NY STILLING: Rådmann Steinar Dalland fortel at kommunen er i gang med prosessen for å tilsetja kvalitetsrådgjevar.
NY STILLING: Rådmann Steinar Dalland fortel at kommunen er i gang med prosessen for å tilsetja kvalitetsrådgjevar.

Gler seg til å få kvalitetsrådgjevar på plass

Før jul vedtok politikarane at kommunen skulle få inn ei ny stilling som kvalitetsrådgjevar. Rådmann Steinar Dalland håpar den nye stillinga skal gjera tenestetilbodet i kommunen endå betre.
Publisert 21.01.2020 kl. 06.00. Oppdatert kl. 14.14.

– Me har ikkje tilsett nokon endå, men eg håpar det ikkje skal ta for lang tid før me har stillinga på plass, seier rådmann Steinar Dalland.

Det var i rådmannen sitt budsjettforslag at det blei foreslått å oppretta ei ny stilling som kvalitetsrådgjevar i kommunen. Politikarane var positive og gjekk inn for forslaget.

– Det er eit godt utgangspunkt for den som kjem inn at stillinga er godt forankra både administrativt og politisk, seier Dalland.


Foreslått tidlegare

Rådmannen forklarar at kvalitetsrådgjevarstillinga ikkje er eit heilt nytt forslag. Allereie i budsjettforhandlingane for to år sidan var stillinga eit tema.

– Stillinga var eigentleg inne i budsjettet for 2018, men blei tatt ut i budsjettregulering. Då hadde me behov for å spara inn pengar, fortel Dalland.

Allereie den gongen såg kommunen behovet for ein kvalitetsrådgjevar.

– Det er ei stilling som skal sikra kommunen sitt arbeid med internkontroll, tenestekvalitet, HMS og GDPR, fortel Dalland.

Rådmannen er glad for at kvalitetsrådgjevaren endeleg skal koma på plass.

– Både i 2018 og 2019 har me sett at det har vore eit savn etter denne stillinga, seier han.

Målet er at kommunen skal tilby betre tenester til innbyggjarane.

– Eg håpar og trur at både innbyggjarar, tilsette og politikarar vil merka at me leverer endå betre tenester, seier rådmannen.


Viktig arbeid

Kvalitetsrådgjevaren skal mellom anna jobba med forvaltningsrevisjonar og tilsyn med dei kommunale tenestene. I 2019 har kommunen mellom anna hatt ein stor forvaltningsrevisjon av helse- og omsorgstenestene, tilsyn av kommunal beredskapsplikt og tilsyn av barnevernstenesta. Dalland er glad for at kommunen no får inn ein person med eigen kompetanse knytt til kontrollar og tilsyn.

– Kvalitetsarbeid er i grunnen eit eige fagområde. Denne stillinga vil sikra ei betre gjennomføring av dette arbeidet. Det er ei viktig stilling å få på plass.

Han trekkjer fram eit døme på kva slags arbeidsoppgåver den nye kvalitetsrådgjevaren vil få.

– Når det er eksterne tilsyn, så vil denne personen bistå tenesteområdet undervegs i tilsynet, og ikkje minst spela ei viktig rolle med å følgja opp tilsynet i etterkant og sørga for at me endar opp med å levera betre tenester til innbyggjarane, seier han.

Kommunen set også i gang eit prosjekt med eit nytt kvalitetssystem. Kvalitetsrådgjevaren vil arbeida tett på innføringa av dette systemet.

– Me ynskjer å investera i eit felles kvalitetssystem for heile organisasjonen. Dei systema me har i dag er ikkje gode nok. Me ynskjer også å få plass denne stillinga med ein gong slik at vedkommande får vera med å leggja føringar i forhold til kva systemet skal innehalda, fortel Dalland.


Søkjarlista

Tysnes kommune har fått fem søkjarar til den nyoppretta stillinga. Det er tre kvinner og to menn som har søkt. Ei av kvinnene er unntatt innsynsrett. I tillegg til personen unntatt innsynsrett har desse søkt på stillinga:

Gjermund Lygre Kongsvik (51), kvalitet- og HMS-leiar, Flatråker.

Tom Erik Rosvold Vik (33), HMS- og kvalitetsspesialist, Tysnes.

Ingrida Gvazdaitiene (39), dagleg leiar, Stord.

Camilla Moss (30), spesialsjukepleiar, Lundegrend.


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...