NYTT JA: Landbruk/teknisk tek ikkje klagen frå Fylkesmannen til følgje i saka om nytt bustadhus i Kattanes. Her frå utvalet si synfaring på området i november. (Foto: Ole Skaten)
NYTT JA: Landbruk/teknisk tek ikkje klagen frå Fylkesmannen til følgje i saka om nytt bustadhus i Kattanes. Her frå utvalet si synfaring på området i november. (Foto: Ole Skaten)

Avslo fylkesmannklage

Politikarane i landbruk/teknisk støttar framleis søknaden om frådeling av nytt bustadhus i Kattanes.
Publisert 06.02.2020 kl. 06.00.

– Eg blei kjempeskuffa over tilbakemeldinga frå Fylkesmannen, sa Eli Sandvik (H) i førre møte i landbruk/teknisk.

Utvalet hadde tidlegare gått inn for å gje søkjar Erling Utne løyve til frådeling av tomt på eigedomen hans i Kattanes. Den nye tomta skal nyttast til bustadføremål.

Saka gjekk vidare til uttale hos Fylkesmannen, som ikkje var nøgd med landbruk/teknisk sitt vedtak.


Strandsone

Fylkesmannen klaga på vedtaket, med grunnlag i at den omsøkte bustadtomta ligg i eit område som i kommuneplanen er sett av som LNF-område, i tillegg til å liggja i strandsona. Fylkesmannen meiner det vil vera «svært uheldig» å godkjenna søknaden av «omsyn til nasjonale interesser i strandsona».

«Strandsona skal generelt haldast open og privatisering og nedbygging skal unngåast, når ikkje området er godkjent for utbygging i overordna plan», skriv Fylkesmannen i klagen.

Politikarane i landbruk/teknisk var ikkje samde i argumentet om bygging i strandsone.

– Me var og såg på plassen, og det er ingen tilkomst ned til strandsona. Det er hus som ligg tettare på strandsona enn det dette ville gjort, sa Sandvik.

Før jul var utvalet på synfaring på staden.

– Det ligg og opparbeidd ein veg til strandsona på nedsida. Det er ingenting som forhindrar tilkomsten der, sa Frode Storetvedt (H).


Avviste klagen

Rådmannen si opphavelege innstilling i saka var negativ, og det låg difor ikkje med noko innstilling då klagen blei behandla. Dermed hadde utvalsleiar Øystein Dalland skrive eit framlegg til vedtak. I framlegget står det at utvalet ikkje kan sjå at det er kome fram nye vesentlege moment som gjer at dei vil endra sitt opphavelege vedtak.

«Frådelinga er tenkt til boligformål for fastbuande, og området er/kan ikkje nyttas til landbruksføremål pga. særs grunt jordsmonn. Tilgjengelighet til sjø vert heller ikkje vesentleg sett til sides i denne saka då det er brattlendt og utilgjengelig på nedsida av tomta», står det i framlegget, som samtidig peiker på at den omsøkta bustaden ligg på eit anna høgdenivå enn sjøen, og ikkje vil påverka ålmenta si tilgang til strandsona.

«Landbruk/Teknisk vil i denne saka påpeike at Fylkesmannen nyttar ei ukritisk behandling av dispensasjon av tiltak 100-metersbeltet mot sjø. Etter synfaring i området vil utvalet her peike på at tilgjengeleg område mot sjø, ikkje vesentlig vert påverka av tiltaket. Slik sett vert ikkje verken regionale eller nasjonale interesser vesentlig tilsidesatt», står det vidare.

Politikarane gjekk samrøystes inn for framlegget til Dalland.

– I kommuneplanen vår står det veldig tydeleg at ein ynskjer at folk skal få busetja seg der dei har røtene sine. Dette området er ikkje eigna til landbruksføremål, kommenterte Sandvik.

Sidan kommunen ikkje tek klagen til følgje, blir saka send tilbake til Fylkesmannen. Dei sender saka vidare til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som oppnemnar setjefylkesmann som fattar endeleg avgjerd i saka.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...