SAMRØYSTES: Kommunestyret gjekk samrøystes inn for nytt kommunebudsjett for 2020.
SAMRØYSTES: Kommunestyret gjekk samrøystes inn for nytt kommunebudsjett for 2020.

Vedtok budsjett og økonomiplan

Etter to månadar med drøftingar gjekk eit samrøystes kommunestyre inn for nytt budsjett og økonomiplan i siste kommunestyremøte før jul.
Publisert 01.01.2020 kl. 12.00.

– Den økonomiske situasjonen i Tysnes kommune er god. Forvaltinga er god, og me har vore flinke til å setja pengar til side og betala ned gjeld. Litt kan me takka Havbruksfondet for, og ein god del kan me takka skatteytarane våre for, sa Arne Leite (Sp) då han gjekk på talarstolen i kommunestyremøtet siste tysdag før jul.


Nøgde med budsjettet

I kommunestyret sitt siste møte for året skulle nytt budsjett bli vedtatt, og det gjekk føre seg utan store diskusjonar. I starten av desember gjekk eit samla formannskap inn for eit endeleg budsjettframlegg, og kommunestyret var like samla då dei gjorde endeleg vedtak i siste møte før jul.

Leite var, i likskap med dei andre politikarane som gjekk på talarstolen, godt nøgd med det endelege budsjettet, og trekte fram fleire punkt som eksempel. Mellom anna at kommunen får inn to nye sjukepleiarstillingar til å dekkja vikarbruk, og auka satsing på kultur, mellom anna gjennom auka kulturmidlar.

Anne Merete Fjeldstad (Ap) var neste på talarstolen, og ho trekte mellom anna fram diskusjonane som har vore om å få inn pålagd psykologkompetanse. Rådmannen har tidlegare lufta høvet for å plassera psykologkompetansen innanfor den ledige kulturkonsulent-stillinga.

Det var ikkje politikarane interesserte i, og gjekk heller inn for å oppretta ei eiga psykologstilling, som skal jobba tett mot barn og unge.

– At det har vore eit tema om me fortsatt skulle ha kulturkonsulent, det kom veldig overraskande på oss. Sjølvsagt skal me ha eigen kulturkonsulent i ein kommune der foreiningsliv og frivillig arbeid står så sterkt, sa Fjeldstad.


Fleire nye stillingar

Det vedtatte budsjettet legg opp til eit driftsoverskot i 2020, medan økonomiplanen viser at det går mot minusår i 2022 og 2023. Samtidig tar kommunen opp store lån for å finansiera det nye mellomtrinnet ved Tysnes skule, og etter kvart ny barnehage på Onarheim.

I budsjettet ligg det inne ei rekkje nye stillingar i kommunen. I tillegg til to nye sjukepleiarar og ny psykologstilling, skal kommunen mellom anna tilsetja ei eiga stilling knytt til kvalitetssikring og internkontrollar. Samtidig skal eininga for brann og teknisk drift skal delast i to, og ein skal difor tilsetja eigen sjef for teknisk drift.


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.