FRAMOVERLENTE: «Det er på tide med eit vegskilje, der me bestemmer oss for å verkeleg satsa på tysnesbarna i framtida», skriv pedagogane i Stjernereiso barnehage. (Arkivfoto)
FRAMOVERLENTE: «Det er på tide med eit vegskilje, der me bestemmer oss for å verkeleg satsa på tysnesbarna i framtida», skriv pedagogane i Stjernereiso barnehage. (Arkivfoto)

Debatt: Framtidas barnehage og skule i Tysnes kommune

Publisert 04.01.2020 kl. 15.00. Oppdatert kl. 17.31.

Dette brevet er meint som ei oppfølging til eit ope brev me skreiv til politikarane i Tysnes kommune i november 2018, og som eit innspel i høve rullering av skulebruksplanen.

For at me skal vera i utvikling, og særleg i ein så liten kommune som Tysnes, er det viktig at politikarane er vakne for innspel frå dedikerte fagpersonar, som vil det beste for enkeltbarnet. Det er i fagmiljøet i kommunen ein må henta materiell til å utarbeida gode løysingar, og sikra at kommunens midlar kjem fellesskapet til gode, og ikkje berre tilfredsstiller brøkdelar av kommunen sine innbyggjarar.

Å tilfredsstilla brøkdelar av kommunen sine innbyggjarar er gjerne tilfellet når ein vel å bruka store midlar til Onarheim barnehage, som har svært få barn, og samstundes let 70 av småbarna i kommunen gå i eit midlertidig oppsett brakkebygg, kanskje i fleire tiår, utan konkret plan for nybygg.

Me saknar visjonar for korleis me kan driva framtidsretta barnehage og skule hos kommunen si leiing og politikarar. Korleis kan me endra vegen slik at me heng med i det framtidsretta utdanningsløpet? Skal me gjera som me alltid har gjort og tenkja at det er «godt nok», eller kan me løfta blikket for behova i framtid? Kva er det Kari og Ola som er fødd i 2019 og byrjar i barnehage i 2020 treng for å kunna meistra ei framtid me ikkje veit heilt korleis blir? Det finst mykje god kompetanse både i barnehage og skule på Tysnes i dag. Korleis kan me utnytta den betre, til beste for kvart enkelt barn som veks opp på Tysnes, og samtidig sikra at den kompetansen me har blir verande i kommunen?

Her kjem nokre av våre framtidsvisjonar for barnehage og skule i Tysnes kommune:

1. Bruka Uggdal skule som barnehage i UggdalStjernereiso barnehage er heilt full og har ikkje moglegheit til å driva noko målretta arbeid der utstyr er tilgjengeleg og barna vert inspirerte og utviklar sin kreativitet og skaparglede, og opplever meistring. Uggdal skule er og heilt full, og fine ord om at me kan bruka gymsalen på skulen stemmer ikkje (ledig annankvar onsdag og ein time måndag på ugunstig tidspunkt), då skulen må nytta areala sine sjølv. Fordelar ved å bruka skulen som barnehage kan vera:

- Målretta fysisk aktivitet i gymsal kvar dag med føringar frå fysioterapeut.

- Bruka kjøkkenet på skulen til felles lunsj for barna og bidra til å legga gode kostvanar frå starten av livet, i tråd med nasjonale føringar.

- Nytta eksisterande modulbygg til ulike spesialrom som bibliotek, sanserom, media, kunst og handverk og musikkrom. Brakkene er etter kvart så slitt at me tenkjer at kommunen likevel ikkje får selt dei vidare, så kvifor ikkje la det bli eit ressursbygg for store delar av barna på Tysnes.

Slik kan me gå frå å vera ein barnehage som i dag gjer akkurat det me må innanfor regelverket, til ein framtidsretta barnehage som tar innover oss at det me gir barna i barnehagen har stor betydning for korleis barna skal meistra livet/utdanningsløpet vidare.

2. Bygga 1-10 skule i Våge

Ein kan bruka midlane ein tenkjer skal gå til ny barnehage på Onarheim til å bygga for framtida, altså 1-10 skule. Kanskje kan dette redusera behovet for SFO?

- Bruka den breie kompetansen ein har i kollegiet på Tysnes til å spela på kvarandre, og slik løysa den store vikarutfordringa skulane står i til dagen.

- Ein vil ha nok vaksne til å spela på og driva heildagsskule. Nytta ressursar i hallen, basseng, skulekjøkken, naturfagrom, bibliotek i timane mellom 13.30 og 16.00, der det i dag ligg ein stor ressurs som ikkje vert utnytta.

- Kunna dekka delar av kompetansemåla utanfor dagens ordinære skuledag.

- Spela på ressursane ein har i elevane, ved til dømes å la «Mat – og helse»-faget få blomstra, kanskje med mål om felles lunsj. La leksehjelp få ein ny dimensjon, der ein på tvers av alder og ved hjelp av kompetente vaksne kan skapa læring på fleire nivå.

- Spela på lag med frivillige lag og organisasjonar, samt helsestasjon, psykisk helse og fysioterapi, der ein kan laga aktivitetar for alle, der alle kjenner at dei kan vera med. Tenk kva det kan gjera med tanke på å byggja og fremja eit inkluderande læringsmiljø (førebyggjande arbeid mot mobbing).

3. Onarheim barnehage og skule

Her må ein ha ei grundigare utgreiing om dagens og framtidas behov. Per desember 2019 er det 30 barn i Onarheim barnehage.

- Er det behov for ein større barnehage, eller kan ein gjera justeringar på det ein har? Til dømes byggja trapperom som gjer den i dag nivådelte barnehagen meir hensiktsmessig.

- Byggja på det ein treng og nytta seg av eksisterande ressursar, og venta til behovet for større barnehage er ein realitet. Kan ein tenkja ei anna organisering, til dømes oppveksttun på Onarheim, og slik spela på kvarandre sine ressursar både når det gjeld personale og areal?

Me håpar på at nye engasjerte politikarar kan gjera ein stor forskjell for barna på Tysnes, saman med fagpersonalet i barnehage og skule, ved at me vågar å stoppa opp og ikkje berre gjera som me alltid har gjort. Det er på tide med eit vegskilje, der me bestemmer oss for å verkeleg satsa på tysnesbarna i framtida. Det er ikkje godt nok å akkurat vera innanfor lovverket når det gjeld tysnesbarna, me må verkeleg satsa og investera i dei!

Frå eit framoverlent pedagogisk team i Stjernereiso barnehage:

Torunn Espevik, pedagogisk leiar og tillitsvalt i Utdanningsforbundet

Cathrine Støle, pedagogisk leiar og tillitsvalt i Stjernereiso barnehage

Karen Andersland, pedagogisk leiar

Martin Rio Stensaker, pedagogisk leiar og verneombod

Didrik Milde Thorbjørnsen, pedagogisk leiar


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...