FILTERSYSTEM: Etter ein grundig dokumentasjon på filtersystemet trekte Fylkesmannen klagen på brønnhuset. (Teikning frå saksdokument)
FILTERSYSTEM: Etter ein grundig dokumentasjon på filtersystemet trekte Fylkesmannen klagen på brønnhuset. (Teikning frå saksdokument)

Fylkesmannen gav opp motstanden mot brønnhus på Neshamn

Fylkesmannen har trekt klagen om bygging av brønnhus på gnr. 28, bnr. 23 på Neshamn.
Publisert 20.01.2020 kl. 10.26.

No er det fritt fram for søkjar Ole Kristian Hope frå Stord å setja i gang med arbeidet. I eit brev til søkjar skriv Tysnes kommune at søknaden no er endeleg handsama og at søknaden for brønnhus er godkjent.


Lang følgjetong

Søknaden om bygging av eit lite brønnhus har vore ein lang følgjetong mellom Tysnes kommune og Fylkesmannen. Politikarane i Tysnes har heile vegen vore positive.

Saka kom fyrste gong opp i utval for landbruk/teknisk i september. Fylkesmannen klaga. Landbruk/teknisk handsama saka på nytt på møtet i oktober, og var på ny positive. Fylkesmannen klaga på nytt.

Klagen frå Fylkesmannen stod også på sakslista til novembermøtet i landbruk/teknisk. Då sa politikarane på ny ja til søknaden. Klagen frå Fylkesmannen i Vestland blei ikkje teken til følgje.

– Utvalet kan ikkje sjå at det i klagen frå Fylkesmannen i Vestland har kome fram nye eller vesentlege moment som kan føra til ei endring av vedtak, heiter det i vedtaket frå utvalet, som var samrøystes.

Til det siste møtet hadde søkjar kome inn med utfyllande opplysningar til saka.

– Eg ser at eg ikkje har lukkast i å visa Fylkesmannen kvifor planlagd lengde på brønnhsuet er nødvendig. Plass til eit velfungerande sandfilter for innsamling av takvatn er eit viktig parameter for tiltaket. Størrelse på taket vil også gje ekstra vassmengder til brønnen, som det er behov for, skriv søkjar i tilleggsinformasjon.

Han hadde og teikna eit langsnitt av brønnen og huset for å visa oppbygginga av filtersystemet.


Trekte klagen

Like før jul kom meldinga frå Fylkesmannen om at dei hadde trekt klagen, underskrive av seksjonsleiar Egil Hauge og fagdirektør Åse Vaag.

I svaret frå Fylkesmannen heiter det: «Fylkesmannen viser til tilsvar frå tiltakshavar datert 18.11.19 med meir detaljert skisse over bygget, og ny informasjon knytt til storleiken på bygget. På bakgrunn av denne informasjonen og den utfyllande grunngjevinga, trekkjer Fylkesmannen sin klage».

Etter dette har byggjesaksavdelinga i Tysnes kommune handsama den endelege søknaden på delegasjon, og søkjar har fått ja til å byggja eit lite brønnhus som er kring seks meter langt og kring fire meter breitt.

• Les også: Positive for tredje gong til brønnhus på Neshamn


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...