SLEPP BUPLIKT: Sjølv om politikarane i utval for landbruk/teknisk helst ynskjer lys i alle hus, gjekk dei likevel samrøystes inn for å gje fritak for buplikt på gnr. 76, bnr. 3 på Nord-Reksteren. (KART: gardskart.no)
SLEPP BUPLIKT: Sjølv om politikarane i utval for landbruk/teknisk helst ynskjer lys i alle hus, gjekk dei likevel samrøystes inn for å gje fritak for buplikt på gnr. 76, bnr. 3 på Nord-Reksteren. (KART: gardskart.no)

Får fritak for buplikt

Stavangermann frå fritak for buplikt på ein 952-dekar stor landbrukseigedom på Nord-Reksteren.
Publisert 18.01.2020 kl. 12.00.

Politikarane i utval for landbruk/teknisk gjekk i det siste møtet i 2019 samrøystes inn for at Bjørn Bergaas Utne får fritak for buplikta på gnr. 76, bnr. 3 på Nord-Reksteren. I same saka vedtok politikarane å gje Bergaas Utne konsesjon på gnr. 76, bnr. 3. Han har overteke eigedomen på odel.

Ifølgje sakspapira har han søkt om konsesjon fordi han ikkje ynskjer å busetja seg på eigedomen. Han bur i dag i Stavanger.


Fritidseigedom i 60 år

Eigedomen er på 952 dekar, fordelt på 1,1 dekar overflatedyrka jord, 8,7 dekar innmarksbeite, 877 dekar produktiv skog og vel 60 dekar som anna markslag. Eit uregistrert sameige på 26 dekar høyrer også til eigedomen.

Bygningane er ifølgje sakspapira i middels teknisk stand, våningshuset frå 1900 blir i dag nytta som fritidsbustad, medan vedhus og naust er frå 1960-talet og eit landbruksbygg/ein stall er frå 1972.

Det har ikkje vore sjølvstendig jordbruksdrift på eigedomen dei siste 60 åra.

Landbrukssjef Øystein Svalland skriv i saksutgreiinga at omsynet til busetjinga i denne delen av kommunen talar for buplikt.

– På den andre sida er dette eit bruk som ligg avsides til og relativt langt frå skule, sørvistilbod og kommunesenter. Det er også eit viktig moment at eigedomen har vore nytta som fritidseigedom i 60 år, skriv landbrukssjefen.

Svalland peikar elles på at søkjar vil vera aktivt med i jakta i valdet og at han vil følgja opp skogbruksplanen frå 2019, men at lite jordbruksareal, manglande driftsbygning og anna utstyr på garden viser at tilhøva ligg dårleg til rette for husdyrdrift.

– Sjølv om totalarealet er stort, er det ikkje pårekneleg at eigedomen kan gje ei slik avkasting at det er grunnlag for å stilla vilkår om buplikt. Etter ei samla vurdering har me kome til at det kan gjevast konsesjon utan å krevja buplikt, skriv landbruksjefen avslutningsvis i saka.


Ein viss skepsis

Då politikarane handsama saka, kom det fram ein viss skepsis til å gje fritak for buplikt. Utvalet gjekk likevel samrøystes inn for å innvilga søknaden.

– Fritak for buplikt er bra i mange samanhengar, men i utgangspunktet ynskjer eg lys i husa, kommenterte utvalsleiar Øystein Dalland (Sp).

Han var likevel samd i at denne saka var såpass spesiell at han støtta framlegget om å gje fritak ut frå korleis eigedomen ligg til, og at bruket er lite drivverdig.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...