AREALPLAN: Tysnes kommune er i gang med å rullera kommuneplanen sin arealdel, og planansvarleg Morten Anthonessen fortel at dei no er opne for å motta innspel til planarbeidet.
AREALPLAN: Tysnes kommune er i gang med å rullera kommuneplanen sin arealdel, og planansvarleg Morten Anthonessen fortel at dei no er opne for å motta innspel til planarbeidet.

Ynskjer innspel til arealplanen

Tysnes kommune har lansert ein eigen nettportal der folk kan levera innspel til kommuneplanen sin arealdel.
Publisert 27.01.2020 kl. 11.38.

– Me inviterer alle som har tankar om arealbruk i kommunen til å koma med innspel, fortel Morten Anthonessen, som er planansvarleg i Tysnes kommune.

I desember vedtok kommunestyret planprogrammet for rullering av kommuneplanen sin arealdel, og i formannskapsmøtet sist torsdag gjekk politikarane inn for tidsplan og metode for innspels- og medverknadsprosessen til planarbeidet.

Så fort vedtaket var i boks lanserte kommunen ei eiga nettside for innspel til den nye arealplanen.

– Denne planen gjev ei oversikt over kva ein har høve til å få gjennomført på eigne geografiske område dei neste tolv åra, forklarar Anthonessen.


Ser på alle innspel

Anthonessen er prosjektleiar for arealplanen, og fortel at kommunen er open for alle typar innspel. Innspelsportalen på nett er oppretta for å gjera det enklast mogleg å levera innspel, samtidig som det er ein ryddig måte for kommunen å ha oversikt over innspela.

– Me må bruka dei moglegheitene me har til å kommunisera med innbyggjarane. Samtidig er det greitt for meg å få alle innspela samla i ein portal, seier han.

Innspela blir tatt vidare til vurdering i ei prosjektgruppe.

– Der blir alt gjennomgått, og det blir utført konsekvensutgreiing, fortel Anthonessen.

Sjølv om dei ulike innspela blir vurdert, blir alle tatt med vidare i prosessen.

– Prosjektgruppa kjem ikkje til å ta vekk nokon innspel. Alt blir med vidare til politisk behandling, seier han.


Fleire medverknadshøve

Innspels- og medverknadsprosessen varar gjennom heile våren, og det er ikkje berre via internett at ein kan koma med innspel til arealplanen.

– Om ein ikkje er på internett, så har me jo kontortid og det er berre å ta kontakt. Det skal ikkje vera noko grunn til å ikkje få gjeve innspel, fortel Anthonessen.

Ein annan viktig del av medverknadsprosessen er folkemøte. Det skal mellom mars og mai arrangerast fem folkemøte rundt om i kommunen, i Våge, Onarheim, Lunde, Uggdal og på Reksteren.

– Om ein ikkje er hundre prosent klar for å koma med innspel no, så kan ein delta på folkemøte og koma med innspel der, seier Anthonessen. Han trur det er mange som er interesserte i arbeidet med arealplanen, og som har ting på hjarta i den samanheng.

– Me hadde suksess med folkemøta knytt til arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel, og eg vil tru at arealbiten nok kan engasjera endå meir. Deltaking og medverknad i planarbeid blir berre viktigare.


No ein har sjansen

Anthonessen trur det vil koma inn mange innspel, og at mange sit klare med sine tankar og ynskje. Han fortel at det endå ikkje er sett noko konkret dato for siste frist til å levera innspel, men at innspelsportalen i alle fall vil vera open til folkemøta er gjennomført.

Han fortel vidare at det er mange ulike typar innspel som er relevante for arealplanarbeidet.

– Det handlar om kva område som skal nyttast til for eksempelbustadområde, hytteområde eller næringsområde, seier han, og trekkjer fram eit døme på innspel.

– Viss ein grunneigar til dømes sit med eit potensielt boligområde innanfor det som i dag er eit LNF-område, så vil det vera naturleg å koma med innspel om det no.

Fram til arealplanen på nytt skal rullerast, vil nye E39 potensielt vera bygd over Tysnes, noko som er ein viktig faktor i det vidare arbeidet med arealplanen.

– I planarbeidet blir det mykje fokus på å leggja til rette for moglegheitene som den planlagde E39-traséen vil føra med seg, seier han.

Anthonessen håpar både private grunneigarar og lokalt næringsliv nyttar høvet til å koma med innspel medan innspelsportalen er open.

– Næringsareal får me aldri nok av, så me ynskjer at næringa kjem med sine ynskje. Viss det er næringsliv og grunneigarar som sit med planar i lag, så er det òg ei ypparleg moglegheit til å koma med felles innspel. Det er no ein må vera vaken med tanke på ulike planar ein har for eigne område, avsluttar han.


RULLERING: – No skal kartet fargast på nytt, fortel Anthonessen. Slik ser det noverande plankartet for Tysnes kommune ut. (Illustrasjon: Tysnes kommune)
RULLERING: – No skal kartet fargast på nytt, fortel Anthonessen. Slik ser det noverande plankartet for Tysnes kommune ut. (Illustrasjon: Tysnes kommune)

Siste saker Gå til framsida

Små skattar

Stundom kjem fortida ganske nær, i form av ein personleg utforma reidskap, eit kledestykke eller eit par briller frå slutten av 1800-talet. Det er nesten som me har det mennesket som har brukt desse tinga i kvardagen ein gong for lenge sidan like framfor oss.