KOMMUNEVÅPEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe fekk med seg resten av kommunestyrepolitikarane på eit vedtak som seier at dei skal godkjenna kommunevåpen for Tysnes innan våren 2020.
KOMMUNEVÅPEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe fekk med seg resten av kommunestyrepolitikarane på eit vedtak som seier at dei skal godkjenna kommunevåpen for Tysnes innan våren 2020.

Skal godkjenna kommunevåpenet innan våren 2020

Kommunestyret ynskjer å endeleg godkjenna Tysnes sitt kommunevåpen, og skal vurdera både motivet kommunen har i dag, samt eit motiv med det originale onarheimsseglet, som til no har vore i bruk i Hordaland sitt fylkesvåpen.
Publisert 06.01.2020 kl. 06.00.

Tysnes kommune har ikkje eit formelt godkjent kommunevåpen. Kommunevåpenet blei vedtatt av kommunen tilbake i 1971, men fekk aldri statleg godkjenning, mellom anna fordi det delvis delte motiv med Hordaland sitt fylkesvåpen. Begge våpena er basert på onarheimsseglet.

At Tysnes sitt kommunevåpen ikkje er formelt godkjent, gjer mellom anna at kommunen ikkje kan flagga med våpenet.

I februar 2018 blei sak om godkjenning av Tysnes sitt kommunevåpen tatt opp i kommunestyret, på bakgrunn av endring i reglane for godkjenning av våpen. Frå 2018 blei det slik at eit kommunevåpen ikkje lenger trong ei statleg godkjenning, men at kommunane sjølv fekk makta til å formelt godkjenna.


Utsetting

Kommunestyret valde den gong å utsetja saka. I staden for å godkjenna kommunevåpenet slik det er i dag, ville politikarane sjå på høvet til å nytta det opphavelege onarheimsseglet i våpenet, som fram til no har blitt brukt av Hordaland fylkeskommune.

– Det vedtaket sa at me skulle ha ei drøfting om kva motiv me skal ha i kommunevåpenet vårt, og då såg me vårt snitt til å kanskje få inn det originale onarheimsseglet i Tysnes kommune sitt våpen, sa ordførar Kåre Martin Kleppe til kommunestyret i siste møte før jul.

Han tok opp saka under ymse-posten på møtet.

Kleppe fortalde at dei etter kommunestyremøtet i februar i 2018 kontakta Hordaland fylkeskommune for å få ei avklaring på fylket sitt vidare bruk av onarheimsseglet, men sidan nye Vestland fylke endå ikkje hadde valt sitt nye fylkesvåpen, fekk dei ikkje svar.


Løftar saka på nytt

No har Vestland fylke valt sitt nye våpen, men kommunen har endå ikkje fått svar. Kleppe foreslo uansett at politikarane på nytt løftar saka om å godkjenna Tysnes sitt kommunevåpen.

– Eg foreslår at me tar det opp som sak med mål om godkjenna kommunevåpenet innan våren 2020. Det skal lagast to ulike alternativ til motiv. Enten det som me har i dag, eller det som me kan overta etter Hordaland fylkeskommune, sa Kleppe.

Saka skal óg ut på høyring, slik at politikarane får innbyggjarane sine meiningar om kommunevåpenet.

Kommunestyret støtta samrøystes ordføraren sitt ynskje om å løfta saka som vedtakssak. Då saka var løfta, nytta Arne Leite (Sp) høvet til å koma med eit ekstra forslag til ordføraren sitt framlegg.

– Eg tenkte eg skulle koma med ei tilleggsmeining, sa han frå talarstolen.


Nytt slagord

– Viss me fyrst skal sjå på ei lita oppussing av korleis me profilerer kommunen, så kanskje me óg skal sjå på slagord, foreslo Leite.

Tysnes sitt slagord er i dag «Gudeøya Tysnes, framtid på historisk grunn». Dette slagordet blei vedtatt av kommunestyret i 2008.

– Det er litt tungt å seia, og som slagord er det ikkje direkte slåande. Eg kan tenkja meg mange gode, kjappare replikkar som slagord, sa han.

Leite foreslo dermed at kommunen vurderer eit nytt slagord, samtidig som ein godkjenner kommunevåpenet.

Ordførar Kleppe uttrykte støtte til Leite sitt forslag, men var ikkje sikker på om han ville jobba med sakene parallelt.

– Spørsmålet er om det er lurt å ta kommunevåpenet fyrst, og så starta opp med slagord etterpå. Kommunevåpen har me venta på i mange tiår, og det har óg gått lang tid sidan vedtaket i 2018, sa Kleppe.

– Det er eg heilt einig i, og difor har eg skrive «i samband med val av motiv» i framlegget. Eg vil ikkje slå i stein at me skal gjera det samtidig, svarte Leite då han gjekk tilbake på talarstolen.

Ordføraren sitt framlegg, inkludert Leite sitt tillegg, blei samrøystes vedtatt av kommunestyret.


ONARHEIMSSEGLET: Både Tysnes sitt kommunevåpen og Hordaland sitt fylkesvåpen er basert på onarheimsseglet. Politikarane på Tysnes vil no sjå på høvet til å få Hordaland-varianten, det originale onarheimsseglet, inn som motiv på Tysnes sitt våpen. (Arkivfoto)
ONARHEIMSSEGLET: Både Tysnes sitt kommunevåpen og Hordaland sitt fylkesvåpen er basert på onarheimsseglet. Politikarane på Tysnes vil no sjå på høvet til å få Hordaland-varianten, det originale onarheimsseglet, inn som motiv på Tysnes sitt våpen. (Arkivfoto)

Siste saker Gå til framsida

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.