STØRRE PARKERINGSPLASS: – Onarheim idrettslag er utruleg takknemlege for gjevargleda frå kommunen og kraftlaget til den planlagde utvidinga av parkeringsplassen i Solheimsdalen, seier leiar i Onarheim IL, Morten Nordal. F.v. Magnar Solheim, Morten Nordal, ordførar Kåre Martin Kleppe og Kristian Råsberg.
STØRRE PARKERINGSPLASS: – Onarheim idrettslag er utruleg takknemlege for gjevargleda frå kommunen og kraftlaget til den planlagde utvidinga av parkeringsplassen i Solheimsdalen, seier leiar i Onarheim IL, Morten Nordal. F.v. Magnar Solheim, Morten Nordal, ordførar Kåre Martin Kleppe og Kristian Råsberg.

Skal byggja ny parkeringsplass til 1,2 millionar

Onarheim idrettslag har planane klare. Med støtte frå Tysnes kommune og Tysnes Kraftlag skal parkeringsplassen i Solheimsdalen utvidast til hundre plassar.
Publisert 19.01.2020 kl. 16.00.

– Me treng rett og slett meir plass når det er stor utfart til fjells, seier leiar i Onarheim IL, Morten Nordal.

Han peikar på at skianlegget ved Løkjen og den nye varmestova har ført til auka bruk av parkeringsplassen og behov for plass til endå fleire bilar i Solheimsdalen. På store utfartsdagar har dei opplevd overfylt parkeringsplass.

– Det har ført til at folk parkerer langs vegen, eller inne i tuna til folk på Skjolda eller Solheim. Med ein ny og større parkeringsplass vil me få meir ordna og trafikksikre forhold, poengterer Kristian Råsberg på vegner av Onarheim IL.

Ein har og opplevd at bussar har hatt vanskar med å snu, og at det til tider har vore så tett med bilar at det kan vera problem for ambulansar å koma fram.

– Desse forholda vil og bli løyst med ein ny og større parkeringsplass, seier Råsberg, når «Tysnes» møter ordførar Kåre Martin Kleppe og idrettslaget sine representantar på parkeringsplassen.


Støtte frå kommune og kraftlag

Morten Nordal gler seg over økonomisk støtte frå både kommunen og kraftlaget til den planlagde utvidinga.

Ordføraren fortel at det var brei politisk semje om å støtta prosjektet.

– Tysnes kommune har i økonomiplanen budsjettert med 400.000 kroner til parkeringsplassen, fortel Kåre Martin Kleppe.

Tysnes Kraftlag gav på siste styremøtet frå jul tilsegn om 450.000 kroner til prosjektet. Frå kraftlaget si side er dette den største løyvinga til eit enkeltprosjekt i 2019.

Morten Nordal fortel at idrettslaget framleis manglar ein del midlar for å ha prosjektet fullfinansiert.

– Me satsar på å ha det på plass før anleggsarbeidet blir sett i gang til våren, seier han.

Innan den tid håpar idrettslaget på støtte frå fleire hald.

– Det er ein del eksterne fond og midlar som me kan søkja om støtte frå. Det vil bli gjort i næraste framtid, seier Råsberg.

Ordføraren oppfordrar idrettslaget til å søkja fylkeskommunen om midlar.

– Folkehelsetiltak er prosjekt som står sterkt i fylket. Men det finst og andre offentlege midlar, informerer han.

Eit siste alternativ for idrettslaget er å gå inn mellombels med eigne midlar, slik at prosjektet kan gjennomførast og gjerast komplett ferdig med asfaltering og oppmerking i 2020 som planlagt.

Ifølgje idrettslagsleiaren skal dei i alle fall som siste utveg få den nye plassen ferdig grusa i løpet av sommaren.


Gratis-tilbod

– Planen vår er at det skal vera gratis å bruka parkeringsplassen. Difor er målet å få prosjektet fullfinansiert utan å låna pengar, seier Morten Nordal.

Idrettslagsleiaren er oppteken av at det ikkje skal kosta noko å bruka korkje parkeringsplassen, skianlegget eller varmestova.

– Målet til Onarheim idrettslag er alle desse skal vera lågterskeltilbod som er gratis, presiserer han.

Det likar ordføraren å høyra. Han rosar idrettslaget for initiativet.

– For Tysnes kommune er det viktig at både skianlegget og parkeringsplassen er tilgjengeleg og opne for alle, og at det ikkje er nokon som skal driva butikk av dette, seier Kåre Martin Kleppe.

Han poengterer at idrettslaget har gjort eit godt arbeid allereie.

– Tysnes har ein fantastisk flott fjellheim som ikkje er altfor utfordrande. Det er kjempebra at det blir lagt til rette for at alle som ynskjer å bruka fjellet får høve til det, anten det er sommar eller vinter. Det gjeld både kommunen sine eigne innbyggjarar og turistar. Og så ligg det midt på øya og er lett tilgjengeleg for alle, seier Kåre Martin Kleppe.

– Ja, her kjem ein frå fjord til fjell på få minutt, kommenterer Morten Nordal.Ordføraren synest det er positivt at initiativtakarane til det nye hyttefeltet ved Hegglandsvatnet brukar «ein kort køyretur til ski og fjell i Solheimsdalen» som eit av sine slagord, i tillegg til kort veg til Tysnesfest og båthamna i Våge.


Positive grunneigarar

Både noverande parkeringsplass og den planlagde utvidinga ligg på garden Skjolda. Morten Nordal rosar dei tre brørne som eig området i dag.

– Dei er berre positive til planane, seier ein glad idrettslagsleiar.

Det er Magnar Solheim som har teikna og prosjektert den planlagde utvidinga. Han forklarar korleis plassen skal utvidast.

– Noverande parkeringsplass skal vera som i dag. Denne skal utvidast fem-seks meter i breidda mot vest. I tillegg skal plassen forlengjast mot nord med kring 30 meter langs den noverande skogsvegen, forklarar han.

Det er allereie gjort avtale med Folgefonn Entreprenør om å byggja plassen.

Til utvidinga trengst det steinmassar. Massane skal takast ut lenger nede i Solheimsdalen.

– Me må sjå på om me kan få til løysingar med å ta bergnabbar langs kommunevegen for på den måten å laga møteplassar, forklarar Magnar Solheim.

– Vil vegen tåla utvida bruk?

– Me er klar over at det kan bli større slitasje på den kommunale vegen. Det er ei sak som me hadde måtta sjå på uansett. Vegen treng allereie i dag ei oppgradering med fleire møteplassar, slår ordføraren fast.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...