IKKJE HEILAUTOMATISK: Dei tilsette på sambandet Halhjem-Våge nyttar ein app for å registrera køyretøy, noko som er meir effektivt enn det tidlegare ferjekortet.
IKKJE HEILAUTOMATISK: Dei tilsette på sambandet Halhjem-Våge nyttar ein app for å registrera køyretøy, noko som er meir effektivt enn det tidlegare ferjekortet.

Autopass: Ikkje fullt ut integrerte løysingar

Det tok si tid, men her er svar på spørsmåla som Nina Iversen stilte om den nye brikkeløysinga til Autopass for ferje.
Publisert 09.02.2020 kl. 06.00.

Kan ho framleis bruka Auto-pass-ferjekortet som ho skaffa i fjor, og kva kan ho bruka det til viss det ikkje lenger er gyldig på sambandet Halhjem-Våge? Kvifor må ho ha ein hovudavtale med eit bomselskap, og kvifor kan ikkje autopassferje.no senda ut brikke?

Du kan lesa saka me skreiv om Nina Iversen her.


Samarbeid med fylka

Me har fått svar hjå Dag Hole, prosjektleiar for Autopass for ferje i Statens vegvesen. Hole opplyser at Autopass for ferje er forankra i Nasjonal Transportplan for 2014-2023 (NTP), og at det er Statens vegvesen som har fått i oppdrag å implementera dette på ferjene i Norge.

– På riksferjene vil NTP vera forpliktande. Men sidan me ønskjer å ha ei felles løysing på alle ferjene, har me i lengre tid samarbeidd med fylka om innføringa, opplyser han.

De er formelt fylkeskommunen, med ansvar for det enkelte samband, som tek stilling til om Autopass skal brukast, og dette blei vedteke i Hordaland av Fylkesutvalet i 2016.


Vil ta nokre år

Hole forklarar kvifor det er slik at ein både må ha avtale med eit bompengeselskap og med Autopass for ferje.

– Grunnen er at dei to løysingane ikkje er fullt ut integrerte i kvarandre, seier han.

Om ein ønskjer rabatten på 50 prosent som tidlegare, er ein nøydd å ha ein avtale med Autopass for ferje, og betala forskotsvis som tidlegare.

– For å få lov til å utlevera brikker må ein vera godkjend for dette. I samband med Bompengereforma er dette ei av oppgåvene som blir endra, og det vil i framtida vera høve til å få brikker frå andre enn dei lokale bompengeselskapa, fortel Hole.

– Det betyr òg at i framtida vil desse løysingane vera meir integrerte, men dette er noko som ikkje er avgjort, og skjer tidlegast nokre år fram i tid, held han fram.

Om ein skulle nøya seg med 10 prosent rabatt på ferjene er det tilstrekkeleg med ein avtale hjå eit bompengeselskap.

– Då er som nemnt rabatten lågare, men ein treng ikkje betala på forskot eller ha avtale hjå Autopass for ferje, seier han.

• Les også: – Dei nye prisane er heilt horrible


Byta ferjekort ut med app

På Halhjem-Våge-sambandet nyttar dei tilsette no ein brikke-avlesar via ein telefonapp, i staden for å scanna ferjekort som før, medan det på sambandet Halhjem-Sandvikvåg vert nytta Autopass-bom. På spørsmål om kvifor det er slik at brikkeløysinga ikkje er heilautomatisk på sambandet Halhjem-Våge, forklarar Hole at det er investeringskostnader knytt til bygginga av automatiske anlegg. Ofte vil storleiken på trafikk på sambandet vera avgjerande for kva løysing som blir vald.

– Halhjem-Sandvikvåg er riksveg, og der er det krav om automatisk løysing. Halhjem-Våge er fylkesveg, og der er det så vidt eg veit opp til rederiet å velja den beste løysinga, seier Hole, og understrekar at dette ikkje er noko han kan stadfesta med sikkerheit.

Det er Skyss som kan svara på dette. Men dei har framleis ikkje svart på henvendinga vår som blei vidaresend til dei den 13. januar.


Nye kort var ei overgangsordning

Når det kjem til spørsmålet om kvifor det blei innført eit nytt ferjekort i fjor, som ikkje kan nyttast i år, opplyser Hole at ferjekortet blei innført fordi det framleis er ei rekkje samband som ikkje har teke i bruk løysing for Autopass-brikker. Dette vil skje i dei kommande åra.

– Dei gamle korta kunne ikkje nyttast i ei felles løysing med Autopass-brikker. For at trafikantane skulle sleppa ein avtale for dei sambanda som nyttar brikke og ein avtale for dei sambanda som nyttar kort, lanserte me dei nye korta som ei overgangsordning, opplyser Hole.

– Målet er at dette skal bli avvikla heilt etter kvart som brikka blir teke i bruk i heile landet. Hordaland er det første fylket kor alle samband, både på riks- og fylkesveg, nyttar Autopass-brikker, avsluttar han.

• Les også: Reiste frå Hodnanes, fekk rekning frå Nordhuglo


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...