SPLITTA: Medan fleirtalet røysta for å godkjenna oppstart av planarbeidet for ferielandsbyen ved Hegglandsvatnet, ville Senterparti-representantane avventa, og heller få planane inn som eit innspel til arealplanarbeidet.
SPLITTA: Medan fleirtalet røysta for å godkjenna oppstart av planarbeidet for ferielandsbyen ved Hegglandsvatnet, ville Senterparti-representantane avventa, og heller få planane inn som eit innspel til arealplanarbeidet.

Godkjenner oppstart av planarbeidet

Fleirtalet i formannskapet gjekk inn for å godkjenna oppstart av planarbeidet for ferielandsbyen ved Hegglandsvatnet, medan Senterpartiet ville avventa med tanke på arbeidet med ny arealplan.
Publisert 08.02.2020 kl. 12.00.

– Me synest det er litt uheldig at ein legg opp til å starta opp ein plan som kan føra til potensiell dispensasjon, så kort tid før arealplanen skal rullerast, sa Arne Leite (Sp), då saka om det planlagde hyttefeltet ved Hegglandsvatnet blei tatt opp i førre formannskapsmøte.

Det er ved sørenden av vatnet at Frode og Magne Storetvedt ynskjer å laga ferielandsby med oppimot 50 bueiningar, både hytter og feriebustadar. Like etter nyttår sende dei ein førespurnad til kommunen om å godkjenna oppstart av planarbeidet for området. I den gjeldande kommuneplanen er området sett av som LNF-område, men tiltakshavarane ynskjer å regulera området til ferieområde med hytter og fritidsbustader.


Arealplan

Kommunen er no i gang med arbeidet med å rullera kommuneplanen sin arealdel. Formannskapet diskuterte derfor om det var fornuftig å avventa desse planane til arealplanen er ferdig rullert.

«Utbyggjar ønskjer å fremja planen no, og ikkje venta til ei rullering av arealplan, sjølv om dette arealet ville vore ein god kandidat for endra arealbruk i ny kommuneplan», skreiv planansvarleg Morten Anthonessen i si saksutgreiing.

Det blei vidare påpeikt i saksutgreiinga at formannskapet enten kan godkjenna, eller rå i frå vidare handsaming, og at det ikkje er detaljar eller innhaldet i planen som skal vurderast på dette tidspunktet.

– Om det blir ei formell godkjenning her, så blir det fort eit oppstartsmøte og det blir skrive eit referat. Det er med bakgrunn i det referatet at tiltakshavar melder oppstart til alle instansar. Dei eig prosjektet heilt fram til fyrste behandling i landbruk/teknisk. No er det berre ei politisk avklaring, sa Anthonessen til formannskapet.

I saksutgreiinga trekte han parallellar til planarbeida ved Skår kai og Årbakka sjøfront, som begge har blitt behandla positivt av politikarane.


Påverkar rulleringa?

Politikarane drøfta vidare om det var fornuftig å stilla seg positiv til ein oppstart av hegglandsplanen når ein no er i gang med å rullera arelplanen.

– Eg er kjempepositiv til prosjektet. Dette er eit heilt fantastisk tiltak, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap), som likevel stilte spørsmål opp mot arealplanarbeidet.

– Bind dette behandlinga av arealplanen til dette området? spurde ho.

– Ja, slik eg tolkar det så blir det liggande som eit hytteområde i kommuneplanen, viss me ynskjer å godkjenna denne planen, svarte ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

Arne Leite og Senterpartiet stilte seg skeptiske til å godkjenna oppstarten på dette tidspunktet.

– Me har andre hyttefelt som ikkje er utbygd. Det kan verka litt urettferdig med tanke på at det kanskje er andre som har liknande planar, som vil nytta høvet når me no skal rullera arealplanen. Me er litt skeptiske, sa han.

– No er det slik at me har sagt ja til andre tiltak som dispenserer frå kommuneplanen, samtidig som me no er nærare ein ny runde med arealdel. Samtidig er det eit prosjekt som me er positive til, og som me ynskjer å vurdera inn i arealplanen uansett. Me veit heller aldri kor lang tid det tar med arealplanen, kommenterte Kleppe.


Splitta røysting

Administrasjonen si innstilling var å godkjenna oppstart av planarbeidet for prosjektet. Arne Leite ba om to minutt til å drøfta saka med partikollega Kristin T. Gjerstad Kleppe. Det enda med at Senterpartiet la fram eit alternativt vedtaksframlegg.

– Grunnen til at eg vil setja fram eit alternativt forslag, er for å ivareta ein god planprosess og ei lik behandling for dei som har liknande prosjekt, sa Leite.

Framlegget hans gjekk ut på å senda saka tilbake, og be om at den blir sendt inn som eit innspel til arealplanarbeidet.

Det var berre dei to Sp-politikarane som stemte for Leite sitt forslag, og innstillinga frå rådmannen blei dermed vedtatt med fem stemmer mot to.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...