TENESTEUTVALET: Politikarane i tenesteutvalet blei i førre veke presentert for den nye utgreiinga i saka om innføring av femdagarsskule.
TENESTEUTVALET: Politikarane i tenesteutvalet blei i førre veke presentert for den nye utgreiinga i saka om innføring av femdagarsskule.

Tenesteutvalet nøgde med femdagarsutgreiing

Torsdag får kommunestyret presentert den nye utgreiinga i femdagarsskulesaka. I førre veke blei den godkjent av tenesteutvalet.
Publisert 04.02.2020 kl. 11.24. Oppdatert kl. 11.25.

I siste kommunestyremøte før jul etterlyste politikarane ei betre saksutgreiing knytt til innføringa av femdagarsskule.

– Eg meiner at det som ligg i bordet per i dag, ikkje er ei forsvarleg saksutgreiing å fatta eit vedtak på, sa Høgre-representant Torstein Fjeldet Lunde den gongen.

Politikarane skulle i det møtet gå endeleg inn for innføringa av femdagarsskule, men Fjeldet Lunde la fram ei alternativ innstilling, som blei samrøystes vedtatt.

I vedtaket stod det at kommunen skal innføra femdagarsskule frå hausten 2020, men at ei ny utgreiing skulle leggjast fram i det fyrste kommunestyremøtet i år. Utgreiinga skulle mellom anna inkludera døme på organisering av femdagars skuleveke andre stadar, utgreiing av eit alternativ med like lang skuledag kvar dag, og vurdering av fordelar og ulemper for læringsutbytet ved ulike organiseringar av skuledagen. Kommunestyret ynskte i tillegg ei foreldreundersøking knytt til bruk av SFO.


Leksehjelp

Før utgreiinga skal leggast fram for kommunestyret på nytt, blei den send innom tenesteutvalet for å få ei innstilling derifrå. Tysdag i førre veke var tenesteutvalet samla, og fekk saka lagt føre seg.

Eit av spørsmåla som blei diskutert, handla om lengda på skuledagane. Det var greidd ut to ulike alternativ. Eitt alternativ tilsvarande utgreiingane frå i fjor, som inneber at 1.-2. klasse sluttar klokka 12.00 tre dagar i veka og 14.00 to dagar i veka, 3.-4. klasse sluttar 12.00 to dagar og 14.00 tre dagar, og 5.-7. klasse sluttar 12.00 éin dag i veka.

Det andre alternativet inneber at alle klassane følgjer den same planen, og sluttar klokka 14.00 måndag til torsdag og 12.00 fredag. For å få lik sluttid for alle klassane vil det med dette alternativet bli innført leksehjelp for 1.-4. klasse. Ei slik endring vil innebera at det ikkje lenger vil bli tilbod om leksehjelp for ungdomstrinnet.

Til stades i tenesteutvalet var rektorane ved Tysnes og Uggdal skule, og dei fekk koma med sine innspel til drøftingane.

– Me har hatt leksehjelp før, så me har erfaring med det, sa Uggdal-rektor Bente Raknes.

Ho fortalde at ho har forhøyrt seg med lærarane på dei yngste trinna på skulen.

– Dei er veldig imot leksehjelp for dei yngste elevane. For det fyrste så har elevane lite lekser, noko dei skal ha, og dei leksene som blir gitt er gjerne under føresetnad av at dei har ein vaksen til å hjelpa seg. Tidlegare erfaringar viser at det er mange av barna som ikkje får gjort så mykje på leksehjelp, fordi dei ikkje kjem i gang på eiga hand, sa ho, og refererte til skulen sine eigne erfaringar med leksehjelp.

– Erfaringa var at dei ikkje fekk gjort nok. Nokre foreldre ynskte heller ikkje leksehjelp fordi dei sjølv ville følgja opp barna, og så var det andre foreldre som stolte på at når barna var på leksehjelp, så blei alt gjort til punkt og prikke, sa Raknes.

Rådmann Steinar Dalland støtta rektoren.

– Mange kommunar har det på barnetrinnet, men eg meiner, og det har kommunestyret meint tidlegare, at det er meir hensiktsmessig å ha dette tilbodet på ungdomstrinnet. Ein fyrsteklassing har kanskje ikkje behov for å sitja to timar med lekser i løpet av veka i det heile tatt. Å leggja inn leksehjelp her blir kanskje meir eit oppbevaringstilbod, sa rådmannen.

Også politikarane såg ut til å støtta argumentasjonen.

– Eg er heilt einig. Leksehjelp høyrer mer heime på ungdomsskulen, sa utvalsleiar Ingrid Restad (Ap).


Skuleskyss

Det har tidlegare blitt stilt spørsmål ved, mellom anna frå FAU ved Uggdal skule, om det er mogleg for alle elevane ved 1-4. trinn å slutta klokka 13.00 kvar dag. Dette blei på nytt tatt opp i tenesteutvalet. Ifølgje administrasjonen vil det vera vanskeleg å organisera skuleskyssen ved ei slik løysing. Det vil rett og slett ikkje vera nok tid for bussane å få heim elevane som sluttar klokka 13.00 på Uggdal skule, før dei skal til Tysnes skule og henta elevane som sluttar klokka 14.00.

– Dette er noko me har sett på, og me klarar ikkje å sjå at det lar seg organiserast med busstransporten som er i dag. Då måtte me i så fall ha akseptert vesentleg lengre ventetid på dei elevane som skal slutta klokka 14. Då kjem me kanskje ut i ytterkanten av det som er ei forsvarleg organisering av skuleskyssen, sa Dalland.


Nøgd med utgreiinga

Politikarane blei einige om å gå inn for det opphavelege alternativet, altså å slutta skuledagen klokka 12.00 nokre dagar, og dermed behalda leksehjelptilbodet på ungdomsskulen.

– Spørsmålet er om denne saksutgreiinga er tilstrekkeleg eller ikkje, sa rådmann Steinar Dalland til utvalet.

– Eg tenkjer at det er viktig å berre få dette gjennom. Me har flinke rektorar som kan organisera. Eg tenkjer at vegen blir til medan ein går, og eg trur skulen klarar å organisera dette utan for mykje innblanding, meinte Geir Austvik (Sp).

Rådmann Dalland var også tydeleg på at ein kan gjera nye vurderingar undervegs.

– Det er ikkje slik at me no seier korleis skuledagen skal vera for all framtid, sa han.

Tenesteutvalet gjekk samrøystes inn for at utgreiinga var tilfredsstillande, og sende innstillinga vidare til kommunestyret, men med eit lite tilleggspunkt i vedtaket. Det punktet handla om å evaluera innføringa etter eitt år. Då skal det særleg leggjast vekt på opplevd kvalitet av skule- og SFO-tilbodet, og det skal nyttast både elev- og foreldreundersøking.

– Det er viktig å få belyst at dette skal evaluerast, og at foreldre skal få koma med sine meiningar, sa Geir Røssland (Sp), som la fram tilleggspunktet som eit alternativt framlegg.

Torsdag ettermiddag skal saka opp til ny endeleg behandling i kommunestyret.


MEININGAR: Rektorane Bente Raknes og Kari Pettersen var til stades, og fekk koma med sine meiningar og innspel om korleis femdagarsskulen skal organiserast.
MEININGAR: Rektorane Bente Raknes og Kari Pettersen var til stades, og fekk koma med sine meiningar og innspel om korleis femdagarsskulen skal organiserast.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.