TYSNES TEATERLAG: Kjetil Totland er leiar i det nyoppstarta teaterlaget, som har tatt på seg oppgåva med å setta opp sogespelet på nytt. Ingebjørg Hatteberg sit i styret, og har som i fjor fått jobben med å vera prosjektleiar.
TYSNES TEATERLAG: Kjetil Totland er leiar i det nyoppstarta teaterlaget, som har tatt på seg oppgåva med å setta opp sogespelet på nytt. Ingebjørg Hatteberg sit i styret, og har som i fjor fått jobben med å vera prosjektleiar.

– Alle er veldig gira på å få dette til

Før jul blei Tysnes Teater-lag stifta, med hensikt om å halda liv i Spelet om Olavsgildet.
Publisert 12.01.2020 kl. 06.00.

– Det handlar fyrst og fremst om å føra spelet vidare, fortel Kjetil Totland.

Som ein del av markeringa av Johannes Heggland-jubiléet, blei Spelet om Olavsgildet sett opp i kulturkyrkja i fjor sommar med tre framsyningar. No har ei gruppe av dei involverte i spelet gått saman om å stifta Tysnes Teaterlag, som er i gang med å planleggja nye framsyningar av spelet.

Kjetil Totland har blitt leiar for det nyoppstarta teaterlaget.

– Me heiv oss rundt i desember og hadde oppstartsmøte, seier han.


Ivrige deltakarar

Blant medlemane i styret sit Ingebjørg Hatteberg, som i fjor var prosjektleiar for oppsettinga. Den oppgåva tek ho på seg også i år. Ingebjørg fortel at interessa for å gjenta suksessen med sogespelet har vore stor blant dei som var involverte.

– Det var eigentleg skodespelarane som tok initiativ, og spurde når me skulle setta opp dette på nytt, forklarar ho.

– Alle er veldig gira på å få dette til, seier Kjetil vidare.

Dei er no i gang med å planleggja nye framsyningar i sommar. Det inneber mellom anna å kartleggja kven som blir med vidare, kor mange framsyningar dei skal ha og når spelet skal setjast opp.

– Me tenkjer i utgangspunktet kring datoen for Johannes Heggland sin fødselsdag, fortel Ingebjørg.

Dei er begge overvelda over engasjementet til skodespelarane som var med i sommar.

– Ingebjørg har spurt rundt om folk vil vera med igjen, og ho har fått ja, ja, ja frå alle ho har spurt, seier Kjetil nøgd.


Stoltheit

Det har no gått eit halvt år sidan dei tre framsyningane av spelet i kulturkyrkja. Stykket fekk mykje ros og gode tilbakemeldingar frå publikum, og både Kjetil og Ingebjørg sit med ei god kjensle når dei tenkjer tilbake.

– Me sit igjen med ei enorm stoltheit, seier Ingebjørg, og får støtte frå Kjetil.

– Det var utruleg kjekt å vera med på, seier han.

Dei set stor pris på alle tilbakemeldingane dei har fått, både frå involverte og publikum.

– Eg hugsar etter me hadde generalprøven (det var generalprøve med publikum, journ.anm.), så gjekk me ut framfor kyrkja for å ta imot publikum då dei kom ut. Det synet som møtte oss då var heilt nydeleg. Det gløda blant publikum og det var folk som grein. Det var ei fantastisk oppleving, mimrar Ingebjørg.

– Det var òg veldig kjekt å få positive tilbakemeldingar frå familien til Johannes Heggland, skyt Kjetil inn.


Ungdom i fokus

Eit viktig aspekt for teaterlaget er å involvera barn og unge, og Kjetil trekkjer det fram som ein viktig grunn til hans positive oppleving av å delta i spelet.

– Det var eit fantastisk sampsel mellom vaksne og ungdom, og det var flott å koma så tett innpå dei unge, seier han.

Dei kjem fram til at oppsettinga hadde eit aldersspenn mellom 10 og 75 år.

– Ungdomane som var med var utruleg dyktige, skryter Ingebjørg.

Dei håpar at teaterlaget kan vera med å gje barn og ungdom ein ekstra arena å utfolda seg på.

– Det er ikkje alle som er med i idrett, men kanskje nokon kan gli rett inn i eit miljø som dette. Det er viktig for oss å ha ungdom i fokus, seier Kjetil.


Støtte frå kommunen

– Sjølve oppsettinga kostar litt pengar. Det dyraste er lyd og lys, fortel Kjetil.

I fjor kosta det drygt 300.000 å setja opp spelet, og teaterlaget søkte difor kommunen om eit tilskot for å vera sikre på at dei kan starta arbeidet med ny oppsetting.

I starten av desember blei søknaden handsama av formannskapet, som gjekk inn for å løyva 100.000 kroner til ny oppsetting.

– Me kjem også til å søkja om midlar litt andre stader, seier Kjetil.


Samlande

Både Kjetil og Ingebjørg er optimistiske med tanke på framtida til det nye teaterlaget. Dei har stor tru på nye oppsettingar av Olavsspelet vil vera interessant for publikum, og gje positive ringverknadar for heile Tysnes-samfunnet.

– Det er mange positive aspekt ved å halda spelet i live. Det er fellesskap mellom barn og vaksne, det er positivt i eit kulturhistorisk perspektiv og det gjev sceneerfaring, ramsar Ingebjørg mellom anna opp.

Kjetil trekkjer òg fram at spelet ikkje berre involverer teaterlaget.

– Husflidslaget gjorde ein kjempejobb med kostyma. Musikklaget har òg vore involvert. Dette femnar om meir enn berre teaterlaget, seier Kjetil.

Han og Ingebjørg skryter av det musikalske aspektet ved spelet. I tillegg til musikklaget var heile Hodneland-familien involvert.

– Det er luksus å ha så dyktige folk med, og dei har alle sagt at dei vil vera med på nytt, fortel Ingebjørg.

Dei er også opptekne av at spelet er samlande for heile Tysnes, både i alder og geografi.

– Dette er noko som inkluderer og samlar alle bygdene, og det er eit viktig poeng, seier Kjetil.

Sjølv om Spelet om Olavsgildet er hovudgrunnen til teaterlaget sin oppstart, fortel Kjetil og Ingebjørg at det i framtida kan dukka opp gode høve til å gjennomføra andre idear. Moglegheitene er store viss folk engasjerer seg i laget.

– Fyrste punkt er å setta opp spelet på nytt i sommar, og etter det så blir vegen litt til medan me går, avsluttar Ingebjørg.


SPELET OM OLAVSGILDET: I høve Johannes Heggland-jubiléet, blei Spelet om Olavsgildet sett opp med tre framsyningar i kulturkyrkja. (Arkivfoto: Randi Kleppe)
SPELET OM OLAVSGILDET: I høve Johannes Heggland-jubiléet, blei Spelet om Olavsgildet sett opp med tre framsyningar i kulturkyrkja. (Arkivfoto: Randi Kleppe)

Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...