LADESTRUKTUR: Arbeidet med å få på plass ladetårn og infrastruktur er i gang på ferjekaien i Våge, men Fjord1 har endå ikkje fått lov til å byggja teknisk bygg der trafoen skal vera.
LADESTRUKTUR: Arbeidet med å få på plass ladetårn og infrastruktur er i gang på ferjekaien i Våge, men Fjord1 har endå ikkje fått lov til å byggja teknisk bygg der trafoen skal vera.

Klart for ny teknisk bygg-runde

I juni 2019 handsama landbruk/teknisk for fyrste gong søknaden frå Fjord1 om å byggja ladefasilitetar i Våge for den nye elferja på sambandet Våge-Halhjem. Eit halvt år seinare har politikarane sagt nei tre gongar, og saka er klar for ei fjerde handsaming i landbruk/teknisk.
Publisert 16.01.2020 kl. 06.00. Oppdatert kl. 13.46.

– Me legg opp til ny utvalsbehandling i neste landbruk/teknisk-møte, fortel rådmann Steinar Dalland.

Fyrstkomande tysdag skal utval for landbruk/teknisk samlast for fyrste gong i 2020. Då ventar sannsynlegvis saka som utvalet allereie har handsama tre gongar i 2019.


Lang prosess

Fjord1 søkte i fjor vår om dispensasjon i samband med rammeløyve for nytt ladetårn og tilhøyrande infrastruktur for den nye elferja. Landbruk/teknisk sa ja til ladetårn, men nei til det tekniske bygget som skal innehalda krafttransformator.

Fjord1 klagde på vedtaket, men fekk ikkje medhald av politikarane. Saka gjekk dermed vidare til Fylkesmannen, som oppheva delar av vedtaket, og sende saka tilbake til landbruk/teknisk. I november sa politikarane nei for tredje gong.

– Me er både skuffa og overraska. No må me bruka litt tid på å setja oss inn i vedtaket, sa Nils Kristian Berge i Fjord1 til «Tysnes» etter vedtaket i november.


Ny klage og ROS-analyse

Det er Fjord1 som er byggherre for det tekniske bygget, men dei har hyra inn konsulentfirmaet iVestConsult til å føra saka. No har iVest Consult klaga og bedd om ny handsaming av saka, og samtidig fått advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & Fonn til å sjå nærare på dei juridiske sidene ved saka. Det har også blitt utarbeidd ein Risiko- og sårbarheits-analyse (ROS-analyse), som har vore etterspurd av politikarane.

ROS-analysen vurderer naturgitte forhold som vêr og vind, brann- og ulukkesrisiko, forureining og samfunnsfunksjonar og infrastruktur.

«Nytt i saken siden tidligere behandlinger er at det nå er utarbeidet en ROS-analyse, som analyserer de ulike risikomomentene knyttet til bygget, og som viser at disse er akseptable og fornuftige», konkluderer Blikra, Slotterøy & Fonn i si utgreiing.


Går på diesel

Allereie før landbruk/teknisk-handsaminga i november, kom beskjeden om at ferja ikkje kom til å gå på elektrisitet frå nyttår. Sidan Fjord1 ikkje har fått lov til å byggja teknisk bygg på ferjekaien i Våge, har dei heller ikkje høve til å lada ferja. Våge-Halhjem er eit av sju samband i Hordaland som ikkje var klare for å gå elektrisk.

I høve kontraktane har ferjeselskapa ein overgangsperiode på seks månader der dei kan køyra utan eldrift.

Fjord1 har bygt ladestasjonar og tekniske bygg på over 40 ferjekaier i Norge, og Nils Kristian Berge trekte i november fram Våge og Hareid som dei to stadane Fjord1 har møtt størst utfordringar.

Rådmannen fortel at administrasjonen no jobbar med å gjera saka klar for handsaming neste veke.

– Viss politikarane seier nei på nytt, så går saka vidare til Fylkesmannen for endeleg klagevurdering, fortel Dalland.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...