 15 nye minutt med opne diskusjonar, før sakshandsaminga fortsette.

Eit av punkta som vart diskutert mellom partia, var om administrasjonen hadde nok tid til å gjera saka klar allereie til 21. januar, spesielt med tanke på foreldreundersøkinga.

Til «Tysnes» fortalde rådmann Dalland at administrasjonen allereie har gjort fleire av dei faglege vurderingane som Fjeldet Lunde peikte på, utan at dei har blitt løfta fram for politikarane. Dalland meinte at det ikkje skal vera noko problem å få på plass dei fleste av Fjeldet Lunde sine førespurnadar innan fyrste kommunestyremøte

– Me hadde hatt lita tid viss me skulle starta på «scratch», men ikkje når me allereie har gjort faglege vurderingar. Ei full SFO-kartlegging med foreldreundersøking er nok vanskelegare å få til tidsmessig, sa han til «Tysnes» medan partia diskuterte internt.

Då gjekk Fjeldet Lunde på talarstolen med eit reformulert vedtaksframlegg. Framlegget inneheldt stort sett dei same punkta, men med den endringa at foreldreundersøkinga fyrst skal vera på plass innan «høveleg tid før søknadsfristen».

Det vart også lagt inn eit punkt om at rådmannen og ordføraren får fullmakt til å tilpassa møteplanen for å leggja opp til ei forsvarleg saksutgreiing.

Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vert dermed innført femdagarsskule på alle Tysnes-skulane, men politikarane vil framleis ha meir informasjon og utgreiingar om saka på bordet.


GRUPPEMØTE: Partia måtte ta ein runde og diskutera innspelet til Fjeldet Lunde internt.
GRUPPEMØTE: Partia måtte ta ein runde og diskutera innspelet til Fjeldet Lunde internt.
VEDTATT: Kommunestyret vedtok samrøystes å innføra femdagarsskule, men at dei òg får ei større utgreiing om innhaldet i skulen presentert til neste kommunestyremøte.
VEDTATT: Kommunestyret vedtok samrøystes å innføra femdagarsskule, men at dei òg får ei større utgreiing om innhaldet i skulen presentert til neste kommunestyremøte.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.