FEILBILLETTERING: Ei ferjereis mellom Hodnanes og Jektevik blei på autopasskontoen registrert som ei reise mellom Nordhuglo og Jektevik. – Me held på å sjå på saka. Forhåpentlegvis skal det ikkje skje igjen, skriv Skyttel i ein e-post til pendlar John Martin Dale. (privat utskrift)
FEILBILLETTERING: Ei ferjereis mellom Hodnanes og Jektevik blei på autopasskontoen registrert som ei reise mellom Nordhuglo og Jektevik. – Me held på å sjå på saka. Forhåpentlegvis skal det ikkje skje igjen, skriv Skyttel i ein e-post til pendlar John Martin Dale. (privat utskrift)

Reiste frå Hodnanes, fekk rekning frå Nordhuglo

Til og frå jobb tek han ferja Hodnanes-Jektevik. På autopassfakturaen fekk han rekning mellom Nordhuglo og Jektevik.
Publisert 01.02.2020 kl. 12.00.

John Martin Dale dagpendlar mellom heimen på Tysnes og arbeidsplassen på Kværner på Stord. Då han skulle sjekka reisekvitteringane på autopasskontoen sin for perioden mellom 9. og 16. januar, blei han overraska. På autopasskontoen var det registrert at han hadde reist frå Nordhuglo klokka 06.00 tysdag 14. januar.

– Det stemmer ikkje. Eg reiste som vanleg frå Hodnanes klokka 06.00, til Jektevik, seier han.

Dale tok saka opp med Skyttel AS, som administrerer Autopass for ferje.

Her fekk har fyrst eit automatisk svar på e-post om at dei hadde motteke henvendinga, og saksnummer på denne. Seinare fekk han tilbakeført seks kroner på kontoen sin.

Med rabattert pris på autopassferjekort kostar det nemleg seks kroner meir å reisa frå Nordhuglo til Jektevik enn frå Hodnanes til Jektevik.

– Det er feilfaktureringa som opptek meg, ikkje om eg er blitt fakturert seks kroner for mykje. Betyr dette at systemet ikkje er til å stola på, spør han.

Dale peikar på at ein ved overgang til Autopass, så skulle billetteringa føregå automatisk, og ein skulle bli automatisk trekt for den ferjestrekkja ein har reist.

– Betyr dette at reisande må føra kontroll sjølve med at det nye systemet er korrekt, spør han vidare, og legg til at det i så fall blir veldig tungvint for reisande når ein korkje får billett eller kvittering på ferja.


Feil på billettmaskin

Dag Hole er prosjektleiar for Autopass ferje i ferjeavdelinga i Statens vegvesen. Når «Tysnes» kontaktar han om saka, ber han om tid til å sjekka ut saka med ferjeselskapet.

– Feilen skuldast at ein billettmaskin var logga på feil tur. Det er eit hendeleg uhell, som i det nye systemet er lettare å fanga opp og retta for dei som jobbar med dette, seier Hole.

Ifølgje Dale skal feilen ha skjedd med alle som reiste klokka 06.00 frå Hodnanes denne tysdagen.

– Slik eg forstår, har alle som er blitt feilbelasta fått refundert det dei har betalt for mykje. Feilen er retta opp, seier Hole.


Forstår frustrasjonen

Hole forstår frustrasjonen til Dale og andre reisande om at ein ikkje får billett eller kvittering på ferja og kan kontrollera faktureringa med det same.

– Fram til no har Autopass-systemet ikkje vore online. Utgåande data frå ferjeselskapa til Skyttel skal sendast over seinast natta etter reisa slik at kvittering på billetteringa skal vera tilgjengeleg på autopasskontoen seinast dagen etter. I enkelte tilfelle har det vore tilgjengeleg same dagen, forklarar Hole.

Han fortel at det blir jobba med å finna nye løysingar for kvittering, til dømes ved tekstmeldingar. Derimot ser han det som lite truleg at ein kjem til å gå tilbake til ordninga med å få kvittering i handa.

Han skjønar at folk opplever servicen som dårlegare sidan ein tidlegare har vore vane med å få kvittering på ferja. Samstundes peikar han på at kvittering på bompengar på vegane med Autopass har dei same rutinane.

– Me skal sjå kva me får til teknisk og økonomisk, seier Hole.


Ser på saka

Like før avisa går i trykken, får Dale ny e-post frå Skyttel om at dei held på å sjå på saka, og skal sjå om dei finn ei løysing.

– Dei nye betalingsmaskinane er heilt nytt for ferjemannskapet, så i starten kan det dessverre skje feil. Me kjem til å ta kontakt med ferjeoperatørane så me kan finna ei løysning for at det forhåpentlegvis ikkje skal skje igjen, heiter det i svaret.


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...