ENDELEG AVGJERD: Kva blir vegnamnet til det nye bustadfeltet Krokjen/Lande? Saka skal opp i kommunestyret i dag. (Foto: Camilla Korsnes)
ENDELEG AVGJERD: Kva blir vegnamnet til det nye bustadfeltet Krokjen/Lande? Saka skal opp i kommunestyret i dag. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Det gamle, gode namnet «Krokjen» bør brukast

Publisert 06.02.2020 kl. 10.00.

To vegnamnsaker står på sakslista når kommunestyret i Tysnes i dag, torsdag, er samla til det fyrste møtet i 2020. Namnesaker er viktige saker, det handlar om identiteten vår.

Den eine namnesaka er ei kurant sak: Her skal politikarane gjera endeleg vedtak om vegnamnet til det nye bustadfeltet på Onarheim. Her blir det tilrådd at namnet skal vera «Henningshagen». Det er ei sak som det er full semje om. Henningshagen er allereie eit godt innarbeidd namn. Å koma med noko anna framlegg her vil vera tull. Men det har heller ikkje skjedd.

Den andre namnesaka er vegnamnet til det nye bustadfeltet Krokjen/Lande i Tysnesbygdo. Her har det versert ulike framlegg. Men utbyggjaren av bustadfeltet, Tysnes Bolig AS, skal ha ros. Dei har gjort eit godt namnearbeid. I marknadsføringa av prosjektet har dei brukt Krokjen/Lande, og Krokjen med «j». Det skal dei ha all honnør for.

«J»-en høyrer heime i dialekten vår og blir brukt i daglegtale. Det bør også vidareførast i vegnamnet når kommunestyret i Tysnes skal gjera eit endeleg namnevedtak.

I Tysnes kommune si saksutgreiing om vegnamn til Krokjen/Lande har det kome fleire ulike alternativ. Både Krokenvegen, Krokavegen, Vodlavegen, Krokjen og Kroken er nemnde i dei kommunale sakspapira som går tilbake til 2018.

Til kommunestyret i dag torsdag har rådmannen i si innstilling tilrådd at det nye vegnamnet skal bli Krokavegen. Det er i samsvar med tilrådinga frå stadnamnkonsulent Gunnstein Akselberg i Språkrådet. Då Språkrådet hadde saka til uttale, vurderte dei namneforslaga «Krokenvegen» og «Krokavegen». Akselberg tilrådde då at ein burde bruka «Krokavegen».

Me meiner at både rådmannen og Akselberg er på feilspor i sine tilrådingar. I denne saka bør det vera unødvendig å bruka eit samansett ord. Her bør ein bruka ei enkel løysing; og berre bruka «Krokjen» som vegnamn. Det nye bustadfelt ligg på gardane Lande og Krokjen. Det bør då vera heilt naturleg at namnet blir Krokjen.

Å bruka Krokjen er ikkje eit nytt innspel i saka. Det same forslaget kom Arve Belt (V) med då utval for landbruk/teknisk handsama namnesaka i desember 2018. Belt føreslo den gongen at namnet burde vera Kroken eller Krokjen. Og han fekk full støtte hjå dei andre politikarane i utvalet.

Krokjen er eit godt, gamalt namn som bør vidareførast. Å bruka gamle stadnamn handlar om identiteten vår.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.