USAMDE: Fem stemte for og to stemte mot då landbruk/teknisk på nytt sa ja til bustadhus på Langeland i Flakkavågen.
USAMDE: Fem stemte for og to stemte mot då landbruk/teknisk på nytt sa ja til bustadhus på Langeland i Flakkavågen.

Avviste Fylkesmannen sin klage

Eit splitta landbruk/teknisk sa på nytt ja til bustadhus på Langeland-garden i Flakkavågen.
Publisert 07.02.2020 kl. 13.00.

– Tysnes kommune skal vera attraktiv for ungdom som vil flytta tilbake. Viss ein går inn med negativ innstilling i slike saker, så blir det vanskelegare for dei som vil tilbake, sa Eirik Sandtorv Wilhelmsen (FrP) på førre møte i landbruk/teknisk.

Då var nok ein gong saka om å gje dispensasjon til å byggja eit bustadhus på garden Langeland i Flakkavågen til handsaming. I mars sa fleirtalet i utvalet nei til søknaden, men etter at tiltakshavar Nils Flakke klaga på avslaget og utvalet var på synfaring på staden, skifta fleirtalet meining i september.

Det førte til at Fylkesmannen klaga på landbruk/teknisk sitt vedtak, og det var denne klagen som blei handsama i førre møte.


Argumenterte imot

Også i denne runden var det usemje blant politikarane om ein skulle godkjenna søknaden eller ikkje. Magne Skartveit (KrF) var blant dei som stemte mot dispensasjonen ved førre handsaming.

– Eg står på same vedtak som eg gjorde sist, sa Skartveit.

Han argumenterte mellom anna med at det blir lang transportveg til huset innanfor landbruksområdet.

– Eg trur at viss me aldri seier nei til tiltak, så er det mindre sjanse for at me blir tatt alvorleg når ting skal til vidare behandling hos Fylkesmannen. Eg trur at her er me nøydd til å markera at dette er over grensa for kva lovverket gjev grunnlag for, meinte Skartveit.

Han fekk støtte frå utvalsleiar Øystein Dalland (Sp).

– Eg har i frå fyrste dagen vore einig med Magne. Her får ein eit fritt omsetteleg objekt midt inne i eit landbruksområde. Huset kan seljast om eit halvt år, og det er slikt som kan skapa mykje konflikt. Viss dei hadde søkt om hus i nærare tilknytting til allereie eksisterande busetting, så hadde eg vore veldig villig til å gå for ein dispensasjon, sa Dalland.


Framlegg til vedtak

Derimot var dei fem andre utvalsmedlemmane positive til å ikkje ta Fylkesmannen sin klage til følgje. Magne Storesætre (H) la fram eit vedtaksforslag.

«Etter landbruk/teknisk sitt skjønn vil omsynet til LNF-formålet og strandsonevernet ikkje bli vesentlig sett til side i denne saka når tomta ligg i eit utmarksområde og i bakkant av eit naust og ein frådelt naustomt og omlag 40-50m frå strandlinja», skreiv Storesætre i framlegget.

I framlegget blir det vidare peikt på at ein dispensasjon ikkje vil gå på kostnad av dyrka mark, ikkje verka privatiserande og ikkje vil gjera strandsona utilgjengeleg for ålmenta.

Forslaget til Storesætre fekk fem røyster og blei vedtatt. Skartveit og Dalland røysta på den opphavelege innstillinga frå rådmannen, som ville ta klagen frå Fylkesmannen til følgje.

Saka blir no send til Fylkesmannen for vidare handsaming.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...