MEIR PENGAR TIL LOKALT KULTURLIV: Tysnes Kraftlag skal støtta song, musikk og idrett med 310.000 kroner til drift i 2020. Styreleiar i Tysnes Kraftlag, Audun Magnussen (t.v.), seier at kraftlaget er oppteken av å stimulera til auka aktivitet. Det trur leiar i song- og musikkrådet, Magne Storesætre (t.h.), at det vil bli.
MEIR PENGAR TIL LOKALT KULTURLIV: Tysnes Kraftlag skal støtta song, musikk og idrett med 310.000 kroner til drift i 2020. Styreleiar i Tysnes Kraftlag, Audun Magnussen (t.v.), seier at kraftlaget er oppteken av å stimulera til auka aktivitet. Det trur leiar i song- og musikkrådet, Magne Storesætre (t.h.), at det vil bli.

Kraftlaget sponsar song, musikk og idrett med 310.000 i 2020

Tysnes Kraftlag sponsar lagslivet innan song, musikk og idrett med til saman 310.000 kroner i 2020. Midlane skal gå til drifta av laga.
Publisert 03.01.2020 kl. 06.00.

Song- og musikkrådet skal fordela midlane til song- og musikklaga, og idrettsrådet skal fordela støtta til idrettslaga.

– For Tysnes Kraftlag er det viktig å stimulera til auka aktivitet i tysnessamfunnet. Det føler me at me gjer med den avtalen som me har inngått med idrettsrådet og song- og musikkrådet, seier leiar i Tysnes Kraftlag, Audun Magnussen.

Det var på sist styremøte i kraftlaget like før jul at eit samla styre sa ja til generell støtte til idrettsrådet og song- og musikkrådet, og avtalen med dei to råda blei underteikna. Avtalen gjeld i fyrste omgang for eitt år.


Godt nøgde leiarar

Leiar i song- og musikkrådet, Magne Storesætre, er svært godt nøgd med avtalen. Det same er leiar i idrettsrådet, Marit Nancy Allard Gjøvåg.

– Dette vil bli eit kjærekome løft for song- og musikklivet i Tysnes, som vil stimulera til auka aktivitet for dei fem organisasjonane som er med i song- og musikkrådet, seier Magne Storesætre.

– Dette blir kjempeflott for idretten i kommunen. Dei kommunale kulturmidlane har stått stille i fleire tiår. Eit løft som dette vil utgjera mykje for dei kring ti laga som er med i idrettsrådet. Eg håpar også at det vil stimulera til endå meir samarbeid dei ulike idrettslaga imellom, seier Marit Nancy Allard Gjøvåg.

Ho peikar på at støtta frå kommunen i 1994 utgjorde kring 50 prosent for laga, medan den i det siste har utgjort kring fem prosent. Ho fortel laga ikkje treng å søkja ekstra for den nye støtta, denne vil bli fordelt i lag med kulturmidlane med søknadsfrist 15. februar.

Tysnes kommune har frå 2020 auka løyvingane til både song- og musikkrådet og idrettsrådet. Tilskotet frå kraftlaget blir like høg som samla tilskot frå kommunen. Totalt sett tyder det at lagslivet innan desse greinene får meir enn dobla driftstilskota frå 2019 til 2020.

Audun Magnussen poengterer at styret i kraftlaget er oppteken av å støtta aktivitetar for born og unge.

– Med støtte til song, musikk og idrett treffer me veldig breitt blant oppveksande generasjonar i Tysnes. Det er innanfor vår strategi og våre retningsliner, seier han.


Har fordelingsmodellar

Både song- og musikkrådet og idrettsrådet har i dag innarbeidde fordelingsnøklar som blir nytta når ein fordeler kulturmidlar frå kommunen. Desse modellane skal også nyttast til å fordela kraftlagsstøtta.

– Styret i kraftlaget har diskutert ulike modellar for å gje driftsstøtte til desse laga, og har kome fram til at det er naturleg å bruka den modellen som dei to råda nyttar allereie. Det er gjennomsiktige modellar, seier Audun Magnussen.

Han får støtte frå leiaren i song- og musikkrådet.

– Denne modellen er allereie godt forankra i song- og musikklaga, stadfestar Storesætre.


Kan søkja om ekstrastøtte

Storesætre er også nøgd med at dei enkelte laga innan song, musikk og idrett og har høve til å søkja kraftlaget om støtte til enkelttiltak utanom dette drifttilskotet.

– Det er veldig spennande. Eg trur at me vil få mange gode prosjekt i åra som kjem som vil føra til auka aktivitet i song- og musikklivet og hjå idrettslaga i åra som kjem, seier han.

Enkeltsøknader frå desse laga skal til uttale i song- og musikkrådet eller idrettsrådet før dei blir handsama i kraftlaget.

På den måten får dei to råda ei meir interessant og viktig rolle i kulturlivet i Tysnes, der dei både skal fordela driftstilskotet frå kraftlaget og koma med uttale om enkeltsøknader.


Har løyvt 2,6 millionar

Frå 20. juni 2019 og fram til siste styremøte før jul har Tysnes Kraftlag gitt tilsagn om 2,6 millionar kroner i støtte til ulike tiltak i tysnessamfunnet.

– Tilsagna er gitt etter søknader basert på kraftlaget sine nye retningsliner som blei lagt ut på heimesida vår i juni i år. Her ligg og liste over dei som har fått tilsagn, informerer styreleiaren.

Stønadene varierer frå 1.000 kroner til 450.000.

– Me har fått veldig mange søknader, og dei aller fleste har fått positivt svar, seier Magnussen.

Om lag ein million kroner av dei 2,6 millionane som det er gitt tilsagn om er betalt ut i 2019. Resten vil bli utbetalt i 2020.

Normalt vil støtta bli betalt ut når prosjekta er avslutta, basert på prosjektrekneskap og sluttrapport.

– For kraftlaget er det eit mål å stimulera til meiraktivitet og dugnadsvilje i Tysnes. Småsøknader er ofte stønad til enkelttiltak, medan stønad frå kraftlaget til større prosjekt normalt vil vera inntil halvparten av ein finansieringspakke, der målet vårt er både å utløysa dugnad og andre støtteordningar, forklarar styreleiaren.

Søknader på under 20.000 blir normalt avgjort på under ei veke. Søknad om støtte på over 20.000 blir handsama på styremøte ein gong i kvartalet. Neste styremøte er 3. februar.


Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.