SENTRALISERING: Det er blitt langt meir tungvint for tysnesingane å få seg pass. (Illustrasjonsfoto: Camilla Korsnes)
SENTRALISERING: Det er blitt langt meir tungvint for tysnesingane å få seg pass. (Illustrasjonsfoto: Camilla Korsnes)

Leiar: Politiet bør følgja opp vedtekne forskrifter

Publisert 02.02.2020 kl. 15.00.

Det må vera lov å drøyma seg tilbake til dei tidene då ein kunne møta opp på lensmannskontoret på Tysnes og få seg pass. Viss ein då hadde med seg passfoto som ein kunne få laga hjå Bladet Tysnes, så kunne ein altså få ordna alt lokalt på Tysnes. Det er for lengst historie.

Utfordringa i dag – for oss som bur ute i distrikta – er at utskriving av pass er blitt sterkt sentralisert. Fyrste steget i sentraliseringsprosessen var at utskriving av pass i Tysnes blei lagt ned. Lensmannskontora i Tysnes og Fusa blei slått saman, og berre det eine lokalkontoret fekk utstyr og godkjenning til å kunna skriva ut pass. Fusa blei den gongen prioritert.

I fjor blei det stopp også i Fusa. No er tilbodet i Norheimsund også lagt ned. I det nye lensmannsdistriktet Kvam, Samnanger og Tysnes finst der ikkje tilbod om utskriving av pass. Det siste er at passkontoret på Os også skal leggjast ned. Dermed blir det heller ikkje tilbod om å skriva ut pass i den nye Bjørnefjorden kommune.

Heldigvis skal det framleis vera råd å få seg pass på Stord. For dei som ikkje har høve til å reisa sørover, så er det nye passkontoret i Fyllingsdalen det nærmaste alternativet. Er ein fyrst på reisefot, kan ein sjølvsagt tinga time ved kontora på Voss eller i Odda. Men det blir ein lang veg å reisa, for å skaffa seg pass. Det skal ikkje vera enkelt i sentraliserings-Norge.

Hovudregelen er klar når du skal fornya passet eller ha deg nytt pass; du må sjølv møta opp personleg på passkontoret. Det gjeld for alle friske menneske. Kva passkontor du møter opp på, eller tingar time hjå, er derimot det same. Du kan velja same kva passkontor du vil i heile Norge.

Likevel, det er enklare for dei som er friske. Verre er det for dei som er funksjonshemma eller rørslehemma. Det har Eirik Helgesen fått erfara.

Eirik Helgesen er avhengig av tilrettelagt transport for å koma seg til og frå buplassen sin i Peralio. Skal han koma seg til det nye passkontoret i Fyllingsdalen eller til passkontoret på Stord, må han nytta seg av drosje. Det blir ei dyr reise, med drosje tur-retur og i tillegg ventetid medan passet blir skrive ut. Sjølvsagt kan han bruka TT-kortet sitt for å få ein rimelegare tur, men då vil det ikkje vera mykje att av TT-kortet til lokale turar på Tysnes. Kortet skal trass alt vara i eit halvt år, med vanleg bruk.

Helgesen har også vore i kontakt med Transportordninga for funksjonshemma i fylket om å få dekka ein ekstra drosjetur for å skaffa seg pass, og fått negativt svar. Han peikar sjølv på at han treng fornying av passet for å kunna dra på helsereiser utanlands for å betra helsetilstanden.

Justis- og beredskapsdepartementet opnar likevel for ei alternativ løysing for dei som er i Helgesen sin situasjon. I forskrift om pass heiter det at rørslehemma kan sleppa å møta personleg opp på passkontoret. I staden bør dei få besøk heime. I paragraf 1 i passforskrifta kan me lesa følgjande: «Dersom passøker er sterkt bevegelseshemmet eller om andre omstendigheter vanskeliggjør fremmøte, kan passmyndigheten, der forholdene ligger til rette for det, oppsøke søkeren og motta søknad og innhente biometri ved hjelp av mobilt utstyr».

Det bør vera klar tale til politiet i Fyllingsdalen og på Stord som har ansvar for å skriva ut pass. Vest politidistrikt, som har det overordna ansvaret i regionen vår, bør snarast syta for at det blir tilgjengeleg utstyr ved passkontora, slik at dei innbyggjarane som har bruk for det, får det tilbodet som departementet signaliserer i passforskrifta. Eirik Helgesen bør få besøk av passkontoret heime hos seg sjølv, og få seg pass.

Politiet bør følgja opp vedtekne forskrifter.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.