DYRT FOR NÆRINGSLIVET: Ferjeprisane har auka kraftig for næringslivet. I januar 2019 blei rabatten redusert frå 50 til 40 prosent. I januar 2020 førte autopassordninga til ein prisauke på 36 prosent. – Me føler det er urimeleleg, seier leiar i Tysnes Næringsråd, Børge Pedersen. (Arkivfoto: Øyvind Bjerkestrand
DYRT FOR NÆRINGSLIVET: Ferjeprisane har auka kraftig for næringslivet. I januar 2019 blei rabatten redusert frå 50 til 40 prosent. I januar 2020 førte autopassordninga til ein prisauke på 36 prosent. – Me føler det er urimeleleg, seier leiar i Tysnes Næringsråd, Børge Pedersen. (Arkivfoto: Øyvind Bjerkestrand

Næringslivet protesterer mot auka ferjetakstar

Den sterke auken i ferjekostnadene uroar både Tysnes Næringsråd og Næringsalliansen i Hordaland.
Publisert 04.02.2020 kl. 12.56.

– Me føler det er urimeleg med den auken i transportkostnadane som me har fått i seinare tid, seier leiar i Tysnes Næringsråd, Børge Pedersen.


Prisauke på 63 prosent

Innføringa av Autopass har ført til kraftige reaksjonar frå pendlarar og pendlarorganisasjonar.

Børge Pedersen peikar på at Autopass også rammar næringslivet hardt.

– Næringslivet på Tysnes er blant dei som blir hardast ramma i fylket, seier han.

Sjølv er han dagleg leiar for tysnesverksemda Vågen AS. For deira del auka ferjekostnadane mellom Våge og Halhjem med 36 prosent med innføringa av Autopass. Før nyttår betalte dei 99 kroner pr tur med bil, med rabattkort. Etter nyttår er prisen 134,40 med rabatt.

Men prisauken frå nyttår er ikkje den einaste auken som næringslivet har hatt. 1. januar 2019 blei rabatten til nyttetransport redusert frå 50 prosent til 40 prosent ved innføring av AutopassFerje. I dag får næringslivet 40 prosent på sine rabattkort, medan pendlarar og private får 50 prosent.

Næringsalliansen i Hordaland har rekna ut at for fylkesvegsambandet Ranavik-Skjersholmane har prisauken frå 1. juli 2019 til 1. januar 2020 vore på 63 prosent for ein varebil på inntil seks meter.


Ope brev til fylkeskommunen

– Følgjene for pendlarane har kome godt fram i media. Me er opptekne av å støtta oppunder dette, samt å få fram dei negative konsekvensane som auken i transportkostnader får for næringslivet og som hemmar næringsutvikling lokalt, seier Børge Pedersen.

Tysnes Næringsråd og Næringsalliansen i tidlegare Hordaland fylke, som representerer tolv næringsorganisasjonar, sender no eit ope brev til Vestland fylkeskommune der dei tek opp saka.

– Næringslivet opplever press på marginane i alle bransjar, og me er sterkt uroa over at me no får ein infrastruktur som svekkjer konkurransekrafta ytterlegare fordi me er avhengige av ferjene. Me opplever den dramatiske auken i ferjetakstane som eit stort steg i feil retning, heiter det i brevet, som er underskrive av Anne-Grete Sandtorv på vegner av Næringsalliansen og Børge Pedersen i Tysnes Næringsråd. Sandtorv er leiar i Stord Næringsråd.

I brevet peikar dei på at alliansen representerer om lag 2.750 verksemder som er heilt avhengige av ein effektiv infrastruktur.

– Ferjene er vegen vår, heiter det i brevet.


– Må bli politisk sak

Børge Pedersen peikar på at auken i transportkostnadane for næringslivet er ei politisk sak.

– Staten peikar på at det er fylket sitt ansvar. Difor må me ta saka opp med fylket, og så får dei heller leggja press på staten. Det er viktig at våre argument kjem fram i saka, seier Pedersen.

Han forventar at innspelet blir teke omsyn til.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...