REAGERER: I bygdelaga på Tveit og Onarheim reagerer dei på at det pedagogiske teamet i Stjernereiso vil avventa med å byggja ny barnehage på Onarheim. Frå venstre: Stig Allan Brandvik, Vermund Onarheim, Sigmund Hovland, Morten Skaten og Ørjan Kjerland.
REAGERER: I bygdelaga på Tveit og Onarheim reagerer dei på at det pedagogiske teamet i Stjernereiso vil avventa med å byggja ny barnehage på Onarheim. Frå venstre: Stig Allan Brandvik, Vermund Onarheim, Sigmund Hovland, Morten Skaten og Ørjan Kjerland.

– Å byggja ny barnehage på Onarheim er å ta investeringane der det er vekst

Bygdelaga på austsida av Tysnes reagerer på innspelet frå pedagog-teamet ved Stjernereiso barnehage om å nedprioritera ny barnehage på Onarheim.
Publisert 24.01.2020 kl. 15.00.

– Eg synest det er ein usmakeleg og småleg måte å gå fram på, seier Stig Allan Brandvik i Tveit bygdalag.

I starten av januar hadde det pedagogiske teamet i Stjernereiso barnehage eit debattinnlegg på trykk i «Tysnes». Der blei det foreslått å avventa bygging av ny barnehage på Onarheim, og i staden prioritera å få barna i Stjernereiso inn i nye lokale. Det har fått bygdelaga på austsida av øya til å reagera.

– Då eg las innlegget, stilte eg meg undrande til at fem pedagogar i barnehagen kunne koma med noko slikt, seier Sigmund Hovland, som saman med Ørjan Kjerland, Morten Skaten og Vermund Onarheim representerer Onarheim bygdalag.


Ny barnehage

Kommunen har gått inn for å byggja ny barnehage på Onarheim. I investeringsplanen for dei neste åra er det sett av kring 37 millionar kroner til prosjektet. Mesteparten er sett av i 2021 og 2022, men éin million er sett av i år for å koma i gang med prosjektet. I innlegget til dei tilsette ved Stjernereiso blir det stilt spørsmål ved kor stort behovet faktisk er for ny barnehage på Onarheim.

«Er det behov for ein større barnehage, eller kan ein gjera justeringar på det ein har? Til dømes byggja trapperom som gjer den i dag nivådelte barnehagen meir hensiktsmessig», står det i innlegget.

På austsida av øya er dei ikkje i tvil om at det er behov for større barnehage. Barnehagen deler i dag lokale med skulen på Onarheim.

– Det er rett og slett ikkje plass der dei er no. Barnehagen tar fleire rom frå skulen, som gjer at skuleelevane mellom anna må bruka sløydsalen til vanleg undervising. Det er slett ikkje optimalt. Å byggja trapp løyser ingenting, seier Brandvik.


Prioriteringar

I innspelet frå Stjernereiso blir det òg sett spørsmålteikn ved om det er riktig å prioritera barnehagen på Onarheim, framfor å betra situasjonen på Reiso.

«Å tilfredsstilla brøkdelar av kommunen sine innbyggjarar er gjerne tilfellet når ein vel å bruka store midlar til Onarheim barnehage, som har svært få barn, og samstundes let 70 av småbarna i kommunen gå i eit midlertidig oppsett brakkebygg, kanskje i fleire tiår, utan konkret plan for nybygg», skriv dei i innlegget.

Dette argumentet kjøper heller ikkje gjengen frå Onarheim og Tveit.

– Det er på onarheimssida det er størst vekst i kommunen, og då treng me fleire skuleplassar og barnehageplassar, seier Hovland.

Det blir trekt fram at både ny båt, postsmoltanlegg og utvida administrasjonsbygg hos Alsaker er med på å skapa fleire arbeidsplassar på austsida av øya.

– Ein tek ikkje hardt i viss ein snakkar om 50 nye arbeidsplassar. Å byggja ny barnehage på Onarheim er å ta investeringane der det er vekst, seier Brandvik.


Fullt på Reiso

Innlegget frå Stjernereiso er meint som ei oppfølging til eit ope brev til politikarane i 2018. Den gongen peika dei på utfordringane ved å drifta barnehage i det mellombelse modulbygget på Reiso.

I det nye innlegget etterlyser dei visjonar hos kommunen si leiing og politikarar om korleis ein skal driva framtidsretta barnehage og skule. Stjernereiso-pedagogane sine eigne visjonar er å bruka Uggdal skule som barnehage, sidan både skulen og barnehagen i dag er fulle.

«Stjernereiso barnehage er heilt full og har ikkje moglegheit til å driva noko målretta arbeid der utstyr er tilgjengeleg og barna vert inspirerte og utviklar sin kreativitet og skaparglede, og opplever meistring», skriv dei.

Det blir vidare føreslått å bruka midlane som er planlagde til ny barnehage på Onarheim, til å byggja 1-10 skule i Våge.


Ynskjer ikkje bygdekamp

I bygdelaga på Tveit og Onarheim er dei tydelege på at det ikkje er hensikta å snakka ned utfordringane på Reiso.

– Me ynskjer ikkje at ein ny barnehage her skal gå på kostnad av noko i Uggdal eller Våge, men her er det verkeleg behov for ny barnehage. Barnehagen er underdimensjonert, seier Kjerland.

Ingen av karane ynskjer at dette skal bli ein kamp mellom bygdene på Tysnes.

– Me har hatt nok av at bygdene blir sett opp mot kvarandre, seier Hovland, og får støtte frå resten.

– Ein har vakse opp med bygdekamp. Det er noko som har vore på Tysnes altfor lenge, og det er ein trend me må snu, avsluttar Kjerland.


Siste saker Gå til framsida

Klarte EM-kravet

Pernilla Epland var godt innanfor EM-kravet då ho i dag sprang inn til tida 1.13.10 på Barcelona halvmaraton.

– Me er i aktiv dialog med kommunen

Den nye Njardar-leiaren Torstein Fjeldet Lunde, håpar Njardar og Tysnes IL kan få til eit samarbeid med kommunen for å få implementera treningar i skuledagen.